Vad gör Dosentföreningen?

Vad gör docentföreningen?

Docentföreningens syften är både ideella och praktiska:

Föreningen bevakar docenternas intressen på Turun yliopisto, Åbo Akademi och Turun kauppakorkea­koulu och stöder deras utveckling som vetenskapsidkare och univer­sitetslärare. Föreningen betonar höga vetenskapliga kompetensfordringar för docentutnämning. Föreningen ordnar årligen åt­minstone två tillställningar, en på hösten och en på våren. Dessa är föredragstillställningar och andra tills­tällningar under friare former. Årligen utses årets docent inom Åbo­universi­teten.

Föreningen skickar årligen, före årsmötet på våren, ett medde­lande till alla medlemmar. Ytterligare information förmedlas genom hemsidan och e-post.

Föreningen håller kontakt med docentföreningar vid andra uni­versitet i Finland, som för närvarande är föreningarna i Helsing­fors och Tam­merfors. Docentföreningen vid universiteten i Åbo är medlem i Finlands docentförbund.

Vem kan höra till docentföreningen?

All docenter på Turun yliopisto, Åbo Akademi och Turun kauppa­korkea­koulu, som har betalt den årliga medlemsavgiften (10 euro), kan höra till föreningen. För att ansluta dig till fö­reningen v g och kontakta ordföranden eller sekreteraren. Föreningens styrelse består av representanter av olika vetenskaps- och forskningsbrancher.

Turun yliopistojen dosenttiyhdistyksen sivusto