Mustikkametsän kansa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitoihin

Idea lyhyesti: Sovelluksemme ideana on lisätä tunnekasvatusta osana varhaiskasvatuksen jokapäiväistä arkea sekä lasten omissa leikeissä että ohjatuissa tuokioissa. Lapset tutustutetaan erilaisiin tunnetiloihin eläinhahmojen kautta. Niiden avulla tuodaan tunnekasvatusta lasten lisäksi myös henkilökunnan ja vanhempien tietoisuuteen. Sovelluksemme keskeinen työtapa on leikki. Tavallisen leikin lisäksi eläinhahmojen käyttöä voidaan hyödyntää esimerkiksi draama- ja taidekasvatuksessa. Leikin kautta lapsi oppii ymmärtämään tunteita monesta näkökulmasta ja draamakasvatuksessa päästään myös ottamaan useita erilaisia rooleja. 

Tavoitteet: Sovelluksemme tavoitteena on kehittää ja tukea lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Havaitsimme haasteeksi varhaiskasvatuksessa tunne- ja vuorovaikutustaitojen puutteesta johtuvat kiusaamistilanteet ja konfliktit, kun lapsella ei ole taitoa ilmaista tai tunnistaa omia tunteitaan oikealla tavalla. Tunnehahmojen avulla opetellaan tunteiden ilmaisua, nimeämistä ja ymmärtämistä. Lapsi oppii myös vuorovaikutuksessa ja leikeissä ymmärrystä toisia ja kaveria kohtaan eli tunnehahmojen avulla pyritään vahvistamaan lasten empatiakyvyn kehitystä. Tunnehahmot antavat siis lapsille mahdollisuuden tarkastella tiettyjä tunnetiloja leikeissään yhdessä toisten lasten kanssa. Tarkoituksena myös rohkaista lapsia huomioimaan tunnehahmojen tunnetilat, ja sitä kautta kertomaan omia ajatuksiaan ja mielipiteitään, mitä tunnehahmot herättävät. Näin pyrimme sovelluksen kautta vahvistamaan lasten yhteistyötaitojen kehittymistä ja lisäämään lasten vastavuoroisuutta. 

Kenelle tarkoitettu? Sovelluksemme kohderyhmänä on varhaiskasvatusikäiset lapset. Sovelluksemme on tarkoitettu sekä lasten omaan käyttöön, että varhaiskasvatuksen henkilökunnalle muun muassa tunnekasvatuksen tueksi. Hahmot toimivat alle 3-vuotiaiden ryhmässä esimerkiksi tunteiden ja ilmeiden katsomiseen ja tunnistamiseen, sekä mahdollisesti myös nimeämiseen. 3-5 vuotiaiden ryhmässä hahmoja voidaan käyttää tunteiden nimeämisen lisäksi esimerkiksi eri tunteiden ilmaisuun ja kokemiseen draaman ja leikin kautta, syy-seuraussuhteiden pohdintaan (esim. Miksi karhu tuli surulliseksi?), sekä erilaisten teemojen, kuten yksinäisyyden tai ulkopuolisuuden käsittelyyn.

Paketin sisältö:
Eläinhahmot: Mustikkametsässä asuu kuusi eläintä, joiden elämän tapahtumiin tutustutaan eri tarinoiden kautta. Mustikkametsässä asuvat; iloa tunteva siili, surua tunteva karhu, pelkoa tunteva jänis, vihaa tunteva kettu, inhoa tunteva orava sekä hämmästystä tunteva pöllö. 
Mustikkametsä: Mustikkametsä on mahdollista rakentaa eläväksi varhaiskasvatuksen tiloihin sovelluksen mukana tulevien metsäaiheisten taustojen ja materiaalien avulla. Lapsille Mustikkametsä ja sen asukkaat tulevat tutuksi kerrottujen tarinoiden avulla, hahmojen kautta ja hahmoilla esitettyjen hetkien kautta.
Tarinat: Tarinoissa tunteet ilmenevät eläimillä aaltoina, tunne alkaa kehittyä, se voimistuu, tavoittaa huippunsa, alkaa hiipumaan ja lopuksi häviää. Ajatuksena on tarinoiden kautta tuoda lapsille tunnetilat tutuiksi, pysähtyä tarinan keskellä keskustelemaan lasten kanssa tunteista, tilanteista ja auttaa lasta käsittelemään tunteita. Tarina sisältää aina yhden tunnetilan, johon lapsen kanssa keskitytään. Tarinoissa on huomioitu lapsen ikä ja kehitysvaihe. Tarinoita löytyy varhaiskasvatuksen vanhemmille lapsille kuin myös pienille. Tarinat kertovat teemoinaan lapselle tutuista tilanteista, joita arjessa tulee vastaan kuten ystävyys tai pelko. 
Ohjekirja: Mustikkametsän tarinoiden kerronnan tueksi olemme rakentaneet ohjekirjan henkilökunnan käyttöön. Ohjekirjasta löytyy hyviä vinkkejä ja valmiita kysymyksiä, joita lapsilta voi kysyä tarinan tai hahmoilla näytellyn tarinan edetessä. Ohjekirjasta löytyy myös teoriatietoa muun muassa tunnetaidoista, vuorovaikutuksesta, draamakasvatuksesta sekä hyviä vinkkejä mustikkametsän hyödyntämiseen myös esimerkiksi musiikki- tai kuvataidekasvatuksessa. 

– Netta Häkkinen, Tuovi Mattila, Soile Houhala, Helena Koskinen

Linkki Youtubesta löytyvään äänitallenteeseen Tervetuloa Mustikkametsään!


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *