Kuvituskuvassa suihkulähteessä ulkotuli, taustalla yliopiston päärakennus

Turun yliopisto on kestävän tulevaisuuden rohkea rakentaja

Yhteiskunnallinen murros ja maailman­laajuiset megatrendit, kuten ilmastonmuu­tos, digitalisaatio ja väestön ikääntyminen haastavat yliopiston globaalina vastuun­kantajana. Yliopistoilta odotetaan entistä enemmän tieteellistä ja yhteiskunnallis­ta vaikuttavuutta. Myös maailmaa ravisuttava koronaviruspandemia on osoittanut tieteen ja tutkitun tiedon olevan keskeisessä roolissa ihmiskunnan suurien haasteiden ratkaisemisessa.

Turun yliopisto katsoo nyt pitkälle tulevaisuuteen, sillä olemme alkaneet vuodenvaihteen jälkeen toteuttaa uutta kymmenvuotista strategiaamme, joka luotsaa yliopiston toimintaa aina vuoteen 2030 saakka. Strategia pohjautuu yliopiston perustehtä­viin tutkimuksessa, koulutuksessa ja yhteis­kunnallisessa vaikuttavuudessa sekä näkemykseemme siitä, miten haluamme olla vaikuttamassa muuttuvaan maailmaan.

Strategia on yliopistoyhteisömme yhtei­nen tahtotila, joka syntyi kaikille avoimes­sa kehitystyössä vuoden 2019 aikana. Yhdessä määriteltyjen tavoitteiden avulla raken­namme tällä vuosikymmenellä rohkeasti ja vastuullisesti yhteis­kunnan hyvinvointia ja kestävää tulevai­suutta.

Meidän on myös kyettävä uu­distumaan ja toimimaan kansainvälisenä edelläkävijänä. Verkottuneessa maailmas­sa strategisten kumppanuuksien ja yhteis­työn merkitys kasvaa entisestään.

Yliopiston rooli tiedon ja osaamisen tuottajana sekä luovan ja kriittisen ajat­telun ja sivistyksen ylläpitäjänä korostuu muutosten keskellä. Haluamme lisätä luot­tamusta tutkittuun tietoon ja vahvistaa tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa esimerkiksi edistämällä avointa tiedettä ja käymällä aktiivista yhteiskunnallista keskustelua. Yliopisto ei ole vain ajankohtaisten ilmiöiden kommentoija, vaan myös keskustelun käynnistäjä.

Yliopiston tuleekin olla kunnianhimoinen suunnannäyttäjä siinä, miten korkealaatuisen tutkimuksen avulla löydetään ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin. Yh­teiskunnan eri aloille kouluttamamme asiantuntijat ovat tässä avainasemassa. Vas­tataksemme muuttuvan työelämän tarpei­siin tarjoamme joustavia vaihtoehtoja kou­luttautumiseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Tavoitteidemme toteuttamisessa vah­vuutemme on laaja-alainen monitieteisyys. Se, että kykenemme yhdistämään voima­varojamme, mahdollistaa rajoja rikkovat yhdistelmät ja uudet avaukset niin koulu­tuksessa kuin tutkimuksessa.

Menestyksen edellytyksiä luomme yhteistyössä ympä­röivän yhteiskunnan ja alueen elinkeino­elämän kanssa. Tekniikan koulutuksen laa­jennus ja Turun yliopiston kahdeksannen tiedekunnan perustaminen on tästä erinomainen esimerkki.

Kaiken tämän mahdollistaa se, että yli­opistoyhteisömme voi hyvin, sisäinen yh­teistyömme on vahvaa ja että arki on myös näin etäopetuksen ja -työskentelyn aikana sujuvaa.

Turun yliopisto perustettiin vuonna 1920 lahjoitusvaroin. Yli satavuotias yliopistomme toimii tänä päivänä ainutlaatuisessa toi­mintaympäristössä, jossa yhdistyvät pitkät akateemiset perinteet ja aktiivinen korkea­kouluyhteistyö.

Turun yliopistolla on vah­va asema ja pohja, jonka päälle meidän on hyvä rakentaa modernia, entistä kansain­välisempää sivistysyliopistoa. Tämän teemme yhdessä, arvojamme vaalien.

Tulethan mukaan luomaan kanssamme edellytyksiä paremmalle tulevaisuudelle.

Jukka Kola
Jukka Kola
Kirjoittaja on Turun yliopiston rehtori