KOKKELI
Kulttuurisuunnittelu ja taiteellinen kehittäminen

Tervetuloa tutustumaan Turun yliopiston KOKKELI-hankkeen toimintaan, tavoitteisiin ja #rohkeatekijä -ihmisiin!

KOKKELI on Koneen Säätiön rahoittama kaksivuotinen taide- ja tutkimushanke, jonka tarkoituksena on kehittää keinoja, joilla asukkaat saadaan miellekkäällä tavalla paremmin osallisiksi kulttuuriympäristöjen suojeluun, osana asukkaiden toimintaympäristöiden yhteiskehittämistä ja -suunnittelua Satakunnan Kokemäenjokilaaksossa. KOKKELI kysyy, mitä kulttuuriympäristö merkitsee asukkailleen, käyttäjilleen ja millaista osallisuutta ja merkityksellisyyttä se tuottaa. Kysymyksiin etsitään vastauksia taiteen, humanistisen paikkatutkimuksen sekä yhteisiä päämääriä tavoittavan kulttuurikartoituksen ja yhteissuunnittelun avulla. Tarkoituksena on huomioida vallalla olevaa suunnittelutapaa laajemmin muunmuassa asukkaiden yhteiset muistot ja merkitykset hyvän elämänlaadun muodostumisen osatekijöinä, unohtamatta kauniin maiseman esteettisiä kokemuksia.

Ylhäältä olevasta palkista löydät sivuston hanketta esittelevät pysyvät sivut, kuten hankkeen tiedot ja tekijät. Sivun oikealla olevasta palkista löydät hankkeen blogin, johon päivitetään uusimmat artikkelit. Oikealla olevasta Facebook-feedistä voit katsoa, mitä juuri nyt on meneillään.  Tervetuloa mukaan osallistumaan toimintaan!

 

Asukkaiden merkityksellinen kulttuurimaisema ja toimintaympäristö

Kokemäenjoki on Satakunnan ja Pirkanmaan suurin joki. Se virtaa Pirkanmaan Sastamalasta, Huit­tisten, Kokemäen, Harjavallan, Nakkilan ja Ulvilan läpi aina Porin rannikolle asti. Kokemäenjokilaakso on tarjonnut hyvät edellytykset syntyhetkestään lähtien varhaiselle asutukselle ja elämälle alueella. Alue on edustava esimerkki pitkittäisleikkauksesta Satakunnan asutuksen, maankäytön, maannousemisen, kulttuurien, elämäntapojen ja elinkeinojen historiaan. Teollisuus on näytellyt niin kaupungeissa, kuin myös maaseudulla tärkeää roolia paikallisten kulttuurien muotoutumisessa. Luonnonhistorian erityispiirteistä Kokemäenjokilaakson suistoalue on Suomen edustavin suistomuodostuma eli delta, Huittisten alueen suoalueet ovat Etelä-Suomen arvokkaimpia ja edustavimpia konsentrisia kermikeitaita.

Tänä päivänä 121 km pituisen Kokemäenjoki tarjoaa identiteetin merkityksellisille paikoille, kylille ja yhteisöille. Joen varresta löytyy paljon arvokkaita ympäristöjä, arkeologista kulttuuriperintöä, aineetonta kulttuuriperintöä, tunnustettuja rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY) sekä valtakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviä maisema-alueita. Maaseudulle painottuva kulttuuriympäristö on myös muutoksessa, kun suojeluresurssit niukentuvat ja esimerkiksi rakennuksia jää tyhjilleen.

Kokemäenjokilaakson nykyinen maisema on paikallisten asukkaiden asuinpaikka, virkistys- ja toimintaympäristö sekä hyvinvoinnin tekijä. Sukupolvelta toiselle siirtyvä ympäristö on eduskunnan hyväksymän mukaan jokaisen kansalaisen oikeus ja velvollisuus (Faron puiteyleissopimus). Sen kehittämisen ja suojelun tulisi tapahtua vuoropuhelu­na paikallisten yhteisöjen, kulttuurialan toimijoiden sekä viranomaisten ja yritysten kanssa.

 

Taiteilija ja tutkija toimivat hankkeessa rinnakkain

Koneen Säätiön rahoittaman tutkimus- ja taidehankkeen keskiössä on kulttuurisuunnittelun ja yhteisöllisen taiteen menetelmät, jotka molemmat perustuvat paikallisen tiedon hyödyntämiseen toiminnan keskeisimpänä tavoitteena. Tuloksia ovat alueen asukkaiden ja toimijoiden vuoropuhelu, paikallisten kulttuuristen resurssien tun­nistus kulttuurikartoituksella, yhteiskehittämiseen perustuva taidereitti, uudet kontaktiverkostot ja kump­panuudet, työtilaisuuksien luominen taiteilijoille ja kulttuuriympäristön moniosaajille sekä loppu­julkaisu ja näyttelyt.

Taide toimii hankkeessa sekä osallista­vana prosessina, tiedon keräämis-, jakamis- ja syventämismetodina työpajoissa että tiedon esit­tämisen tapana. Yhteisötaiteellinen prosessi voi vahvistaa yhteisön omaa kokemusta paikasta ja saada sen toimimaan: pohtimaan, etsimään tietoa, kiinnostumaan oman elinympäristön suojelusta ja arvottamisesta.


Kohta haihtuvia jälkiä Kokemäenjoen suistossa. Kaikkea ei voi säilyttää. Mikä on olennaista?