Osaammeko kohdata?

Miia Tuominen
Mari Kangasniemi

Asiakkaan hoidon, palvelun ja tuen onnistumisen edellytyksinä ovat ammattilaisten näyttöön perustuva ja ajantasainen osaaminen sekä toimiva palvelujärjestelmä. Nämä luovat perustan, jossa palveluja voidaan toteuttaa asiakaslähtöisesti ja siten myös mahdollistaa asiakkaan osallisuuden toteutuminen.

Kohtaaminen on merkittävä taito kaikille ihmisammateissa toimiville ammattilaisille. Vaikka kohtaaminen on arvo sinänsä, sosiaali- ja terveydenhuollossa sen keskeinen tehtävä on tukea päämäärän eli hoidon ja palvelun tavoitteiden saavuttamista.

Tavoitteena voi olla esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, tuki vaikeassa elämäntilanteessa, sairauksien hoito tai kärsimyksen ja kivun lievittäminen. Jotta tavoitteisiin päästään, olennaista on, että ihminen tulee kohdatuksi eli kuulluksi, ymmärretyksi ja kunnioitetuksi omassa tilanteessaan. Ilman onnistunutta kohtaamista sosiaali- ja terveydenhuolto ei siis voi täyttää tehtäväänsä.

Ammattilaisten näkökulmasta asiakkaan kohtaaminen onkin aina tavoitteellista. Mitä vaativampi kohtaaminen on, sitä tärkeämpää on, että se on suunniteltu ja ”käsikirjoitettu” etukäteen. Usein on tarpeen, että kohtaamiseen valmistaudutaan yhteistyössä useamman ammattilaisen kesken. Tämä tarkoittaa sitä, että ammattilaisen on tiedettävä, mihin kohtaamisella pyritään, millaisia vuorovaikutuskeinoja hän käyttää ja millaisia vaihtoehtoja on käytettävissä mahdollisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa.

Suunniteltu kohtaaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kohtaaminen olisi kaavamaista tai etäistä. Päinvastoin, suunniteltu kohtaaminen mahdollistaa sen, että ammattilainen voi keskittyä toimimaan asiakaslähtöisesti.

Ammattilaisten yhteistyö – kohtaamista ja kokonaisuuden luomista

On huomionarvoista, että kohtaaminen ei rajoitu asiakkaan ja ammattilaisen välille, vaan tapahtuu myös ammattilaisten kesken.  Ammattilaisten onnistuminen toistensa kohtaamisessa on olennaista palvelujärjestelmän ja ammattietiikan toteutumiselle, mutta ratkaisevaa myös palvelun tavoitteiden saavuttamisen ja jopa asiakkaan turvallisuuden kannalta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut rakentuvat osista, joihin eri ammattilaiset ja ammattiryhmät tuottavat osansa. Jokaisella ammattiryhmällä on kokonaisuuden kannalta oma määritetty tehtävänsä ja lähes kaikki hoito, palvelu ja tukitoimet toteutetaan väistämättä näiden palapelinä. Ammattilaisten on siten tunnettava sekä oma että toisten osaaminen ja rooli palvelukokonaisuudessa. Tämä mahdollistaa sen, että tehtävien ja palvelujen rajapinnat, päällekkäisyydet ja myös mahdolliset puutteet voidaan tunnistaa ja vaikuttaa niihin.

Kohtaamisen oppiminen

Sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä asiakkaan että toisen ammattilaisen kohtaaminen on osa ammatillista osaamista, sisältäen tiedot, taidot ja asenteet. Tätä osaamista voi ja tulee harjoitella ja opetella.

Ammatillisena osaamisena kohtaamisen ulkoisena ilmentymänä ovat aito läsnäolo, kuuntelu, eleet ja ilmeet. Lisäksi kohtaamisessa tiivistyy näiden käytännöllisten taitojen ohella ammattilaisen teoreettinen tieto ihmisen terveydestä, hyvinvoinnista ja niihin vastaamisesta sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen onnistumista edistävistä tekijöistä.

Ammatillisena osaamisena kohtaamisen oppiminen tulee sisältyä sekä perustutkinto-opetukseen että täydennyskoulutukseen. Koulutuksen sisältöjen ja toteutustapojen on mahdollistettava harjaantuminen sekä asiakkaan että ammattilaisten keskinäisessä kohtaamisessa. Tämä voi toteutua monialaisessa koulutuksessa, jossa eri alojen opiskelijat oppivat yhdessä asiakkaan kohtaamista ja ammattien välistä yhteistyötä.

Ajankohtainen esimerkki monialaisesta koulutuksesta on Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin ja Yrkeshögskolan Novian toteuttama Monelle-opintojakso, joka tarjoaa yhteisen oppimisalustan lääketieteen, hammaslääketieteen, hoitotieteen, psykologian, logopedian, sosiaalityön, kasvatustieteen (opettajankoulutus), hoitotyön, sosiaalialan, fysioterapian sekä toimintaterapian opiskelijoille.

Palautteen mukaan opintojakso on ollut opiskelijoille jopa ainutkertainen mahdollisuus harjoitella asiakaslähtöistä yhteistyötä muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat ovat kokeneet yhdessä oppimisen tarpeelliseksi, sillä tulevassa työelämässään he jakavat asiakastyön arjen keskenään. Monialaista opetusta tulisikin sisällyttää koulutusohjelmiin enemmän, jotta se ei olisi vain harvojen etuoikeus.

Monialaisten opintojen on todettu syventävän opiskelijoiden näkökulmia omaan tieteen- ja ammattialaan sekä laajentavan käsitystä muiden aloista. Olennaista on, että monialaisella opetuksella luodaan asiakkaan tilanteesta kokonaiskuva, jossa opiskelija voi tunnistaa oman roolinsa suhteessa muiden ammattilaisten toimintaan. Monialainen koulutus lisää myös opettajien ammatillista osaamista mahdollistamalla kohtaamisen ja yhteistyön eri tieteenaloja edustavien opiskelijoiden ja opettajien kesken.

Miia Tuominen,
Kirjoittaja on Turun yliopiston Sote-akatemian tutkimuspäällikkö.

Mari Kangasniemi,
Kirjoittaja on hoitotieteen dosentti ja työskentelee yliopistotutkijana Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella.