Hallitukseen?

Hallitustoiminnasta

TurAuksen hallitus muodostuu puheenjohtajan lisäksi 4–8 hallituksen varsinaisesta jäsenestä ja 0–2 varajäsenestä. Hallitusvuosi on hieman poikkeuksellinen ja sijoittuu 15.10–14.10 väliselle ajalle. Tämä johtuu siitä, että TurAuksen hallitusvuosi on sijoitettu auskuvuoden rytmiä ajatellen. TurAuksen hallitustoiminta tukee ja tuo oman erityisen perspektiivin auskuvuoteen. TurAuksen hallitustoiminnasta saa kouluharjoittelua ja hallituksessa pääsee vaikuttamaan ja tekemään pedagogisten vuodesta omansa näköistä. Hallitustoiminta ei vie myöskään hirveästi aikaa, sillä hallitus kokoustaa perinteisesti kerran kuussa.

Hallitukseen voi hakea kuka tahansa pedagogisista opinnoista kiinnostunut, niitä käyvä tai ne jo käynyt. Ajankohtaisimpana hallitustoiminta on luonnollisesti kuitenkin kyseisen vuoden auskuille ja kyseisen vuoden auskut saavat varmasti myös vuodesta eniten irti. Hallitusvuosi voi toimia toki myös tutustuttujana pedagogisten vuoteen. Aiempaa kokemusta hallitustoiminnasta ei tarvita.

Kiinnostuitko? Lisätietoja eri hallituspesteistä löytyy alempaa. Voit lukea aiempien vuosien hallituslaisten kokemuksia hallitustoiminnasta ja pedagogisten vuodesta TurAuksen blogissa.

Hallituspestit

Puheenjohtajisto: puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa sekä kutsuu koolle hallituksen ja yhdistyksen kokoukset. Hän myös pitää yhdistyksen pyörät pyörimässä ja on perillä yhdistyksen asioista kokonaisuudessaan. Puheenjohtajan toimenkuvaan kuuluu olla jatkuvassa vastuussa yhdistyksen toiminnasta. Puheenjohtaja edustaa yhdistystä erilaisissa tilaisuuksissa.

Varapuheenjohtaja avustaa ja tekee tiivistä yhteistyötä puheenjohtajan kanssa. Varapuheenjohtajan tehtävänä on pysyä yhdistyksen asioista kartalla ja toimia puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Varapuheenjohtajalle voidaan myös antaa erityisvastuu yhdistyksen joidenkin toimintalohkojen seuraamisesta.

Sihteeri

Sihteerin tärkeimpänä tehtävänä on kirjata ylös kokouksissa käytävät keskustelut ja päätökset. Kokousten jälkeen sihteeri kirjoittaa kokouspöytäkirjan ja jäsenistölle jaettavan kokoustiedotteen. Lisäksi sihteeri vastaa yhdistyksen jäsenrekisteristä.

Koulutuspoliittinen vastaava

Koulutuspoliittinen vastaava hoitaa opiskelijoiden edunvalvontaa koulutus- ja opiskeluasioissa. Kopo seuraa opintojen sujuvuutta, osallistuu pedavuoden suunnitteluun ja antaa palautetta opiskelujärjestelyistä. Turauksessa kopo on myös aktiivisesti järjestämässä lisäkoulutusta esimerkiksi iltakoulujen muodossa.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaavana pääset ideoimaan ja toteuttamaan jäsenistölle perinteisiä ja uusia tapahtumia. Tapahtumavastaavan pesti ei vaadi yhtä paljon TurAuksessa kuin muissa järjestöissä, sillä auskuvuoden intensiivisyyden takia tapahtumia ei tarvitse läheskään viikoittain. Tapahtumilla on kuitenkin tärkeä tehtävä auskujen tutustuttamisessa toisiinsa ainerajat ylittävästi ja ryhmähengen luomisessa. Lisätietoa TurAuksen perinteisistä tapahtumista.

SOOL-vastaava

SOOL-vastaavan tehtävänä on olla yhteydessä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOLiin. SOOL-vastaava pitää hallituksen ajan tasalla SOOLin tapahtumista ja koulutuksista. SOOL-vastaava on myös yhteydessä SOOLin Turun aluetoimijaan.

Yhteistyövastaava

Yhteistyövastaavan tehtävänä on tehdä TurAusta tutuksi aineenopettaja- tai aikuispedagogiikan opintoihin tulevaisuudessa hakeutuville sekä auttaa ainejärjestöjä informoimaan jäsenistöään opeopinnoista. Yhteistyövastaavan tehtäviin kuuluu yhteydenpito erityisesti näihin ainejärjestöihin, joiden opiskelijoita hakeutuu aineenopettaja- tai aikuispedagogiikan opintoihin sekä toteuttaa yhdessä muun hallituksen sekä em. ainejärjestöjä edustavien auskuvastaavien kanssa mietittyjä uusia yhteistyömuotoja.

HUOM: Uusi hallitus voi myös luoda pestejä tarpeen mukaan esim. auskuhuone-/tilavastaava, kahvitusvastaava, alumnivastaava, virkistysvastaava, jne.

Taloudenhoitaja/talousvastaava/talouspäällikkö

Talousvastaava hoitaa yhdistyksen kirjanpidon ja juoksevat raha-asiat. Näihin kuuluvat pääasiassa laskujen ja kuitinkorvausten maksaminen, jäsenmaksujen maksamisen tarkastaminen, tarvittaessa laskuttaminen, talousasioiden esittely yhdistyksen kokouksissa, yhdistyksen budjetin ja tapahtumien budjettien suunnittelu sekä kauden päätteeksi kirjanpidon pohjalta tehtävä tilinpäätös. Pesti on melko itsenäinen, mutta siihen saa tukea koko hallitukselta ja erityisesti puheenjohtajistolta. Talousvastaavan on myös hyvä olla kärryillä yhdistyksen muusta toiminnasta, jotta taloussuunnittelu on realistista. Tehtävästä selviää ilman aiempaa kokemusta (jopa humanisti!) mutta numeroita ei saa pelätä!

Sosiaalipoliittinen vastaava, yhdenvertaisuusvastaava, häirintäyhdyshenkilö

Sosiaalipoliittinen vastaava huolehtii opiskelijoiden hyvinvoinnista, jaksamisesta ja tasa-arvosta. Sopoon voi olla yhteydessä esimerkiksi kiusaamiseen, häirintään tai jaksamiseen liittyvissä asioissa. Sopot järjestävät myös hyvinvointiin liittyviä tapahtumia.

Tiedottaja ja verkkovastaava

Tiedottajan pestin tarkoitus on pitää jäsenistö kartalla yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Tärkeimpänä tehtävänä on koota järjestön ajankohtaiset asiat kuukausittaiseen uutiskirjeeseen, joka lähetetään jäsenistölle sekä auskuille. Uutiskirjeen lisäksi tiedottaja informoi jäsenistöä myös aina tarpeen ilmetessä. Tiedottaja päivittää yhdessä muun hallituksen kanssa TurAuksen sosiaalisen median sivustoja, välittää eteenpäin hallitukselle tulevia kaikkia auskuja koskevia sähköposteja, kuten sijaishakuja tai koulutusmahdollisuuksia sekä päivittää merkittävimpiä kouluharjoittelumahdollisuuksia AO-harjoittelun moodle-sivustolle. Verkkovastaavan tehtäviin kuuluu TurAuksen verkkosivujen päivittäminen ja ylläpito.

Tutorvastaava

Tutorvastaava on vuoden alussa tiiviissä yhteistyössä tutoreiden kanssa ja toimii yhdyshenkilönä yhdistyksen ja tutoreiden välillä. Tutorvastaava on perinteisesti myös mukana tutorin hakuprosessissa. Tutorvastaavan tehtävät siis painottuvat loppukauteen.

Ympäristövastaava

Ympäristövastaavana tehtäväsi on ajaa eteenpäin järjestön toimintaa vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Turun Auskultantit on monien muiden TYY:n järjestöjen tavoin Reilun kaupan järjestö ja tehtäväsi onkin pitää näistä periaatteista kiinni ja kehittää toimintaa edelleen ympäristöystävällisemmäksi.

Varajäsen

Varajäseniä on hallituksessa vuosittain mukana 0-2. Perinteisesti varajäsenillä ei ole pestejä, mutta varajäsen voi ottaa halutessaan itselleen myös pestien kautta vastuualueita. Varajäsenen tehtävänä on tarvittaessa auttaa hallitusta toiminnassaan, kuten esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä. Varajäsenenä toimimisesta ei saa kouluharjoittelua.