Koulutustarveselvitys lyhyesti

Yhdyskuntasuunnittelun koulutustarveselvitys on 1.9.2016 käynnistynyt hanke, jossa kysytään mm. kaupunkien kaavoitustoimen henkilöiltä, millaisia valmiuksia tulevaisuuden yhdyskuntasuunnittelijoilta edellytetään. Selvitys valmistuu vuoden 2016 aikana.

Hankkeen lähtökohtana on yhdyskuntasuunnittelun koulutusta kohdannut murros monen asian muuttuessa samanaikaisesti. Suunnittelijoiden tulevaan työnkuvaan vaikuttavat mm. kuntarakenteen uudistuminen, muuttuva lainsäädäntö ja uusi teknologia sekä monet muut seikat. Yliopistot yrittävät osittain vastata tarpeeseen kehittämällä uudenlaisia koulutusyhdistelmiä ja maisteriohjelmia. Tätä ne tekevät niukkenevien voimavarojen tilanteessa ja osaksi toisistaan riippumatta.

Yhdyskuntasuunnittelun tarpeet ja muutospaineet tunnetaan kunnissa luultavasti varsin hyvin, mutta kattavaa koontia asiasta ei ole tehty koulutuksen näkökulmasta. Tässä tilanteessa on perusteltua selvittää kuntakentän näkemyksiä. Menetelminä sovelletaan puolistrukturoituja haastatteluja ja kyselylomaketta verkossa. Hanke ei ota kantaa koulutuksen kehittämiseen vaan tuottaa sen pohjaksi uutta tietoa.

Hankkeen rahoittajat ovat Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Tampere ja Turku. Selvitys tehdään Turun yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella. Selvityksen johtajana toimii tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila ja tekijänä erikoistutkija Markku Norvasuo.