Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Turun Yliopistojen Dosenttiyhdistys ry.
Valtio-oppi,  Assistentinkatu 7, 20014 Turku
050-3265172
Antti Pajala

Yhteyshenkilö

Turun Yliopistojen Dosenttiyhdistyksen sihteeri Antti Pajala
Valtio-oppi,  Assistentinkatu 7, 20014 Turku
050-3265172
Antti Pajala@utu.fi

Rekisterin nimi

Turun Yliopistojen Dosenttiyhdistyksen jäsenrekisteri ja postituslista

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Turun Yliopistojen Dosenttiyhdistyksen jäsenrekisteriin merkitään yhdistyksen kulloisetkin jäsenet ja postituslistaa käytetään yhdistyksen jäsenistölle lähetettävän yhdistyksen toimintaa käsittelevän tai sen toiminta-alueeseen läheisesti liittyvän tiedon välittämiseen sekä jäsenmaksujen kirjaamiseen. Käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1 kohdan alakohdan a mukaisesti rekisteröidyn suostumukseen perustuva tietojen käsittely. Tietoa yhdistyksen jäsenmääristä tarvitaan jäsenmaksujen maksamisessa Suomen Dosenttiliitolle, jonka jäsenyhdistys Turun Yliopistojen Dosenttiyhdistyksen on.

Rekisteritietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisteriin kuuluvia ovat yhdistyksen jäsenyyttä henkilökohtaisesti anoneet ja yhdistyksen johtokunnan hyväksymät sekä jäsenmaksunsa maksaneet yhdistyksen jäsenet sekä. Rekisteriin tallennetaan jäsenen nimi, asema yhdistyksessä, sähköpostiosoite, postiosoite sekä tieto jäsenmaksun maksamisesta. Jäsenrekisteriä ylläpitää yhdistyksen sihteeri ja sen tietoihin on pääsy yhdistyksen sihteerillä, puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.

Tietolähteet

Jäsenet itse.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojaus

Paperimuotoinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Manuaalista aineistoa käsittelevät vain yhdistyksen sihteeri ja puheenjohtaja. Jäsenrekisterin sisältö on erillisellä ulkoisella kovalevyllä, jota säilytetään lukollisessa laatikossa. Tietokoneet ovat lukituissa toimistotiloissa. Aineiston käyttö on rajattua: vain yhdistyksen sihteeri käyttää aineistoa työssään. Jäsenrekisterin tietojen kanssa toimitaan suurta huolellisuutta käyttäen.

Henkilötietojen säilytysaika

Jäsenyyden aikana. Jäsenyys raukeaa, kun kaksi perättäistä jäsenmaksua on jäänyt maksamatta. Sen jälkeen henkilö poistetaan rekisteristä ja sähköpostilistalta. Jäsen voi myös itse irtisanoutua jäsenyydestään tai listalta ilmoittamalla asiasta yhdistyksen sihteerille.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 Helsinki / Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
Puh. 029 56 66700
tietosuoja(at)om.fi

Turun yliopistojen dosenttiyhdistyksen sivusto