Pentti Huovinen

pedaVarsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit solmivat vuonna 2011 yhteistyösopimuksen, jonka pohjalta muodostettiin Länsirannikon miljoonapiiri. Tulevassa maakuntauudistuksessa tätä kolmen maakunnan muodostamaa, noin 900 000 asukkaan aluetta, kutsutaan yhteistyöalueeksi.Lääketieteellisen tiedekunnan lääkärikoulutuksen kliinistä opetusta annetaan Turun yliopistollisen keskussairaalan lisäksi hajautettuna Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä. Hajautus on osoittautunut erityisen tarpeelliseksi, kun vuonna 2013 lääkärin perusopetuksen vuosittaista sisäänottoa nostettiin 120 opiskelijasta 153 opiskelijaan. Ensimmäinen suuri kurssi on jo siirtynyt kliinisen vaiheen opintoihin.

Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä toimii useita Turun yliopiston professoreita ja kliinisiä opettajia. Professorien osalta Turun yliopisto on halunnut korostaa toiminnan jatkuvuutta nimittämällä professorit toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.

Jo muutaman vuoden ajan on käyty keskustelua mahdollisesta Länsirannikon yliopistollisen sairaalan perustamisesta. Sen muodostaisivat Turun yliopistollisen keskussairaalan lisäksi Satakunnan ja Vaasan keskussairaalat. Turun yliopisto on ollut valmis neuvottelemaan asiasta sairaanhoitopiirien kanssa.

Satakunnan ja Vaasan keskussairaalat ovat tällä hetkellä opetussairaaloita. Opetussairaalan tunnusmerkkeihin kuuluu sairaalan hallinnon tuki koulutukselle ja tutkimukselle, potilaiden hoito ajantasaisten käytäntöjen ja hoitosuositusten mukaisesti sekä opettajien pedagoginen koulutus. Lisäksi opetussairaalassa on mahdollisuus tehdä tutkimustyötä. Lääketieteen opiskelijat ovat olleet erittäin tyytyväisiä Porissa ja Vaasassa saamaansa opetukseen.

Yliopistollisessa sairaalassa koulutuksella ja tutkimuksella on opetussairaalaa vahvempi asema. Yliopistollisen sairaalan strategiassa opetus ja tutkimus kuuluvat sairaalan päätehtäviin, mikä näkyy resursoinnissa. Koulutuksen ja tutkimuksen vastuuhenkilöt ovat aktiivisesti mukana sairaalan päätöksenteossa. Sairaalan henkilökunnan rekrytoinnissa opetus- ja tutkimuskokemus otetaan huomioon. Yliopistollinen sairaala tarjoaa koulutukselle ja tutkimukselle opetussairaalaa vahvemman infrastruktuurin, tarvittavat tilat sekä mahdollisuudet tutkimusaineistojen keräämiseen.

Maakuntauudistuksessa tavoitteena on sosiaalihuollon yhdistäminen terveydenhuoltoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee luonnollisesti ottaa huomioon keskusteltaessa mahdollisesta Länsirannikon yliopistollisesta sairaalasta. Turun yliopisto on käynnistänyt toimenpiteet sote-uudistuksen tukemiseksi perustamalla Sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja tutkimuskeskuksen. Tavoitteena on ottaa johtava rooli sote-uudistukseen liittyvän koulutuksen ja tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Erityistä huomiota kiinnitetään sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraation synnyttämiin osaamis- ja tietotarpeisiin.

On sanottu, että lääkärin kynä on terveydenhuollon kallein instrumentti. Ammattitaitoinen henkilökunta on olennainen edellytys sote-uudistuksen onnistumiselle. Ammattitaito pohjautuu korkeatasoiseen koulutukseen ja täydennyskoulutukseen, jotka perustuvat korkeatasoiseen tutkimukseen. Länsirannikon yliopistollinen sairaala on tärkeä hanke länsirannikon maakuntien hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen menestyksellisessä toteuttamisessa.

Pentti Huovinen
kirjoittaja on lääketieteellisen tiedekunnan dekaaniFacebooktwitterFacebooktwitter