Koulujen Tulevaisuuspäivästä eväitä tulevaisuuslukutaidon kehittämiseen

Otto Tähkäpää
Laura Pouru

Ensimmäistä kansallista koulujen Tulevaisuuspäivää vietetään 18. huhtikuuta 2018 Suomen kouluissa alakouluista lukioihin. Päivän tarkoituksena on tuoda tulevaisuudentutkimukseen pohjautuvia tulevaisuusopettamisen menetelmiä opettajille helposti kokeiltavaksi. Tulevaisuuspäivän tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten tulevaisuuslukutaitoa sekä luottamusta omaan pärjäämiseen tulevaisuudessa.

Tulevaisuuslukutaito tarkoittaa tulevaisuuden tietoista hyödyntämistä nykyhetkessä eli henkilökohtaista ennakointitaitoa. Taitoa tarvitaan paitsi tulevaisuuden työelämässä suunnistamiseen myös oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Luottamus ja usko tulevaan ovat nimittäin inhimillisen hyvinvoinnin ja pärjäämisen keskeisiä rakennuspalikoita. Tulevaisuutta koskevien odotusten on tutkittu olevan merkittävä nuorten elämäntyytyväisyyttä selittävä tekijä – erityisesti heillä, joiden hyvinvoinnissa on muuten puutteita. Tulevaisuuteen liittyvän toiveikkuuden on esimerkiksi todettu olevan maahanmuuttajanuorten kotoutumiselle ja hyvinvoinnille yhtä tärkeää kuin koulumenestys.

Sen sijaan mikäli ajatuksemme tulevaisuudesta ovat vaikeasti hahmotettavia tai ahdistavia, vaikeutuu tulevaisuutta koskevien päätösten ja valintojen tekeminen. Tulevaisuuteen liittyvä näköalattomuus saattaa nuorten osalta konkretisoitua esimerkiksi koulutukseen liittyvissä valinnoissa, kun lapsen tai nuoren on vaikea kuvitella itselleen toivottavaa tai lähipiiristään poikkeavaa tulevaisuutta. Myös muun muassa sukupuoleen ja etnisyyteen liittyvät käsitykset saattavat kaventaa näköalaa tulevaisuuteen. Nämä käsitykset alkavat vaikuttaa yksilön identiteettiin jo huomattavan varhain ja pitkäkestoisin seurauksin.

Lasten ja nuorten käsityksillä tulevaisuudesta on siis monia konkreettisia seurauksia – sekä henkilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla. Tulevaisuuden rakentuminen on aina syklinen prosessi, jossa nykyhetki ja tulevaisuutta koskevat käsitykset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.  Käsityksemme tulevaisuudesta vaikuttavat tässä hetkessä tehtäviin päätöksiin, jotka puolestaan vaikuttavat siihen, minkälaiseksi tulevaisuus lopulta muodostuu.

Tämän vuoksi on tärkeää tarjota lapsille ja nuorille välineitä henkilökohtaisen tulevaisuusnäköalan laajentamiseen ja tulevaisuususkon vahvistamiseen – jotta menneisyys ja ne tutuimmat ajatusmallit eivät rajoittaisi tulevaisuuttamme määrittäviä päätöksiä, vaan pystyisimme tekemään tulevaisuudesta parhaan mahdollisen itsellemme ja muille.

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksella on pitkä kokemus tulevaisuusohjauksen välineiden kehittämisestä yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Lisäksi Professori Markku Wileniuksen UNESCO-professuurin Learning Society & Futures of Education puitteissa pilotoidaan parhaillaan monialaisia tulevaisuusopettamisen menetelmiä lukioissa hyödynnettäväksi. Tulevaisuuskoulu ry puolestaan on erikoistunut ylä- ja alakouluissa tehtävään taiteelliseen ja toiminnalliseen tulevaisuuskasvatustyöhön.

Tähän kokemukseen pohjautuen tarjoamme Tulevaisuuspäivänä opettajille ja oppilaille työkaluja kriittisen ja vaihtoehtoja näkevän tulevaisuusajattelun kehittämiseen.

Tutustu Tulevaisuuspäivään: https://tulevaisuuspaiva.fi/

Tulevaisuus ei ole paikka jonne ajaudutaan virran vietävänä, vaan polku sinne rakennetaan omilla teoilla!

Otto Tähkäpää
Kirjoittaja on koulujen Tulevaisuuspäivän perustaja ja Tulevaisuuskoulun toiminnanjohtaja

Laura Pouru
Kirjoittaja on koulujen Tulevaisuuspäivän perustaja, joka työskentelee projektipäällikkönä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa

Molemmat ovat Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuksen kansainvälisen maisteriohjelman kasvatteja

 

Pääkuva: Hanna Westerholm