Stadgar

Stadgar för Turun Yliopistojen Dosenttiyhdistys ry. – Docentföreningen vid Universiteten i Åbo rf.

1 §

Föreningens namn är Turun yliopistojen dosenttiyhdistys ry., Docentföreningen vid universiteten i Abo rf. och dess hemort är Åbo stad.

2 §

Föreningens syfte är att vara en föreningslänk för de ideella verksamheterna för docenterna vid högskolorna i Abo, att bevaka deras intressen samt att stödja deras framstegssträvanden som vetenskapsidkare och lärare vid högskolorna.

För att nå sina syften bedriver Föreningen offentlig verksamhet bl.a. genom att anordna möten och föredragstillfällen och upprätthåller kontakter som betraktas som nödvändiga med de andra högskolorna i Finland, liksom med docentföreningar eller motsvarande vid utländska högskolor och deras förbund. Föreningen deltar i förvaltningen för högskolorna i Åbo i enlighet med gällande lagstiftning vid ifrågavarande tidpunkt och strävar sålunda att driva ekonomiska intressen som är förknippade med docentkårens undervisning och forskning.

3 §

Som fullvärdig medlem av föreningen kan efter ansökan upptagas varje docent som är verksam vid högskola i Åbo-regionen. Vidare kan Föreningen ha hedersmedlemmar och associerade medlemmar. Medlem kan utträda urföreningen genom att skriftligen meddela Föreningens direktion eller dess ordförande därom eller muntligen till Föreningens mötesprotokoll.

Medlem kan uteslutas ur Föreningen, om medlem genom sitt förfarande i Föreningen eller utanför denna har verkat emot Föreningens syften eller i övrigt försvårat Föreningens verksamhet. Medlem kan upptagas eller uteslutas av Föreningens möte eller av direktionen.

4 §

Medlem av Föreningen skall betala sådan medlemsavgift som fastställs av Föreningen vid årsmötet. Om medlem under två på varandra följande år lämnar sin medlemsavgift obetalt, kan han anses ha utträtt ur Föreningen.

5 §

Föreningen har en direktion som företräder Föreningen, handhar dess ekonomi och löpande ärenden samt verkställigheten av beslut av Föreningens möten, och som bereder de ärenden som slutgiltigt skall handläggas och beslutas av Föreningens möten samt som kallar Föreningens medlemmar till ordinarie, och om så är påkallat, till extraordinarie möten.

Direktionen består av Föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare samt tre ordinarie medlemmar, vilka väljs vid Föreningens årsmöte för en verksamhetsperiod åt gången. Verksamhetsperioden utgörs av tiden mellan två av Föreningens på varandra följande årsmöten.

6 §

Direktionen är beslutför, om ordföranden eller vice ordföranden och två andra av direktionens medlemmar är närvarande. Direktionen sammankallas av ordföranden, eller om denne är förhindrad, av vice ordföranden.

7 §

Direktionen skall i enlighet med föreningslagen utan dröjsmål göra anmälan till föreningsregistret, om de personer som är berättigade att teckna Föreningens namn byts. Även ändring av Föreningens namn och stadgar skall omedelbart anmälas till föreningsregistret.

8 §

Över beslut som fattas vid möten av Föreningen, direktionen eller av dem tillsatta utskott skall protokoll föras. Protokollet skall justeras vid följande möte eller justeras och bestyrkas av två därtill av mötet utsedda personer som hade varit närvarande vid mötet, om de anser att det är förenligt med mötets förlopp.

9 §

Föreningens namn tecknas av ordföranden, eller då denne är förhindrad, av vice ordföranden, och sekreteraren eller kassaförvaltaren tillsammans.

10 §

Föreningen sammankommer till ordinarie möte en gång under höst- och vårterminen samt till extraordinarie möte då direktionen anser det vara nödvändigt eller då minst fem av föreningens fullvärdiga medlemmar skriftligen anhåller att direktionen skall sammankalla ett sådant för ett särskilt angivet ärende.

Kallelse till Föreningens möte skall minst två veckor före mötet tillställas varje medlem antingen skriftligen eller i enlighet med beslut av Föreningens årsmöte i en på orten utkommande dagstidning.

11 §

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret. Redovisning över Föreningens räkenskaper skall föreläggas revisorerna inom januari månad, vilka skall lämna sitt utlåtande därom före den l5 påföljande februari månad.

12 §

Vid Föreningens ordinarie vårmöte, som är årsmöte och som skall hållas senast under april månad, behandlas följande ärenden:

1. föreläggs Föreningens verksamhetsberättelse

2. beslutas om godkännande av räkenskaperna och beviljande av

ansvarsfrihet för direktionen

3. fastställs medlemsavgiftens storlek

4. väljs direktion

5. väljs revisorer samt ersättare för dem

6. godkänns verksamhets- och ekonomiplan för det innevarande året

7. beslutas i vilken dagstidning på orten som Föreningens meddelanden

skall publiceras

8. behandlas övriga förekommande ärenden.

Val förrättas genom öppen omröstning, om inte någon yrkar på sluten omröstning med röstsedlar. Val avgörs av enkel röstmajoritet. Vid lika utfall av röster avgör lotten.

13 §

Höstmötet skall hållas under höstterminen senast före utgången av november månad.

14 §

Om någon eller några av Föreningens funktionärer utträder ur direktionen eller Föreningen mitt under mandatperioden, skall kompletteringsval förrättas för den resterande tiden av mandatperioden för dem som utträtt.

15 §

Andra ärenden än dem som gäller val avgörs vid förekommande meningsskiljaktigheter genom öppen omröstning. Vidf lika utfall av röster avgör ordförandens röst.

16 §

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av Föreningen skall för att träda i kraft, understödas vid två på varandra följande möten av minst två tredjedelar av alla de vid omröstningen avgivna rösterna. Framställning om stadgeändring skall vara omnämnd i möteskallelsen.

17 §

Vid en upplösning av Turun yliopistojen dosenttiyhdistys ry., Docentföreningen vid Universiteten i Åbo rf. skall dess tillgångar överföras till Turun suomalainen yliopistoseura ry. eller något annat samfund, som är avsett att främja den finländska andliga odlingen eller andra Föreningen närstående syften.

Dessa stadgar har antagits vid två på varandra följande Föreningens årsmöten, vilka har hållits 11.11.1996 och 23.4.1997 och de träder i kraft från den dag då stadgarna registrerats.

Åbo 25.11.1997

Eino Hietanen        Auvo Kostiainen

sekreterare          ordförande

Vastaa

Turun yliopistojen dosenttiyhdistyksen sivusto