Haastattelukutsu

Haastattelukutsua lähetetään Turun yliopistollisen keskussairaalan PET-keskuksen kautta tietokonetomografiaan ohjatuille henkilöille. Turun yliopistossa toteutettavassa haastattelututkimuksessa tarkastellaan sydän- ja verisuonisairauksia vuorovaikutuksen ja kerronnan tutkimuksen keinoin ja kartoitetaan potilaan kokemustietoa omasta terveydestään. Tutkimus tuottaa uutta tietoa lääkärien koulutukseen ja sepelvaltimotaudin oirekuvausten tulkintaan.

TUTKIMUKSEN KULKU

Haastattelututkimukseen pyydetään osallistumaan henkilöitä, jotka on ohjattu lääkärin vastaanotolta jatkotutkimuksiin sydänoireiden perusteella. Haastattelu tehdään ennen jatkotutkimuksiin menemistä ja muutama kuukausi tulosten saapumisen jälkeen.

Tutkimukseen voi osallistua, vaikka olisi jo ennalta sepelvaltimotautidiagnoosi tai jatkotutkimukset eivät osoittaisi sepelvaltimotautia.

Haastattelut toteutetaan koronavirustilanne huomioiden kasvotusten tai etäyhteyden kautta. Aikaa haastatteluun on hyvä varata n. 1–2  tuntia. Haastattelu voidaan tehdä myös videoyhteyden tai puhelimen välityksellä.

VAPAAEHTOISUUS

Haastattelututkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Haastattelututkimukseen osallistuminen, osallistumatta jättäminen tai osallistumisen keskeyttäminen ei vaikuta millään tapaa saatuun hoitoon.

Jos kiinnostuitte tutkimuksesta, voitte ilmoittaa osallistumisestanne ottamalla yhteyttä hankkeen väitöskirjatutkijaan puhelimitse tai sähköpostitse. Vastaamme myös mielellämme haastattelua ja tutkimusta koskeviin kysymyksiin.

LUOTTAMUKSELLISUUS, TIETOJEN KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN

Tutkimuksen tekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Kaikki tutkimustulokset esitetään pseudonymisoituna, joka tarkoittaa sitä, että Teitä koskevat tunnistettavat tiedot poistetaan aineistosta.

Tekstiksi purettu aineisto arkistoidaan Tietoarkistoon, jossa se on myös muiden vuorovaikutusta ja kerrontaa koskevien tutkimusten käytettävissä. Arkistoidusta aineistosta poistetaan Teitä koskevat henkilötiedot. Voitte myös kieltää aineiston arkistoinnin.

TUTKIMUKSESTA VASTAAVAT TUTKIJAT

Iida Räty
FM, väitöskirjatutkija
Historian, kulttuurin ja taiteiden
tutkimuksen laitos, Turun yliopisto
puh. +358 29 4504031, gsm +358 50 475 9630 
iida.raty@utu.fi

Jenny Paananen
FT, tutkijatohtori
Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto
Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus LaWe