Yhdistyksen säännöt

Turun Auskultantit ry:n säännöt

Alustava esitys hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 16.5.2018
Patentti- ja Rekisterihallituksen muutosehdotukset hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 25.9.2018
Rekisteröity Patentti- ja Rekisterihallituksessa 27.9.2018

I Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

§ 1 Yhdistyksen nimi on Turun Auskultantit. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä TurAus.

§ 2 Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.

II Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

§ 3 Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa aineenopettajiksi valmistuvien auskultanttien ja aineenopettajuudesta kiinnostuneiden opiskelijoiden ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja sekä toimia opetusharjoittelun kaikinpuoliseksi kehittämiseksi.

§ 4 Tarkoituksensa toteuttamiksesi yhdistys pyrkii

  • tekemään yhteistyötä Turun normaalikoulun ja Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa
  • tekemään yhteistyötä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton (SOOL) ja opetus- ja kasvatusalan järjestöjen kanssa
  • tekemään yhteistyötä muidenkin samansuuntaisten päämäärien hyväksi toimivien opiskelijajärjestöjen kanssa
  • järjestämään kokouksia, virkistys- ja huvitilaisuuksia sekä opettajuuteen liittyviä tilaisuuksia ja koulutuksia sekä harjoittamaan tiedotustoimintaa.

§ 5 Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

III Jäsenyys

§ 6 Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki Turun yliopistossa opiskelevat, jotka ovat kiinnostuneita aineenopettajuudesta suorittamalla yhdistyksen jäsenmaksun. Päästäkseen osalliseksi yhdistyksen jäsenilleen tarjoamista eduista on jäsenen huolehdittava jäsenmaksun määräaikaisesta suorittamisesta.

§ 7 Yhdistyksen kannatusjäseniksi hallitus voi ottaa henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka taloudellisesti tai muulla tavalla haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenet maksavat yhdistyksen vaalikokouksen päättämän vuotuisen tai kertaluontoisen jäsenmaksun.

§ 8 Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

§ 9 Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.Yhdistyksestä päätöksellä erotettu on oikeutettu valittamaan päätöksestä yhdistyksen hallitukselle jättämällä valituskirjelmän hallitukselle 14 päivän kuluessa erottamispäätöksen saamisesta.

§ 10 Jäsenmaksuista päättää yhdistyksen vaalikokous.

IV Yhdistyksen kokoukset 

§ 11 Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Vaalikokous pidetään 1.9.-14.10. välisenä aikana. Vuosikokous pidetään 15.11.-31.12. välisenä aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii ennalta nimetyn asian käsittelyä varten. Jäsenten vaatima ylimääräinen kokous järjestetään kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

§ 12 Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle sähköpostitse ja yhdistyksen kotisivuilla olevalla kutsulla vähintään viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

§ 13 Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille.

§ 14 Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi 23 §:ssä mainituista asioista päätettäessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

§ 15 Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

–  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– Hyväksytään kokouksen esityslista
– Päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja suoritusajasta
– Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet sekä tarvittaessa varajäsenet
– Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
– Käsitellään muut kokouksen esityslistalla olevat asiat

§ 16 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– Hyväksytään kokouksen esityslista
– Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
– Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tai niistä toimista, joihin toimintakertomus tai toiminnantarkastajan lausunto antavat aihetta
– Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
– Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio kuluvalle tilikaudelle
– Käsitellään muut kokouksen esityslistalla olevat asiat

V Hallitus

§ 17 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vaalikokouksessa vuodeksi kerrallaan ja johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä tarvittaessa 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on yhdistyksen tilikauden mukainen 15.10-14.10. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.

§ 18 Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Hallituksen kokoukset ovat yhdistyksen jäsenille avoimia. Hallitus voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille. Hallituksen tehtävänä on:

* panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
* valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
* pitää jäsenrekisteriä
* hoitaa yhdistyksen yhteisiä asioita ja taloutta sekä vastata yhdistyksen varojen hoidosta
* ryhtyä kaikkiin toimiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

VI Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

§ 19 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

VII Yhdistyksen tilikausi

§ 20 Yhdistyksen tilikausi on 15.10-14.10. Hallituksen tulee luovuttaa tilinpäätös toimintakertomuksen kanssa viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle, jonka on palautettava ne tarkastuskertomuksen kanssa hallitukselle neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

VIII Muita säädöksiä

§ 21 Yhdistyksen tekemät päätökset tulevat voimaan heti, ellei niitä tehtäessä ole siitä toisin määrätty eikä yhdistyslaki toisin määrää.

§ 22 Sen lisäksi mitä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

§ 23 Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös tulee voimaan, jos muuttamista tai purkamista on kannattanut vähintään 2/3 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

§ 24 Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen jäljellä olevat varat käytettävä yhdistyksen kotipaikkakunnalla opetusharjoittelua edistävään tarkoitukseen niin kuin yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous määrää. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä samaan tarkoitukseen.