Kuinka hanke tehdään

Koulutustarveselvitys kartoittaa ensisijaisesti kuntien näkemyksiä soveltamalla puolistrukturoituja eli nk. teemahaastatteluja. Tutkimusmateriaalissa ei oteta huomioon esimerkiksi ammattijärjestöjen tai koulutusta antavien tahojen näkemyksiä. Suurin osa haastateltavista edustaa siis kuntia. Lisäksi mukaan otetaan edustajia konsulttitoimistoista sekä maakunta- ja kuntayhtymätasolta. Yhteensä haastateltavia on 20 – 25. Tarkoitus on myös täydentää haastattelua verkkokyselyllä, jonka toteutustapa ja -ajankohta on toistaiseksi avoin.

Haastatteluilla pyritään kattamaan suunnittelutarpeiden ja -tilanteiden monimuotoisuus. Mukana on suurimpien kaupunkien lisäksi pienempiä kuntia niin, että katetaan useita maantieteellisiä alueita ja myös erilaisia taajamarakenteita. Tilanne on erilainen niissä kunnissa, jotka ovat maaseutumaisen rakenteen ympäröimiä, kuin niissä, jotka ovat suurempien kaupunkien lievealueilla. Myös kasvavien ja kutistuvien alueiden haasteet ovat erilaisia. Konsulttitoimistoja haastatellaan, koska kunnat ovat niiden merkittäviä toimeksiantajia.

Haastattelumateriaalin pohjalta laaditaan yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan yhdyskuntasuunnittelun tehtäväkenttää, osaamistarpeiden kehittymistä ja koulutuksen sisältökysymyksiä. Vertailumielessä käsitellään myös aihepiiriin liittyviä selvityksiä ja kannanottoja. Tulokset näkemään kaavoittajan työn monitahoisuuden ja tarjoaa lähtökohtia koulutuksen kehittämiselle. Kunnat puolestaan voivat hyödyntää selvitystä oman kaavoitustoimensa kehittämisessä.