Tasapainoilu oppilaslähtöisyyden ja opetussuunnitelman välillä käsityön opetuksessa

Tutkimuksessamme keskityimme tarkastelemaan sitä, miten opettajat ottavat huomioon oppilaslähtöisyyden käsityön oppimisprosessissa. Tutkimuksen tulokset tarjoavat uusia näkökulmia tulevaan työhömme käsityöprojektien ja -opetuksen suunnittelussa. Tavoitteenamme on saada keinoja kehittää koulukäsityötä niin, että se olisi oppilaita kiinnostavaa ja edistäisi heidän hyvinvointiaan. Pyrimme pohtimaan, miten käsityötunneilla voidaan toteuttaa sisältöjä, jotka vastaavat oppilaiden mielenkiintoja ja mahdollistavat oppilaslähtöistä toimintaa. Aineisto kerättiin haastattelemalla Etelä- ja Länsi-Suomen peruskouluissa opettavia käsityönopettajia.

Päädyimme tutkimaan käsityön oppilaslähtöisyyttä, sillä kokonainen käsityöprosessi vaatii toteutuakseen oppilaslähtöisyyttä. Halusimme selvittää, miten eri tavoin opettajat kertovat ottavansa oppilaslähtöisyyttä huomioon, jotta he voivat perustella toteuttavansa käsityön opetusta perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 mukaisesti.

Käsitöiden opettamisessa on tasapainoiltava oppilaslähtöisyyden ja opetussuunnitelman perusteiden 2014 välillä. Vaikka opettajalla on velvoitteita noudattaa opetussuunnitelman perusteita, hänellä on myös autonomiaa päätöksissä, jotka koskevat muuta sisältöä. Oppilaslähtöiset työt lähtevät liikkeelle oppilaiden omista tarpeista, kiinnostuksen kohteista ja arvoista, mutta onko niiden työstäminen aina mieluisaa? Kokonaisessa käsityöprosessissa haasteena voi olla myös se, että oppilaat eivät aina hahmota, mitä työskentelytapoja ja -taitoja tarvitaan halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Opettajan määritellessä työskentelyn lopputuloksen, hänellä on etukäteen tietoa tarvittavista työtavoista ja -taidoista sekä kyky arvioida työn mahdollista onnistumista.

Tutkimuksemme ensisijaiset tarkasteltavat kohteet olivat opettaja ja oppilas, sekä heidän toimintansa oppimisprosessissa. Keskiössä on opettaja, joka päättää oppimissisällöt ottaen huomioon omat ja oppilaan mieltymykset sekä opetussuunnitelman rajat. Oppilaslähtöisyys ja tavoitteelliset oppimissisällöt ovat keskeisiä kokonaisen käsityöprosessin toteutumiselle. Opettajan huomioidessa oppilaan mieltymykset mahdollistuvat mielekäs oppilaslähtöinen käsityöprosessi, kun taas omat mieltymykset mahdollistavat opettajalle mielekkäämmän työskentelyn. Näiden käsitteiden on oltava läsnä kokonaisen käsityöprosessin toteutumiseksi.

Kuvio. Tutkimuksen teoreettinen viitekehysmalli.

Tutkimuksessa keskityttiin kolmeen seuraavaan tutkimuskysymykseen:

1. Millä tavoin käsityönopettaja ottaa huomioon oppilaslähtöisen toiminnan kokonaisessa käsityöprosessissa?

2. Miten opettajan omat mieltymykset ja mielenkiinnon kohteet näkyvät suunnitellessaan oppimissisältöjä?

3. Miten oppilaan mieltymykset ja mielenkiinnon kohteet näkyvät opettajan suunnitellessa oppimissisältöjä?

Tutkimuksemme oli laadullinen tutkimus ja hankintamenetelmämme oli puolisktrukturoitu haastattelu. Samat kysymykset kysyttiin jokaiselta tutkimukseen osallistuvalta. Tutkimuksen aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin.

Tutkimuksen tuloksista selvisi, että opettajilla oli hyvin vaihtelevia tapoja ottaa oppilaslähtöisyys huomioon käsityön opetuksessa. Käsityön aineenopettajilla oli enemmän mahdollisuuksia toteuttaa oppilaslähtöistä toimintaa verrattuna luokanopettajiin. Tämä johtuu todennäköisesti aineenopettajien laajemmasta tiedollisesta ja taidollisesta osaamisesta. Heidän oli helpompi yhdistää oppilaslähtöisyys, opetussuunnitelma ja oppilaiden mielenkiinnon kohteet. Voidaan siis sanoa, että käsityön aineenopettajan tutkinto antaa paremmat valmiudet perusopetuksen opetussuunnitelman tavoittamaan käsityönopetukseen, jossa kokonainen käsityöprosessi onnistuu.

Jatkotutkimuksena tätä aihepiiriä voisi tutkia isommalla kohdejoukolla. Suuremmalla otannalla saisi paremmin ryhmiteltyä eri aihealueita ja saisi luotettavampaa tietoa. Myös uusien opetussuunnitelmien kannalta olisi mielenkiintoista nähdä, toteuttavatko opettajat opetussuunnitelmaa siten, kuin Opetushallitus on suunnitellut, eli toisin sanoen, toimiiko opetussuunnitelma kentällä ja kuinka isolle joukolle.

Korpela, E & Lindgren, E. 2023. Oppilaslähtöisyys käsityönopettajan käsissä. Opettajien tapoja huomioida oppilaslähtöisyys osana käsityön oppimisprosessia. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Rauman kampus

Tekijät:
Eveliina Korpela & Emmi Lindgren

Ohjaaja:
Marja-Leena Rönkkö

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *