Toteutettuja hankkeita

Logistiikkaselvitys

Liikenne- ja viestintäministeriö on vuodesta 1990 saakka selvittänyt logistiikan tilaa ja tulevaisuuden kehitystrendejä Suomessa teettämällä kansallisen logistiikkaselvityksen. Selvitysten kattavuus on ainutlaatuinen, ja esimerkiksi logistiikkakustannusten osalta aineistoa on 20 vuoden ajalta. Tämä on ollut mahdollista kyselyyn vastanneiden suomalaisyritysten aktiivisen osallistumisen ansiosta.

Kohderyhminä ovat valmistavan teollisuuden ja rakentamisen, kaupan alan ja logistiikka-alan yritykset.  Keskeisiä vastaajatahoja ovat Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistyksen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n ja Suomen Yrittäjien jäsenet.

Selvityksen tarkoituksena on luoda mahdollisimman kattava kuva suomalaisen elinkeinoelämän logistiikan nykytilasta, sen suurimmista haasteista ja kehitystarpeista.
Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Logistiikan tutkimusryhmä kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita panoksesta suomalaisen logistiikan kehittämisen hyväksi.

Lisää tietoa ja julkaistut logistiikkaselvitykset löytyvät tästä linkistä.

Logistics Performance Index

Turun kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtamisen aineen yhteistyössä Maailmanpankin kanssa kehittämä Logistics Performance Index kuvaa 150 valtion logistista suorituskykyä seitsemällä eri kriteerillä mitattuna. Tutkimusta varten kerättiin maailmanlaajuisesti kattava kyselyaineisto yli 800 logistiikka-alan ammattilaiselta kansainvälisistä huolintaliikkeistä.

Raportit löytyvät tästä linkistä.

Pääpartnerina seuraavissa EU Interin hankkeissa

C.A.S.H:

Turun kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtamisen aineen koordinoima C.A.S.H.-hanke (Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region) kehitti erityisesti liikkuvien poliisien yhteistyötä rajan ylittävän raskaan tavaraliikenteen valvonnassa. Turun kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtamisen aine koordinoi hanketta vuosina 2009-2012.

LogOn Baltic

EU:n INTERREG IIIB Neighbourhood Programme -ohjelman hankerahoituksella toteutettu LogOn Baltic –projekti tuotti alueellisia ICT- ja logistiikka-analyysejä mm. Itämeren alueen kehittämistoimijoille, viranomaisille sekä yrityksille. Analyysien pohjalta alueiden kehittämistoimijat voivat paremmin kohdentaa kehityshankkeet yritysten tarpeita vastaaviksi. Turun kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtamisen aine koordinoi hanketta vuosina 2006-2008.

Hankkeen verkkosivut

DaGoB

DaGoB-hanke yhdistää Itämeren alueen viranomaiset ja elinkeinoelämän toimijat varmistamaan vaarallisten aineiden toimitusketjujen turvallisuutta, tehokkuutta ja kilpailukykyä. Turun kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtamisen aine koordinoi hanketta vuosina 2006-2007. Hankkeelle myönnettiin EU:n INTERREG IIIB Neighbourhood Programme -ohjelman hankerahoitus.
Hankkeessa analysoitiin vaarallisten aineiden toimitusketjuja ja tuotetaan käytännön jatkotoimintasuunnitelma toimitusketjujen sujuvuuden lisäämiseksi Itämeren alueella. DaGoB-hanke on edistänyt yhteistyötä alan viranomaisten, rahdinkuljettajien ja logistiikkapalveluiden tuottajien välillä. Elinkeinoelämän toimijat ovat voineet merkittävästi vaikuttaa vaarallisten kuljetusten suosituksiin yhteisissä harjoituksissa ja seminaareissa.

Muita aikaisempien vuosien hankkeita

 

Preliminary feasibility study of scheduled passenger services at Tartu Ülenurme Airport

Alustavan tutkimuksen tarkoitus oli selvittää säännöllisen lentoliikenteen uudelleenkäynnistämisen kannattavuutta Tarton Ülenurmen lentokentällä. Hankkeen toimeksiantaja oli Tarton kaupunginhallitus ja se suoritettiin kevätkesän 2006 aikana.

Sähköisen asioinnin kartoitus Turun seudulla

LOGON TURUS –projektissa selvitettiin, kuinka logistiikan tietojärjestelmillä voitaisiin tuottaa Turun seudulla toimiville yrityksille palveluita, joista on merkittävää, lisäarvoa  tuottavaa hyötyä tai kustannussäästöä käytännön liiketoiminnassa. Työssä kartoitettiin tietojärjestelmien käyttöä ja edistyksellisyyttä valmistavissa, kaupan alan sekä logistiikkayrityksissä. Lisäksi projektissa tuotettiin tietoa ja toimenpide-ehdotuksia alueellisille kehittämistoimijoille.

Projekti toteutettiin syksyn 2004 ja kevään 2005 välisenä aikana Turun kauppakorkeakoulussa ICT Turku Oy:n toimeksiannosta. Selvityksen tulosten pohjalta ICT Turku Oy:ssä perustettiin Yritys-ICT -ohjelma, jonka tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen alueen pk-yritysten tietotekniikan hyödyntämisen astetta ja valmiuksia liiketoiminnan eri osa-alueilla.