Partisiipit

Suomen kielessä on verbeistä johdettuja infiniitti- eli nominaalimuotoja, jotka käyttäytyvät osittain verbien ja osittain nominien tavoin. Nämä nominaalimuodot voidaan jakaa partisiippeihin ja infinitiiveihin, joista tässä artikkelissa käydään läpi tyypillisimmät partisiipit:

1. VA-partisiippi (aktiivi ja passiivi

puhuva, puhuttava

2. aktiivin NUT-partisiippi ja sen passiivinen vastine TU-partisiippi 

kaatunut puu, kaadettu puu

3. Agenttipartisiippi mA 

– lukema, tekemä

 

NUT-partisiippi ja sen passiivinen vastine TU- partisiippi ovat tuttuja verbien liittomuodoista: 

 

Minä olen stressannut tenttiä jo viikon. 

Opiskelijat ovat stressanneet graduseminaaria koko vuoden. 

Partisiippimuotojen taivuttamista on stressattu aina.

 

Partisiipeilla on sekä verbien että adjektiivien ominaisuuksia. Ne on tehty verbeistä…

 

stressaava elämä = elämä, joka stressaa (~ aiheuttaa stressiä)

haukkuva koira = koira, joka haukkuu

 

…mutta kun niitä käytetään adjektiivimääritteinä, ne taipuvat muiden adjektiivien tavoin luvussa ja sijassa: 

 

En kestä enää stressaavaa elämääni!

Haukkuvan koiran kaulapanta on punainen. 

 

Adjektiivimääritteenä käytetystä partisiipista voidaan myös tehdä relatiivilause…

 

Lukeva poika istuu penkillä. (~ Poika, joka lukee, istuu penkillä.

Näin kaupassa poikaansa etsivän naisen. (~ Näin kaupassa naisen, joka etsi poikaansa.)

 

…ja monista* relatiivilauseista adjektiivimääritteenä käytettävä partisiippi:

 

Mies, joka katsoo ilmoitustaulua, seisoo käytävässä. (~ Ilmoitustaulua katsova mies seisoo käytävässä.)

Kotitehtävä, joka annetaan, ei ole vaikea. (~ Annettava kotitehtävä ei ole vaikea.)

 

joka-pronomini on partisiippi-ilmausta vastaavan relatiivilauseen subjektina tai objektina:

 

Lukeva poika istuu penkillä. (~ Poika, joka lukee, istuu penkillä.)

Pojan lukema kirja on penkillä. (~ Kirja, jota poika luki, on penkillä.)

 

*HUOM! Esimerkiksi seuraavia lauseita EI voi sanoa partisiipin avulla: 

Kirjaston aulassa istuu poika, 

jolla on paljon kirjoja. omistuslause

joka on iloinen. predikatiivilause

jonka täytyy lukea. akt. nesessiivilause

joka ei osaa lukea. negatiivinen lause

josta koirat pitävät. joka adverbiaalina

 

1. PREESENSPARTISIIPIT  (-vA ja -(t)tavA)

Ilmaisevat päättymätöntä aikaa (= relatiivilauseen verbi on preesensissä).

 

Aktiivi (-vA): 

Kuka?

Poika

Mitä tekee?

lukee kirjaa.

Millainen poika?

poika, joka lukee kirjaa → kirjaa lukeva poika

 

Muodostus: 

Infinitiivi          Monikon 3. persoona          Partisiippi

lukea                  luke-vat                                 lukeva

tehdä                  teke-vät                                 teke

kuunnella         kuuntele-vat                         kuunteleva

HUOM! 

olla                                                                      oleva

 

Taivutus:

Nominatiivi: lukeva

Vartalo: lukeva-

Monikkovartalo: lukevi-

 

Passiivi (-(t)tavA): 

Mikä?

Kirja

Mitä tehdään?

luetaan.

Millainen kirja?

kirja, joka luetaan → luettava kirja

 

Muodostus: 

Verbityyppi 1: 

Infinitiivi                Yks. 1. pers. vartalo                   + -ttavA

lukea                        lue-n                                           luettava

maksaa                    maksa-n                                     maksettava

tietää                       tiedä-n                                        tiedettävä

Verbityypit 2–6: 

Infinitiivin vartalo                                                       + -tAvA

2 teh-dä                                                                       tehtävä

3 kuunnel-la                                                               kuunneltava

4 pelat-a                                                                      pelattava

5 tarvit-a                                                                     tarvittava

6 kylmet-ä                                                                  kylmettävä

 

Taivutus: 

Nominatiivi: maksettava

Vartalo: maksettava-

Monikkovartalo: maksettavi-

 

2. PERFEKTIPARTISIIPIT  (-nUt ja -(t)tU)

Ilmaisevat suhteutettavaa tilannetta aikaisempia tai aikaisemmin alkaneita tilanteita (= relatiivilauseen verbi on imperfekti, perfekti tai pluskvamperfekti).

 

Aktiivi (-nUt)

Kuka?

Poika

Mitä teki/ on tehnyt / oli tehnyt?

luki/ on lukenut / oli lukenut kirjan.

Millainen poika?

poika, joka luki / on lukenut / oli lukenut kirjan → kirjan lukenut poika

Muodostus: 

Infinitiivin vartalo           + -nut/-nyt

1 luke-a                               luke-nut
2 teh-dä                              teh-nyt

———————————————————

3 kuunnel-la                     kuunnellut

3 pes-tä                              pessyt

3 pur-ra                              purrut

———————————————————
4 pelat-a                             pelan-nut

5 valit-a                              valin-nut

6 paet-a                               paen-nut

 

Taivutus:

Nominatiivi: lukenut

Vartalo: lukenee-

Monikkovartalo: lukenei-

  

Passiivi (-tU):

Mikä?

Kirja

Mitä tehtiin/ on tehty / oli tehty?

on luettu.

Millainen kirja?

kirja, joka luettiin / on luettu / oli luettu → luettu kirja

 

Muodostus

Verbityyppi 1: 

Infinitiivi               Yks. 1. pers. vartalo                 + -ttU 

lukea                       lue-n                                        lue-ttu

maksaa                   maksa-n                                 maksettu

tietää                       tiedä-n                                    tiede-tty

Verbityypit 2–6:

Infinitiivin vartalo                                                 + -tU

2 teh-dä                                                                  teh-ty

3 kuunnel-la                                                          kuunnel-tu

4 pelat-a                                                                pelat-tu

5 tarvit-a                                                               tarvit-tu

6 paet-a                                                                 paet-tu

 

Taivutus:

Nominatiivi: luettu 

Vartalo: luetu-

Monikkovartalo: luetui-

 

3. AGENTTIPARTISIIPPI  (-mA)

Agenttipartisiippiin liittyy aina tekijä:

Kuka?

Poika

Mitä teki / on tehnyt / oli tehnyt?

on lukenut kirjan.

Millainen kirja?

kirja, jonka poika on lukenut —> pojan lukema kirja

 

Agenttirakenteessa tarvitaan agentti eli tekijä, partisiippi ja pääsana:

 

Äiti palautti kirjastoon pojan lukeman kirjan. (= Äiti palautti kirjastoon kirjan, jonka poika oli lukenut.)

 

Agentti eli tekijä ilmaistaan

a) genetiivillä, kun tekijää merkitsevä sana on substantiivi (yleisnimi tai erisinimi):

 

Tässä on pojan kirjoittama kirje.

Pidätkö Matin tekemästä ruoasta?

 

b) genetiivillä ja possessiivisuffiksilla, kun tekijää merkitsevä sana on persoonapronomini:

 

Tässä on hänen kirjoittamansa kirje. (= Tässä on kirje, jonka hän on kirjoittanut.)

Pidätkö minun tekemästäni ruoasta? (= Pidätkö ruoasta, jonka minä olen tehnyt?)

 

c) possessiivisuffiksilla, kun tekijä on sama kuin päälauseen tekijä:

 

Poika luki minulle kirjoittamansa kirjeen. (= Poika luki minulle kirjeen, jonka hän (itse) oli kirjoittanut.)

Pitääkö Matti tekemästään ruoasta? (= Pitääkö Matti ruoasta, jonka hän (itse) on tehnyt?)

 

HUOM! 

Agenttirakenteen voi tehdä vain transitiiviverbistä (=verbistä, joka voi saada objektin)!

Agenttirakennetta voi käyttää predikatiivina ilman pääsanaa:

Taulu on Picasson maalaama.

 

Muodostus: 

Infinitiivi:

Mon.                  3. pers. vartalo                + -mA

lukea                 luke-vat                            luke-ma

tehdä                 teke-vät                           teke-mä

kuunnella        kuuntele-vat                   kuuntele-ma

pelata                pelaa-vat                         pelaa-ma

tarvita               tarvitse-vat                     tarvitse-ma

 

Taivutus: 

Nominatiivi: lukema

Vartalo: lukema-

Monikkovartalo: lukemi-

 

Artikkelin pohjana käytetyt lähteet: VISK, Suomen kielioppia ulkomaalaisille (Leila White 2010, 8. painos, Finn Lectura).

 

HARJOITUS 1. Muuta relatiivilauseet partisiipeiksi (-vA/-(t)tAvA tai -nUt/-tU tai -mA)

1. Näetkö tuon pojan, joka istuu puiston penkillä?

___________________________________________________________________________

2. Tiedätkö joululaulun, joka kertoo varpusesta jouluaamuna?

___________________________________________________________________________

3. Vilkutin postinkantajalle, joka kantoi isoa pakettia.

___________________________________________________________________________

4. Vanhemmat, jotka tulivat koulun kevätjuhlaan, yllättyivät iloisesti.

___________________________________________________________________________

5. Koira, joka kävelee ulkona, näyttää karhulta.

___________________________________________________________________________

6. Ketulla, joka juoksi yli jään, oli talviturkki.

___________________________________________________________________________

7. Poliisilla, joka ohjaa liikennettä, ei ole silmälaseja.

___________________________________________________________________________

8. Lapsi näki ikkunan takana oravan, joka söi käpyä.

___________________________________________________________________________

9. Matti joutui syömään kaurapuuroa, joka oli palanut pohjaan.

___________________________________________________________________________

10. Mitä maksaisit syntymäpäivälahjasta, joka annetaan lähisukulaiselle?

___________________________________________________________________________

11. Korvapuustit, jotka oli tuotu pöytään, olivat herkullisia.

___________________________________________________________________________

12. Matti ei halua ostaa farkkuja, jotka maksavat 150 euroa.

___________________________________________________________________________

13. Näetkö sinä tuon koiran, joka heiluttaa iloisena häntäänsä?

___________________________________________________________________________

14. Oletko kuullut laulun, joka lauletaan koulujen kevätjuhlassa?

___________________________________________________________________________

15. Lahjat, jotka on pakattu punaiseen lahjapaperiin, ovat sinulle.

___________________________________________________________________________

16. Korvapuustit, jotka olivat liian kauan uunissa, paloivat mustiksi.

___________________________________________________________________________

17. En laittanut jääkaappiin vihanneksia, jotka paleltuvat helposti.

___________________________________________________________________________

18. Rusina, joka oli korvapuustissa, juuttui Matin kurkkuun.

___________________________________________________________________________

19. Ensimmäisessä Kalevalan painoksessa, jonka Lönnrot kokosi, oli 32 runoa .

___________________________________________________________________________

20. Minä pidän todella paljon maksalaatikosta, jonka isoäitini on tehnyt.

___________________________________________________________________________

4 thoughts on “Partisiipit

 1. Harjoituksen vastaukset.

  1. Näetkö tuon puiston penkillä istuvan pojan?
  2. Tiedätkö varpusesta jouluaamuna kertovan joululaulun?
  3. Vilkutin isoa pakettia kantaneelle postinkantajalle.
  4. Koulun kevätjuhlaan tulleet vanhemmat yllättyivät iloisesti.
  5. Ulkona kävelevä koira näyttää karhulta.
  6. Jään yli juosseella ketulla oli talviturkki.
  7. Liikennettä ohjaavalla poliisilla ei ole silmälaseja.
  8. Lapsi näki ikkunan takana käpyä syövän oravan.
  9. Matti joutui syömään pohjaan palanutta kaurapuuroa.
  10. Mitä maksaisit lähisukulaiselle annettavasta syntymäpäivälahjasta?
  11. Pöytään tuodut korvapuustit olivat herkullisia.
  12. Matti ei halua ostaa 150 euroa maksavia farkkuja.
  13. Näetkö sinä tuon iloisena häntäänsä heiluttavan koiran?
  14. Oletko kuullut koulujen kevätjuhlassa laulettavan laulun?
  15. Punaiseen lahjapaperiin pakatut lahjat ovat sinulle.
  16. Uunissa liian kauan olleet korvapuustit paloivat mustiksi.
  17. En laittanut jääkaappiin helposti paleltuvia vihanneksia.
  18. Korvapuustissa ollut rusina juuttui Matin kurkkuun.
  19. Ensimmäisessä Lönnrotin kokoamassa Kalevalan painoksessa oli 32 runoa.
  20. Minä pidän todella paljon isoäitini tekemästä maksalaatikosta.

 2. HARJOITUS 1. Muuta relatiivilauseet partisiipeiksi (-vA/-(t)tAvA tai -nUt/-tU tai -mA)

  1. Näetkö tuon pojan, joka istuu puiston penkillä?

  Näetkö tuon puiston penkillä istuvan pojan?

  2. Tiedätkö joululaulun, joka kertoo varpusesta jouluaamuna?
  Tiedäkö jouluaamunakertovan varpusesta juolulaulun?

  3. Vilkutin postinkantajalle, joka kantoi isoa pakettia.

  Vilkutin isoa pakettia kantaneelle postinkantajalle.

  4. Vanhemmat, jotka tulivat koulun kevätjuhlaan, yllättyivät iloisesti.

  Koulun kevätjuhlaan tulleet vanhemmat yllätyivät iloisesti.

  5. Koira, joka kävelee ulkona, näyttää karhulta.

  Ulkona kävelevä koira näyttää karhulta.

  6. Ketulla, joka juoksi yli jään, oli talviturkki.

  Jään yli juosseella ketulla oli talviturkki.

  7. Poliisilla, joka ohjaa liikennettä, ei ole silmälaseja.

  Liikennettä ohjaalla polisilla ei ole silmälaseja.

  8. Lapsi näki ikkunan takana oravan, joka söi käpyä.

  Lapsi näki ikkunan takana käpyä syövän oravan.

  9. Matti joutui syömään kaurapuuroa, joka oli palanut pohjaan.

  Matti joutui syömään pohjaan palanutta kaurapuuroa.

  10. Mitä maksaisit syntymäpäivälahjasta, joka annetaan lähisukulaiselle?

  Mitä maksaisit lähisukulaiselle annettavasta syntymäpiävälahjasta?

  11. Korvapuustit, jotka oli tuotu pöytään, olivat herkullisia.

  Pöytään tuodut korvapuustit olivat herkullisia.

  12. Matti ei halua ostaa farkkuja, jotka maksavat 150 euroa.

  Matti ei halua ostaa 150 euroa maksavia farkkuja.

  13. Näetkö sinä tuon koiran, joka heiluttaa iloisena häntäänsä?

  Näetkö sinä tuon iloisena häntäänsä heiluttavan koiran?

  14. Oletko kuullut laulun, joka lauletaan koulujen kevätjuhlassa?

  Oletko kuullut koulujen kevätjuhlassa laulettavan laulun?

  15. Lahjat, jotka on pakattu punaiseen lahjapaperiin, ovat sinulle.

  Punaiseen lahjapaperiin pakatut lahjat ovat sinulle.

  16. Korvapuustit, jotka olivat liian kauan uunissa, paloivat mustiksi.

  Liian kauan uunissa olleet korvapuustit paloivat mustiksi.

  17. En laittanut jääkaappiin vihanneksia, jotka paleltuvat helposti.

  En laittanut helposti paleltuvia vihanneksia jääkkaappiin.

  18. Rusina, joka oli korvapuustissa, juuttui Matin kurkkuun.

  Korvapuustissa ollut rusina juuttui Matin kurkuun.

  19. Ensimmäisessä Kalevalan painoksessa, jonka Lönnrot kokosi, oli 32 runoa .

  Ensimmäisessä Lönnrotin kokoamassa Kalevalan painoksessa oli 32 runoa.

  20. Minä pidän todella paljon maksalaatikosta, jonka isoäitini on tehnyt.

  Minä pidän todella paljon isoäitini tekemistä maksalaatikosta.

 3. Hei,

  kiitos paljon hienosta selityksestä! Ymmärrän Partisiipin nyt erittäin hyvin. Kuitenkin harjoitus numero 8 ei ole PREESENSPARTISIIPIT lausetta ja minusta vastauksen pitäisi olla jotain tällaista “Lapsi näki ikkunan takana käpyä syöneen oravan”. korjatkaa jos olen väärässä! Kiitos!

  Ystävällisin terveisin
  LiLi

  1. Hei Lili,

   hyvä havainto! Virkkeessä on aika mielenkiintoinen aikamuoto-pari. Koska syödä-verbin preesens ja imperfekti näyttävät samalta (söi), virkkeestä on vaikea tietää ilman muuta kontekstia, söikö orava käpyä samaan aikaan kun lapsi katsoi ulos ikkunasta vai oliko syöminen jo loppunut. Kohdassa 8 siis molemmat muodot ovat perusteltuja.

   “Lapsi näki ikkunan takana käpyä syövän oravan” (syöminen tapahtui samaan aikaan kun lapsi katsoi ulos ikkunasta)
   “Lapsi näki ikkunan takana käpyä syöneen oravan” (orava ei syönyt katsomishetkellä käpyä, mutta syöty käpy oli esim. oravan kädessä, jotta lapsi pystyi päättelemään, että orava oli syönyt sitä)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *