Ajankohtaista – Aktuellt

Vuoden dosentti 2019
Vuoden dosentti 2019, FT Johanna Nystedt pitää kiitospuheenvuoron 26.3.2019 Akateemisen päivän tilaisuudessa klo 18.15 alkaen Turun Akatemiatalolla, Rothoviuksenkatu 1

Årets docent 2019, FD Johanna Nystedt håller ett tacktal onsdagen den 26.3.2019 vid Akademiska dagen, kl. 18.15, i Akademihuset, Rothoviusgatan 1

Vuoden dosentti 2018
Vuoden dosentti 2018, FT Riikka Korja alustaa aiheesta ”Lapsen itsesäätelyn kehityksen suojaavat ja haavoittavat tekijät” keskiviikkona 21.3.2018 Akateemisen päivän iltatilaisuudessa, klo 18.15 alkaen Turun yliopiston Calonia rakennuksessa, Caloniankuja 3

Årets docent 2018, FD Riikka Korja håller ettt inlägg över ”Lapsen itsesäätelyn kehityksen suojaavat ja haavoittavat tekijät” onsdagen den 21.3.2018 vid Akademiska dagen, kl. 18.15 i Åbo universitet, Calonia, Caloniagränd 3Akademigatan 1

Vuoden dosentti 2017
Vuoden dosentti 2017, FT Mari Sandell alustaa aiheesta ”Ruoan maistaminen on yksilöllistä” maanantaina 20.3.2017 Akateemisen päivän iltatilaisuudessa, klo 18.15 alkaen Åbo Akademin geotalossa, Akatemiankatu 1

Årets docent 2017, FD Mari Sandell håller föredrag om temat ”Ruoan maistaminen on yksilöllistä” måndagen den 20.3.2017 vid Akademiska dagen, kl. 18.15, Geohuset, Akademigatan 1

Vuoden dosentti 2016
Vuoden dosentti 2016, FT Ruth Illman alustaa aiheesta ”Uskontojen kirjo ja vuoropuhelu nyky-Suomessa” (ruotsiksi; suomenkielinen Powerpoint) keskiviikkona 13.4.2016 klo 16.30 Donner Instituutissa, Piispankatu 13.

Årets docent 2016, FD Ruth Illman håller föredrag om ”Religiös mångfald och dialog i Finland idag” onsdagen den 13.4.2016 kl. 16.30 i Donnerska Institutet, Biskopsgatan 13.

Vuoden dosentti 2015

Turun Yliopistojen Dosenttiyhdistys ry. on päättänyt nimittää VTT, dosentti Tapani Paavosen vuoden dosentiksi 2015. Paavonen on toiminut vuosikymmeniä opetus- ja tutkijatehtävissä polittisen historian oppiaineessa. Paavonen on saanut mm. Eurooppa-säätiön Eurooppa-palkinnon vuonna 2014.

Paavonen alustaa aiheesta ”Integraatiopolitiikan tutkimus evidenssin ja sosiaalisen tilauksen välissä” maanantaina 13.4.2015 klo 16.30 valtio-opin rakennuksen auditoriossa (kasarmialue, Arwidssoninkadun keltainen puutalo).
Kaikki kiinnostuneet tervetuloa – Kahvitarjoilu!
Tilaisuuden jälkeen dosenttiyhdistyksen vuosikokous.

Årets docent 2015, PD, Tapani Paavonen håller föredrag om” Integrationsforskningen mellan evidens och social beställning” (på finska) måndagen den 13.4.2015 kl. 16.30 i auditoriet i byggnaden för statslära (auditoriet), Arwidssonsgatan, Åbo universitet (kasernområdet, den gula träbyggnaden).
Alla intresserade är välkomna – Kaffeservering!
Efter tillställningen docentföreningens årsmöte.

Dosenttiyhdistyksen lausunto taloushallinto-ohjeesta
Dosenttiyhdistys on antanut 22.8.2011 luonnoksesta Turun yliopiston taloushallinnon ohjeeksi projektien talouspalveluista ”Yliopistoon ei-palvelussuhteessa olevien henkilöiden toimiminen projektin vastuullisena johtajana” / 29.6.2011
seuraavan lausunnon:

”Turun yliopiston Herra Rehtorille

Turun yliopistojen dosenttiyhdistys ry. – Docentföreningen vid universiteten i Åbo rf. ei voi pitää yllä mainittua ohjeluonnosta hyväksyttävänä. Dosenttiyhdistyksen kanta voidaan tiivistää seuraavasti:

1. Ohjeluonnos tarkoittaa dosenttien aseman heikennystä yliopistolain hengen vastaisesti.

2. Ohjeluonnos lisäisi hallinnollista työtä edelleen tuottamatta vastaavaa lisäetua.

3. Paitsi että ohjeluonnos aliarvioi dosentteja, on se epäkorrekti myös tutkimusprojektien rahoittajia kohtaan.

Ohjeluonnos on yliopistolain hengen vastainen. Hallituksen esityksen nykyiseksi yliopistolaiksi (HE 7/2009) perusteluosassa yliopistolain tarkoituksesta dosenttilaitoksen suhteen sanotaan muun muassa: ”Dosentit ovat tärkeä yliopistojen voimavara. Tarkoituksena on nykyisen dosenttijärjestelmän säilyttäminen yliopistoissa uudistuksen jälkeenkin.” Eduskunta ei kumonnut edellä siteerattua tavoitelausumaa. On näin itsestään selvää, että dosentit jatkavat projektien johtajina kuten vanhankin yliopistolain aikana.

Ohjeluonnoksen sisältämää dosenttien aseman heikennystä ei voi muutoinkaan perustella millään yliopistolaitoksen tehtäviin ja toiminta-ajatukseen perustuvalla argumentilla. Yliopiston keskeisenä tehtävänä on harjoittaa laadukasta tutkimusta. Pyrkimys rajoittaa dosenttien toimintaa tutkimusprojektien johtajana on dosenttien aliarvioimista ja räikeässä ristiriidassa tämän tehtävän edistämisen kanssa.

Vaikka projektien tutkijat normaalisti tuottavat kuluja siten kuin projektin johtaja on ohjeistanut tai yhdessä on sovittu, lisäisi esitetty käytäntö hallinnollista työtä entisestään. Projektin johtajan on joka tapauksessa seurattava varainkäyttöä voidakseen raportoida rahoittajalle.

Määräys, jonka mukaan ”ei-palvelussuhteessa toimiva henkilö voi luovuttaa vastuullisen johtajan tehtävän tulosyksikön esimiehelle” ei ota huomioon, että rahoittaja on myöntänyt rahoituksen projektin johtajan ansioiden ja kykyjen perusteella. Normaalisti rahoittaja edellyttää, että projektia johdetaan siten kuin määrärahahakemuksessa on esitetty. On täydellisen epäkorrektia ryhtyä muuttamaan projektin johtosuhteita yliopistohallinnon päätöksin ilman välttämätöntä pakkoa ja rahoittajan kanssa sopimatta.”
__________________________________________________

Dosenttiyhdistys järjesti 22.11.2010 keskustelutilaisuuden, jossa opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja, dosentti Sakari Karjalainen alusti aiheesta Miten Turun yliopistot nostetaan Euroopan johtavien yliopistojen joukkoon? (klikkaa powerpoint). Turun yliopiston ja Åbo Akademin puheenvuorot esittivät rehtori Keijo Virtanen ja ensimmäinen vararehtori Christina Nygren-Landgärds.

Docentföreningen ordnade den 22.11.2010 en diskussionstillställning där överdirektören vid undervisnings- och kulturministeriet, docent Sakari Karjalainen inledde över Hur upphöjs Åbouniversiteten till ledande universitet i Europa? (klicka powerpoint). Rektor Keijo Virtanen och första prorektor Christina Nygren-Landgärds framförde Turun yliopistos och Åbo Akademis inlägg.
______________________________________

“Dosentti” eri kielillä

Opetusministeriö ja valtioneuvoston kanslia ovat julkistaneet 18.2.2005 Korkeakoulusanaston. Dosentti-nimike on tässä käännetty eri kielille seuraavasti:

Suomi: Dosentti
Ruotsi: Docent
Englanti: Adjunct professor [in (…)]
Saksa: Privatdozent/Privatdozentin
Ranska: Docent (tekstissä on pitkä kuvaus viran kuvasta)
Espanja: Doctor habilitado/Doctora habilitada
Venäjä: Доцент (внештатный)

Suomen ja Ruotsin dosentti/docent -käsitteelle on vaikea löytää täsmällistä vastiketta muista kielistä, so. muiden maiden yliopistojärjestelmistä. Yllä esitettyjä ovat sanaston toimittajat päätyneet pitämään lähinnä vastaavina. Englanninkielisen vastikkeen osalta toimittajat ovat hyväksyneet Suomen Dosenttiliiton kannan, ranskankielisen ei.

Suomen Dosenttiliitto suosittelee, että dosentit ryhtyisivät käyttämään yllä olevia käännöksiä. Erityisesti halutaan huomauttaa, että “docent”-nimike englanninkielisissä maissa tarkoittaa huomattavasti vaatimattomampaa kompetenssia kuin dosentti on.

Turun yliopistojen dosenttiyhdistyksen sivusto