Yhdistyksen säännöt

Turun Auskultantit ry:n säännöt

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 3.10.2023

Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 27.10.2023

I Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

§1 Yhdistyksen nimi on Turun Auskultantit. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä TurAus.

§2 Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.

II Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

§3 Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa aineenopettajan pedagogisten ja aikuispedagogiikan
opintojen opiskelijoiden sekä näistä opinnoista kiinnostuneiden koulutus- ja sosiaalipoliittisia etuja
sekä toimia opetusharjoittelujaksojen kaikinpuoliseksi kehittämiseksi.

§4 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii
– tekemään yhteistyötä Turun normaalikoulun ja Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan
kanssa
– tekemään yhteistyötä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton (SOOL) ja opetus- ja kasvatusalan
järjestöjen kanssa
– tekemään yhteistyötä muidenkin samansuuntaisten päämäärien hyväksi toimivien
opiskelijajärjestöjen kanssa
– järjestämään kokouksia, virkistys- ja huvitilaisuuksia sekä opettajuuteen liittyviä tilaisuuksia ja
koulutuksia sekä harjoittamaan tiedotustoimintaa.

§5 Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, testamentteja ja
lahjoituksia sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa
varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

§6 Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja noudattaa toiminnassaan yhdenvertaisuutta,
tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä.

III Jäsenyys

§7 Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki Turun yliopistossa opiskelevat, jotka ovat
kiinnostuneita aineenopettajan pedagogisista tai aikuispedagogiikan opinnoista. Yhdistyksen
jäseniksi voivat myös liittyä myös muut henkilöt, jotka haluavat toimia yhdistyksen tarkoitusperän
mukaisesti. Jäseneksi liitytään yhdistyksen verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. Uudet
jäsenet hyväksytään hallituksen kokouksessa.

§8 Yhdistyksen jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa täydellinen nimensä ja kotipaikkakuntansa
vuosittain lukuvuoden alussa, kuitenkin viimeistään 10.9. sähköpostitse yhdistyksen
jäsenrekisteristä vastaavalle hallituksen jäsenelle jäsenrekisteripäivitystä varten. Mikäli jäsen ei ole
menetellyt edellä mainitulla tavalla, hänet voidaan erottaa yhdistyksen kokouksessa. Eronnut jäsen
voi uudelleen liittyä jäseneksi täyttäessään §7 mainitut edellytykset. Uudestaan jäseneksi liittyvä on
vapautettu jäsenmaksun maksamisesta, jos aiemmasta jäsenmaksusta ei ole kulunut viittä (5)
vuotta.

§9 Yhdistyksen kannatusjäseniksi hallitus voi ottaa henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön tai
säätiön, joka taloudellisesti tai muulla tavalla haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenet
maksavat yhdistyksen vaalikokouksen päättämän vuotuisen tai kertaluontoisen jäsenmaksun.
Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta kokouksissa, eikä hän ole oikeutettu jäsenetuihin.

§10 Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

§11 Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksun maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja. Yhdistyksestä päätöksellä erotettu on oikeutettu valittamaan päätöksestä
yhdistyksen hallitukselle jättämällä valituskirjelmän hallitukselle 14 päivän kuluessa
erottamispäätöksen saamisesta.

§12 Jäsenmaksuista päättää yhdistyksen vaalikokous. Jäsenmaksu on voimassa viisi (5) vuotta.

IV Yhdistyksen kokoukset

§13 Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Vaalikokous pidetään 15.9.-14.10. välisenä
aikana. Vuosikokous pidetään 15.11.-31.12. välisenä aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, jos
yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä vaatii ennalta nimetyn asian käsittelyä varten. Jäsenten vaatima ylimääräinen kokous
järjestetään kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

§14 Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle sähköpostitse tai yhdistyksen kotisivuilla olevalla kutsulla
vähintään viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

§15 Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Kokous
voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille.

§16 Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi §27 ja §28 mainituista asioista
päätettäessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövalinnoissa
arpa.

§17 Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– Hyväksytään kokouksen esityslista
– Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
– Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, muut varsinaiset
jäsenet sekä tarvittaessa varajäsenet
– Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
– Erotetaan yhdistyksestä jäsenet, jotka eivät täytä jäsenyyden ehtoja
– Käsitellään muut kokouksen esityslistalla olevat asiat

§18 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– Hyväksytään kokouksen esityslista

– Päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tai niistä toimista, joihin toimintakertomus
tai toiminnantarkastajan lausunto antavat aihetta
– Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
– Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio kuluvalle tilikaudelle
– Käsitellään muut kokouksen esityslistalla olevat asiat

V Hallitus

§19 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vaalikokouksessa vuodeksi kerrallaan ja johon
kuuluu puheenjohtaja ja 4-7 varsinaista jäsentä sekä tarvittaessa 0-2 varajäsentä. Hallituksen
toimikausi on yhdistyksen tilikauden mukainen 15.10-14.10. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan,
sihteerin ja taloudenhoitajan lisäksi hallituksessa on nimettyjä pestejä, jotka valitaan hallituskauden
ensimmäisessä kokouksessa, jossa hallitus järjestäytyy. Yhdistyksen tai hallituksen kokous voi
asettaa määräajaksi tai toistaiseksi toimihenkilöitä ja toimikuntia hoitamaan erityisiä yhdistyksen
asioita. Toimikunnat toimivat hallituksen alaisuudessa.

§20 Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksesta mukaan lukien puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Hallituksen
kokoukset ovat yhdistyksen jäsenille avoimia ja yhdistyksen jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja
puheoikeus. Hallitus voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös yhdistyksen ulkopuolisille
henkilöille. Hallituksen tehtävänä on:
– panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
– valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
– ylläpitää jäsenrekisteriä
– hoitaa yhdistyksen yhteisiä asioita ja taloutta sekä vastata yhdistyksen varojen hoidosta
– ryhtyä kaikkiin toimiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

§21 Yhdistyksen hallituksen jäsenvoi erota tehtävästään kirjallisella ilmoituksella yhdistyksen
hallitukselle. Eronneen jäsenen tehtävät jaetaan mahdollisuuksien mukaan muulle hallitukselle.
Mikäli tehtävien jakaminen ei ole mahdollista tai mielekästä, kutsutaan koolle yhdistyksen kokous
uuden hallituksen jäsenen valitsemiseksi. Jos eronnut henkilö on puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, on yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen
pakollista, jotta voidaan valita eronneen henkilön tilalle uusi henkilö. Hallituksen jäsen voidaan
tarvittaessa myös erottaa yhdistyksen kokouksessa.

VI Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

§22 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi
yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

VII Yhdistyksen tilikausi ja tilinkäyttöoikeudet

§23 Yhdistyksen tilikausi on 15.10.-14.10. Hallituksen tulee luovuttaa tilinpäätös
toimintakertomuksen kanssa viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen
vuosikokousta toiminnantarkastajalle, jonka on palautettava ne tarkastuskertomuksen kanssa
hallitukselle kahdeksan (8) vuorokautta ennen vuosikokousta.

§24 Yhdistyksen tilin käyttöoikeus myönnetään taloudenhoitajalle ja lisäksi vähintään yhdelle
hallituksen jäsenelle. Kaikki hallituksen jäsenet ovat oikeutetut saamaan pankkitilien saldot.

VIII Muita säädöksiä

§25 Yhdistyksen tekemät päätökset tulevat voimaan heti, ellei niitä tehtäessä ole siitä toisin
määrätty eikä yhdistyslaki toisin määrää.

§26 Sen lisäksi mitä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

§27 Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös tulee voimaan, jos muuttamista tai purkamista
on kannattanut vähintään 2/3 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

§28 Yhdistyksen purkamista koskeva päätös tulee voimaan, jos sitä kahdessa peräkkäisessä
yhdistyksen kokouksessa on kannattanut vähintään 2/3 yhdistyksen kokouksessa annetuista
äänistä.

§29 Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen jäljellä olevat varat käytettävä yhdistyksen
kotipaikkakunnalla opetusharjoittelua edistävään tarkoitukseen niin kuin yhdistyksen purkamisesta
päättävä kokous määrää. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä samaan
tarkoitukseen.