Mitä Dosenttiyhdistys tekee?

Mitä dosenttiyhdistys tekee?

Dosenttiyhdistyksen tavoitteet ovat sekä aatteellisia että käytännöllisiä:

Yhdistys valvoo Turun yliopiston, Turun kauppakorkea­koulun ja Åbo Akademin dosenttien etuja ja tukee heidän edistymis­tään tieteen­harjoittajina ja yliopiston opettajina. Yhdistys korostaa dosentiksi ni­mittämisen korkeita tieteellisiä pätevyys­vaatimuksia. Yhdistys järjestää vuosittain vähintään kaksi ti­laisuutta, yhden syksyllä ja toisen keväällä. Ne ovat esitelmä­tilaisuuksia tai muita vapaamuotoisia tilaisuuk­sia. Vuosittain pyritään valitsemaan myös vuoden dosentti turkulaisista yliopis­toista.

Yhdistys lähettää kerran vuodessa, ennen keväällä pidettävää vuosikokousta, tiedotteen kaikille jäsenilleen. Muu tiedotus hoi­detaan sähköisesti yhdistyksen oman kotisivun ja sähköpostin välityksellä.

Yhdistys pitää yhteyksiä Suomen muiden yliopistojen dosenttiyh­distyksiin, joita tällä hetkellä on Helsingissä ja Tampereella. Turun yliopistojen dosenttiyhdistys on Suomen dosenttiliiton jäsenjärjestö.

Ketkä voivat olla dosenttiyhdistyksen jäseniä?

Jäseniä voivat ovat kaikki jäsenmaksunsa vuosittain (10 euroa) maksa­neet Turun yliopiston, Turun kauppakorkeakoulun ja Åbo Aka­demin dosentit. Yhdistykseen liittymisestä ota yhteys puheenjoh­tajaan tai sihteeriin. Yhdistyk­sen johtokunnassa on edustettuina do­sentteja eri tie­teen‑ ja tutkimuksen aloilta.

Turun yliopistojen dosenttiyhdistyksen sivusto