Tietosuojailmoitus

TIETOSUOJAILMOITUS SYDÄNPUHE – HEART TALK -TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVILLE

TUTKIMUKSESTA VASTAAVAT TAHOT

Tutkimuksen rekisterinpitäjät

Turun yliopisto
20014, Turun yliopisto

Tutkimusrekisterin nimi

HeTa

Tutkimuksen vastuulliset johtajat

Professori Päivi Korhonen
Kliininen laitos, yleislääketiede
paikor@utu.fi
+358 40 765 3257

Tutkijatohtori Jenny Paananen
Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus LaWe
Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto
jekrni@utu.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Turun yliopiston tietosuojavastaava
Data Protection Officer (DPO) of the University of Turku
dpo@utu.fi
+358 29 450 3009

Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa

Väitöskirjatutkija Iida Räty
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Turun yliopisto
iida.raty@utu.fi
+358 50 4759630, +358 29 4504031

Tutkimuksen suorittajat

Tutkijatohtori Jenny Paananen, Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus LaWe, Humanistinen tiedekunta, hoitotieteen laitos, Turun yliopisto

Väitöskirjatutkija Iida Räty, Humanistinen tiedekunta, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, folkloristiikka, Turun yliopisto

Professori Anne Heimo, Humanistinen tiedekunta, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, folkloristiikka, Turun yliopisto

Professori Päivi Korhonen, Lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos, yleislääketieteen oppiala, Turun yliopisto

Tohtorikoulutettava Pieta Sundqvist, Lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos, yleislääketieteen oppiala, Turun yliopisto

Tutkimusavustaja NN (täydentyy)

Pro gradu –tutkielman tekijät (täydentyy)

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Sydänpuhe – Heart Talk -hanke tutkii, kuinka potilaat puhuvat oireistaan ja sairaudestaan vastaanoton ulkopuolella. Hankkeessa selvitetään, millaisia terveyteen liittyviä huolia ja havaintoja potilailla on ja millaisia asioita he tuovat esille sairauteen liittyen. Hankkeessa selvitetään, millaista on vastaanotolle hakeutuneiden potilaiden sepelvaltimotautia koskeva kokemuskerronnallinen puhe sairaudesta ja kuinka potilaiden kerronta muuttuu sairauden eri vaiheissa. Tutkimuskysymyksiä lähestytään monitieteisesti haastattelujen ja kirjoituspyynnön kautta.

Tutkimushanke alkaa vuoden 2020 aikana. Haastatteluaineistosta ja kirjoituspyynnön vastauksista tuotetaan folkloristiikan alaan kuuluva väitöstutkimus ja monitieteisiä artikkeleita hankkeen tutkimusryhmän kesken. Tutkimusten tarkoituksena on tuottaa myös uutta tietoa lääkärien koulutukseen ja lisätä ymmärrystä sairauden kokemisesta.

AINEISTON KÄSITTELY JA ARKISTOINTI

Sydänpuhe -hankkeen tutkimusaineisto koostuu yksilöhaastatteluista, fokusryhmähaastatteluista ja kirjoituspyynnön kautta saaduista vastauksista. Tutkimukseen osallistuu arviolta 100 henkilöä, joista 60 henkilöä osallistuu haastatteluihin (40 hlö yksilöhaastatteluihin, 20 hlö ryhmähaastatteluihin) ja 40 henkilöä kirjoituspyyntöön.

Tutkimusaineistoa tuotetaan nauhoittamalla haastatteluja äänitteelle tai videolle ja vastaanotetaan osallistujien itse kirjoittamina kirjoituksina. Alkuperäisaineisto on salassapidettävää, eikä sitä arkistoida. Alkuperäisaineistoa saavat tarkastella vain tutkimusryhmän jäsenet. Kaikki tutkimuksessa käytettävä aineisto anonymisoidaan; henkilötiedot poistetaan, muutetaan tai karkeistetaan tunnistamattomaksi.

Alkuperäisaineistoa säilytetään Turun yliopiston IT palvelujen suojatussa Seafile-pilvipalvelussa kansiossa, johon vain tutkimuksen jäsenillä on pääsy. Postitse saapuneista aineistoista säilytetään kopio Seafile-pilvipalvelussa ja alkuperäinen kappale mapissa tutkijan lukitussa kaapissa.

Kun tulokset on julkaistu, alkuperäinen äänite- ja videoaineisto tuhotaan. Näin tehdään myös aineistolle, jolle tutkimukseen osallistuja ei ole antanut suostumusta arkistointiin. Suostumuksen saaneet, anonymisoidut yksilöhaastattelujen litteraatit arkistoidaan. Fokusryhmähaastattelujen osalta arkistoidaan kaikki litteraatit. Kirjoituspyynnöt ja niiden mukana saadut muut mahdolliset aineistot arkistoidaan anonymisoituna niiden osallistujien osalta, jotka ovat antaneet arkistointiin suostumuksen. Arkistoitavat aineistot arkistoidaan Tietoarkistoon.

Arkistoidun aineiston jatkokäyttö rajataan luvanvaraiseen tutkimuskäyttöön, johon tulee hakea erillistä lupaa Tietoarkiston kautta Sydänpuhe -hankkeelta. Aineiston jatkokäyttöön myönnetään lupa ainoastaan tutkimuskäyttöä varten. Aineisto arkistoidaan Sydänpuhe -hankkeen päätyttyä, kuitenkin aikaisintaan syksyllä 2023.

Tutkimukseen osallistujille annetaan ennen arkistointia ja tutkimukseen osallistumista koskevan suostumuksen antamista riittävästi tietoa ja mahdollisuus lisäkysymysten esittämiseen. Jokainen tutkimukseen osallistuva saa ennakkoon tutkimuksesta kertovan tiedotteen, jonka yhteydessä on tietosuojailmoitus ja tutkimuksesta vastaavan henkilön yhteystiedot.

Tutkimuksessa on eritelty kaksi erilaista suostumusta:

 1. suostumus tutkimukseen osallistumisesta
 2. suostumus tuotetun (haastattelu tai kirjoituspyyntö) aineiston arkistointiin

Antamalla suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta tutkittava ilmaisee halunsa osallistua tutkimukseen. Tällöin hänen tuottamaansa aineistoa käsitellään osana tutkimusta ja siihen kohdistetaan tutkimusta koskevia tietosuojaperusteita. Tutkittavalla on mahdollisuus olla antamatta lupa tuotetun aineiston arkistointiin ja osallistua silti tutkimukseen.

Tutkimuksessa henkilötietojen käsittely nojaa yleisen edun mukaiseen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuuteen. Tutkijat eivät ole ennalta tietoisia kenelle tutkimuskutsu tai kirjoituspyyntö lähetetään. Tutkimuksesta ei saa palkkiota eikä tutkimukseen osallistumisella tai osallistumatta jättämisellä ole vaikutusta saatavaan hoitoon.

Aineiston suojaamiskeinot                                             

Fyysistä aineistoa suojataan säilyttämällä sitä tutkijan työtilassa, johon pääsyyn tarvitaan kulkulupa. Tiloissa työskentelee laitoksen henkilökuntaa. Audio- ja videoaineistoa säilytetään Turun yliopiston ylläpitämässä Seafile-palvelussa, jonka käyttöoikeus on vain hankkeen tutkijoilla. Tietojärjestelmän käyttöön vaaditaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Suorat tunnistetiedot poistetaan aineistosta litteroinnin yhteydessä. Äänite- ja videodatassa on väistämättä tunnistamisen mahdollistavaa sisältöä, jota on vaikea leikata tai käsitellä alkuperäisestä aineistosta pois systemaattisesti. Tämän vuoksi aineistoa analysoidaan sellaisenaan. Julkaisuissa ja niitä käsittelevissä esitelmissä käytettävät haastattelukatkelmat esitetään vain tekstinä, josta on poistettu tunnistetiedot. Samoin toimitaan kirjoitusvastausten kanssa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1 kohdan mukaisin perustein:

 •  tieteelliseen tai historialliseen tutkimukseen tai tilastointiin

Tutkimuksessa käsitellään tai voidaan käsitellä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä, jotka luokitellaan arkaluonteisiksi henkilötiedoiksi:

 • uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
 • geneettiset tiedot
 • terveyttä koskevat tiedot

Tutkimusaineiston käsittely perustuu yliopistolain (558/2007) 2 artiklassa esitettyyn yliopiston tehtävään ja sen toteuttamiseen yleisen edun nimissä.

Tutkimuksessa käsitellään terveyteen liittyvää kokemuksellista kerrontaa, jonka vuoksi on oletettavaa, että henkilöt puhuvat omasta terveydentilastaan tai sen kokemisesta. On mahdollista, että he tuovat aineistoissa esille myös omaa uskonnollista tai filosofista vakaumustaan kuvaillessaan suhtautumistaan sairauteen. Samoin on mahdollista, että henkilöt kertovat kuvailevat omia geneettisiä tietojaan. Uskonnollisia, filosofisia tai geneettisiin tietoihin liittyviä kysymyksiä ei haeta tarkoituksellisesti, mutta niiden ilmeneminen haastatteluaineistossa on mahdollista, koska tutkimusaihe käsittelee sairautta ja sen kokemista.

Arkaluontoisten tietojen käsittely perustellaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan alakohdan j mukaan:

“ j) käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, edellyttäen että se on oikeasuhteinen tavoitteeseen nähden, siinä noudatetaan keskeisiltä osin oikeutta henkilötietojen suojaan ja siinä säädetään asianmukaisista ja erityisistä toimenpiteistä rekisteröidyn perusoikeuksien ja etujen suojaamiseksi.

Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot

Tutkimusaineisto sisältää tutkimukseen osallistujien henkilötietoja seuraavilta osin:

Nimi
Sukupuoli
Yhteystiedot
Syntymävuosi
Terveystiedot (osallistujan itsekertomana)

Näitä tietoja käytetään tutkimuksessa taustoittavana tietona. Yhteystietoja tarvitaan erityisesti kirjoituspyyntöjen yhteydessä siinä tapauksessa, että lähettäjää on konsultoitava lähetetyn aineiston tekijänoikeuksista. Yhteystietoja tarvitaan haastatteluaineiston yhteydessä mahdollisten jatkohaastattelujen vuoksi. On oletettavaa, että haastattelu- ja kirjoituspyyntöaineistot pitävät sisällään laajalti erilaisia henkilötietoja, joita on ennalta mahdotonta yksilöidä.

Kaikkia henkilötietoja tullaan käsittelemään tutkimusaineistossa anonymisoituina. Tietoja arvioidaan tilannekohtaisesti ja anonymisoidaan joko poistamalla, muokkaamalla tai karkeistamalla henkilötietoja. Henkilötiedot ovat lähtökohtaisesti ennalta pyydettyjä taustatietoja ja/tai osallistujien puheessa/kirjoituksessa esiin tuotuja tietoja.

Henkilötietoja ei siirretä anonymisoituun aineistoon. Kaikki tutkimuksessa esiintyvät henkilötiedot hävitetään tutkimuksen päätyttyä. Tutkimuksessa kerätään henkilötietoja vain tutkittavilta itseltään haastattelutilanteissa ja kirjoituspyynnön vastausten kautta.

Tutkimuksessa ei siirretä tai luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. Tutkimusryhmään on mahdollista lisätä tutkijoita ja tutkimusavustajia.  Tutkimuksessa ei siirretä tai luovuteta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tutkimuksessa ei käytetä automatisoitua päätöksentekoa. Tutkimus ei ole kajoavaa ja siinä käsiteltävät terveyttä koskevat tiedot saadaan tutkimukseen osallistuvilta itseltään.

Henkilötietojen suojauksesta

Tutkimuksen tiedot ovat salassa pidettäviä.

 • Yksilöhaastatteluissa äänitteelle tallennetaan puhetta tilanteesta, joka ei ole tarkoitettu julkiseksi ja jossa käsitellään henkilöiden yksityisasioita. Julkaisuissa ja hankkeen tutkimusta käsittelevissä esitelmissä materiaalia esitetään litteraattien muodossa ja puheesta poistetaan nimet, asuinpaikat ym. tunnistamisen mahdollistavat tiedot.
 • Fokusryhmähaastattelut videoidaan, jotta puhujat on helpompi erottaa toisistaan vaiheessa, jossa keskustelu puretaan tekstiksi. Julkaisuissa ja niitä käsittelevissä esitelmissä haastatteluissa esiintyvää puhetta esitetään anonymisoitujen litteraattien muodossa, jolloin puheesta on poistetettu nimet, asuinpaikat ym. tunnistamisen mahdollistavat tiedot.
 • Kirjoituspyynnöt voivat sisältää arkaluontoisia ja tunnisteellisia henkilötietoja, vaikka kirjoittaja onkin ollut tietoinen siitä, että kirjoitus on suunnattu tutkimukseen.

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusrekisteri hävitetään kokonaan siltä osin, kuin tutkittavat ovat jättäneet rastimatta tutkimussuostumuksesta kohdan, joka sallii arkistoimisen. Kaikki äänite- ja videoaineistot tuhotaan, kun tutkimustulokset on julkaistu.

Tutkimusrekisteri arkistoidaan ilman tunnistetietoja.

Äänitetallenteista tehdyt, anonymisoidut litteraatit ja kirjoituspyynnön vastaukset arkistoidaan Tietoarkistoon siltä osin, kuin osallistujat ovat antaneet arkistointiin suostumuksen suostumuslomakkeessa. Fokusryhmähaastattelujen osalta kaikki litteraatit arkistoidaan. Myös fokusryhmähaastattelujen litteraatit ovat anonymisoituja. Arkistoitavat litteraatit ja kirjoitukset ovat tutkimuksen jälkeen käytettävissä rajoitetusti ja niiden käyttöön on haettava harkinnanvaraista lupaa Tietoarkiston kautta Sydänpuhe -hankkeen vastaavilta. Lähtökohtaisesti lupa voidaan myöntää ainoastaan tutkimustarkoitukseen. Äänitteet ja videot tuhotaan tutkimuksen päätyttyä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Tutkimuksessa ei rajoiteta tietosuojalain 31§:n mukaisia rekisteröidyn oikeuksia.

Tutkimukseen osallistujalla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröidyn oikeuksia, joiden mukaan:

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada informaatiota henkilötietojensa käsittelystä (artiklat 12 ja 13)

Tutkimuksessa voidaan antaa osallistujille tieto siitä, kuinka heidän henkilötietojaan on käsitelty, ts. missä niitä on säilytetty, millä perustein anonymisointia on suoritettu ja mihin heidän tuottamaansa aineistoa on käytetty (esimerkiksi luettelo julkaisuista, luennoista, seminaareista). Osallistujille ei voida kuitenkaan antaa yksilöityä tietoa esimerkiksi siitä, millaista pseudonyymiä heistä käytetään tai yksilöityä selvitystä siitä, missä kohdin julkaisuja (esim. sivunumerot) heitä koskevaan aineistoon viitataan.

 • Rekisteröidyllä on oikeus päästä itseään koskeviin tietoihin (artikla 15).
  Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja ja oikeus saada tietoonsa, millaisia tietoja rekisterinpitäjällä on rekisteröidystä. Tiedot toimitettaan helposti ymmärrettävässä ja läpinäkyvässä muodossa rekisteröidyn toivomalla tavalla.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus tulla kuuntelemaan omaa haastatteluaan koskevaa nauhoitetta Turun yliopiston tiloihin ottamalla ennakkoon yhteyttä tutkijaan.

Rekisteröidyllä ei ole mahdollisuutta saada kuitenkaan itselleen äänitettä haastattelusta. Tietoturvan ja aineiston oikeaoppisen säilytyksen takaamiseksi materiaalia käsittelevät vain tutkimushankkeen jäsenet.

Kaikessa julkaistavassa materiaalissa osallistujia käsitellään anonymisoituina, jonka vuoksi anonymisoitua aineistoa ei voida luovuttaa kokonaisuudessaan osallistujalle. Aineiston luovuttaminen vaarantaisi anonymisoinnin.

 • Rekisteröidyn oikeus itseään koskevien tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Rekisteröidyllä on mahdollisuus vaatia oikaisua itseään koskeviin henkilötietoihin, mikäli huomautus koskee anonymisoimatonta aineistoa, jota ei ole vielä käsitelty aineistona julkaisuissa. Oikaisupyyntöjä käsitellään tilannekohtaisesti.

 • Rekisteröidyn oikeus itseään koskevien tietojen poistattamiseen (artikla 17)

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskeva aineisto poistettavaksi tutkimuksen yhteydestä ottamalla yhteyttä tutkimuksen tutkimusrekisteriä ylläpitävään henkilöön. Oikeutta tietojen poistamiseen tarkastellaan tilannekohtaisesti, jotta tietojen poistaminen ei estä tai vaikeuta huomattavasti käsittelyperusteena olevaa tieteellistä tutkimusta.

Tutkimuksessa ei rajoitetta rekisteröityjen oikeutta rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tutkimukseen osallistujat määrittävät itse osallistuessaan yksilöidyn suostumuksen kautta annetaanko heidän tuottamalleen aineistolle suostumus arkistointiin ja sitä kautta jatkotutkimuskäyttöön. Osallistujat määrittävät myös itse, haluaivatko he osallistua mahdollisiin jatkohaastatteluihin.

Rekisteröidyillä on oikeus kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyys, jolloin käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Mikäli henkilötietojen käyttö on lainvastaista, rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käytön rajoittamista.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojaan, mikäli rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan 16 artiklan, 17 artiklan 1 kohdan ja 18 artiklan mukaisesti tehdyistä oikaisuista, poistoista ja rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle vastaanottajista, mikäli rekisteröity tätä pyytää. Tutkimuksessa ei luovuteta henkilötietoja ulkopuolisille, mutta rekisteröityjen on mahdollista saada pyynnöstä omien henkilötietojensa oikaisuja, poistoja ja rajoituksia koskeva selvitys.

Tietosuoja-asetuksen artiklan 21 kohdan 1 mukaisesti:

1.  Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan, kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.”

sekä tietosuoja-asetuksen artiklan 21 kohdan 6 mukaisesti:

”6.  Jos henkilötietoja käsitellään tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.”

Tutkimuksessa ei käytetä automaattista päätöksentekoa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löytyvät tästä:

                      Tietosuojavaltuutetun toimisto
                      Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
                      tietosuoja@om.fi
                      Yleinen neuvonta yksityishenkilöille: 029 566 6777 (avoinna ma—pe klo 9—11)
                      Lisätietoa: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle 

TUTKIMUKSEN MAHDOLLISET HYÖDYT JA HAITAT

Tutkimuksen tavoitteena on, ettei tutkimukseen osallistumisesta koidu rekisteröidylle haittaa. Tutkimuksessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja Turun yliopiston tarjoamia suojakeinoja tietoturvan takaamiseksi. Tietosuojariskeihin on pyritty varautumaan noudattamalla Turun yliopiston protokollaa.

Osallistujalle pyritään tuomaan läpinäkyväksi tutkimuksen tarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn perusteet.

Tutkimukseen osallistumisesta tai osallistumatta jättämisestä ei ole vaikutusta henkilön saamaan hoitoon.

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota tai saa etuja.

Mikäli osallistuja kokee tutkimukseen osallistumisen aiheuttavan kohtuutonta ahdistusta, pahaa mieltä tai surua, tutkijat ovat varautuneet ohjeistamaan hänet tarvittavan tuen piiriin. Hankkeen tutkijat eivät voi ottaa kantaa henkilöiden terveystietoihin.