Säännöt

Turun Yliopistojen Dosenttiyhdistys ry. – Docentföreningen vid Universiteten i Åbo rf.:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Turun Yliopistojen Dosenttiyhdistys ry., Docentföreningen vid Universiteten i Åbo rf., ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Turun yliopistojen dosenttien aatteellisten harrastusten yhdyssiteenä, valvoa heidän etujaan sekä tukea heitä tieteenharjoittajina ja yliopistojen opettajina.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys järjestää esitelmä- ja muita tilaisuuksia, tiedottaa yleisesti dosenttien toiminnasta sekä ylläpitää tarpeellisiksi katsottuja yhteyksiä Suomen muiden yliopistojen, samoin kuin ulkomaisten yliopistojen dosenttiyhdistyksien tai vastaavien kanssa.

Yhdistys pyrkii vaikuttamaan Turun yliopistojen hallinnollisiin ratkaisuihin, joiden avulla vahvistetaan dosenttikunnan opetus- ja tutkimustoimintaa sekä palkkausta.

3 §

Yhdistyksen täysivaltaiseksi jäseneksi voidaan anomuksesta valita jokainen Turussa toimivan yliopiston dosentti. Lisäksi Yhdistyksellä voi olla kunnia- ja ulkojäseniä. Kunniajäseneksi voidaan kutsua dosentti, joka on poikkeuksellisella tavalla edistänyt Yhdistyksen toimintaa. Ulkojäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka yliopistojen ulkopuolella on merkittävästi edistänyt Yhdistyksen toimintaa. Kunnia- ja ulkojäsenen oikeudet ovat samat kuin muilla jäsenillä. Jäsen voi erota Yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle. Jäsen voidaan erottaa Yhdistyksestä, jos hän menettelyllään Yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on toiminut Yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai muuten vaikeuttanut Yhdistyksen toimintaa. Jäsenen voi ottaa tai erottaa Yhdistyksen kokous.

4 §

Yhdistyksen jäsenen on suoritettava Yhdistyksen vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu. Jos jäsen kahtena peräkkäisenä vuotena jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, hänen voidaan katsoa eronneen Yhdistyksestä. Kunniajäsenet tai ulkojäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

5 §

Yhdistyksellä on johtokunta, joka edustaa Yhdistystä, huolehtii sen taloudesta ja juoksevien asioiden hoidosta sekä Yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta, valmistelee Yhdistyksen kokouksissa lopullisesti käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi esiteltävät asiat sekä kutsuuYhdistyksen jäsenet varsinaisiin ja tarpeen vaatiessa ylimääräisiin kokouksiin.

Johtokunnan muodostavat johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan Yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä kolme muuta jäsentä, jotka valitaan Yhdistyksen vuosikokouksessa toimikaudeksi kerrallaan.

Toimikauden muodostaa Yhdistyksen kahden peräkkäisen vuosikokouksen välinen aika.

6 §

Johtokunta on päätösvaltainen, jos läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta johtokunnan jäsentä.

Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja, tai tämän estyneenä ollessa, varapuheenjohtaja.

7 §

Johtokunnan on yhdistyslain mukaisesti viipymättä tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriin, mikäli Yhdistyksen nimen kirjoittamiseen oikeutetut henkilöt vaihtuvat. Myös Yhdistyksen nimen ja sääntöjen muutos on heti ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

8 §

Päätöksistä, jotka tehdään Yhdistyksen, johtokunnan tai näiden asettamien valiokuntien kokouksissa, on pidettävä pöytäkirjaa.

Pöytäkirja on seuraavassa kokouksessa tai kokouksen valitsemien kahden läsnäolleen henkilön tarkastettava ja nimikirjoituksellaan vahvistettava, mikäli he katsovat sen olleen kokouksen kulun mukainen.

9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdessä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

10 §

Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kerran syys- ja kerran kevätlukukaudella sekä ylimääräiseen kokoukseen silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 Yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sellaisen kokoontumista erikseen ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta kirjallisesti pyytää.

Kutsu Yhdistyksen kokoukseen on toimitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisesti kullekin jäsenelle tai ilmoituksella Yhdistyksen kotipaikka kunnalla ilmestyvässä lehdessä vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.

11 §

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilitys Yhdistyksen taloudenpidosta on esitettävä tammikuun kuluessa tilintarkastajille, joiden on annettava sen johdosta lausuntonsa ennen seuraavan helmikuun 15. päivää.

12 §

Yhdistyksen varsinaisessa kevätkokouksessa, joka on vuosikokous ja joka on pidettävä viimeistään huhtikuun aikana, käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään Yhdistyksen toimintakertomus

2. päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle

3. määrätään jäsenmaksun suuruus

4. valitaan johtokunta

5. valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heidän varamiehensä

6. hyväksytään alkaneen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma

7. päätetään, miten Yhdistyksen ilmoitukset julkaistaan.

8. käsitellään muut esille tulevat asiat.

Vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei joku vaadi suljettua lippuäänestystä. Vaalit ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan arpa ratkaisee.

13 §

Syyskokous on pidettävä syyslukukauden aikana viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

14 §

Jos Yhdistyksen toimihenkilöistä joku tai jotkut eroavat kesken toimikauden tehtävästään, täydennysvaali suoritetaan eronneitten toimikauden loppuajaksi.

15 §

Muut kuin vaaleja koskevat asiat ratkaistaan erimielisyyksien esiintyessä avoimella äänestyksellä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

16 §

Päätöstä näiden sääntöjen muuttamisesta tai Yhdistyksen purkamisesta pitää, jotta ne tulisivat voimaan, kannattaa kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään kaksi kolmannesta kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntömuutos- ja purkamisesityksistä on oltava maininta kokouskutsussa.

17 §

Turun yliopistojen dosenttiyhdistys ry., Docentföreningen vid Universiteten i Åbo rf:n purkautuessa sen varat siirretään Turun suomalainen yliopistoseura ry:lle tai muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka on tarkoitettu edistämään suomalaista hengenviljelyä tai muita Yhdistystä lähellä olevia tarkoitusperiä.

Nämä säännöt on hyväksytty Yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, jotka on pidetty 14.11.1996 ja 23.4.1997 ja astuvat voimaan sääntöjen rekisteripäivästä alkaen.

Turussa 25.11.1997

Eino Hietanen        Auvo Kostiainen

Sihteeri             puheenjohtaja

Vastaa

Turun yliopistojen dosenttiyhdistyksen sivusto