Takojat

Kirsi Hänninen, Ph.D.

Ph.D. Kirsi Hänninen on folkloristi, arkistoalan ja asiakirjahallinnan yliopisto-opettaja ja Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistosta vastaava henkilö Turun yliopistossa. Hännistä kiehtoo instituutioiden ja yhteisöjen suhteissa tapahtuva vallan ja asiantuntijuuden rakentaminen ja purkaminen. Näitä hän on tarkastellut niin tutkijana, opettajana kuin arkistonhoitajanakin. Erityisesti arkistoaktivismi, valtavirrasta poikkeavien kokemusten arkistointi ja tutkiminen sekä ajan uudelleen kuvittelu innostavat häntä.

kimaha(at)utu.fi

Maija Mäki, FT

FT Maija Mäki on museaalisesti suuntautunut kansatieteilijä, arkeologiasta valmistunut ja tulevaisuuksia kohti kurkotteleva tutkija Turun yliopistosta. Mäki suhtautuu aikaan, ajan kulkuun ja ajan jälkiin – erityisesti esineelliseen kulttuuriperintöön – intohimoisesti. Mäen tutkimusintressit ovat usein tulevaisuusorientoituneita. Toiminnan muotona on osallistuva etnografia, dokumentoiva läsnäolo tässä hetkessä menneisyyden sävyjä ja tulevaisuuden vaihtoehtoja tavoitellen. Mäki työskentelee parhaillaan Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa, Turun yliopistossa.

maija.j.maki(at)utu.fi

Miina Pohjolainen,  TaM, kuvataiteilija (AMK)

Miina Pohjolainen on kuvataiteilija ja kuraattori, joka on valmistunut Aalto-yliopiston Curating, Managing and Mediating Art -maisteriohjelmasta. Pohjolainen on kiinnostunut tiloista ajan näyttämöinä sekä paikkoihin liittyvistä ajan, vallan ja sosiaalisten käytäntöjen kerrostumista. Hänen taiteellista ja kuratoriaalista työtään ohjaa feministinen ajattelu ja haaveilu.

miinampohjolainen(at)gmail.com

Jaana Saarikoski, FM, kuvataiteilija (AMK)

Jaana Saarikoski on etnologi ja kuvataiteilija. Hän on perehtynyt Tuorlan observatorion aineelliseen kulttuuriperintöön tekemällä haastatteluja, dokumentaatiota ja luettelointia Tuorlan observatorion kirjallisuudesta, rakennuskannasta ja muusta esineistöstä. Hänen pro gradu -tutkielmansa käsittelee observatorion esineistön merkityksiä. Hän toimii pääsuunnittelijana Tuorlan observatoriolle perustettavassa Väisälämuseossa.  Taiteessaan hän käyttää pääasiassa maalausta, kuvanveistoa, videota ja valokuvaa. Monet hänen teoksensa tutkivat hienovaraisia ja sanattomia kokemuksia, kuten estetiikan, ajan, huumorin, kehollisuuden ja tunteiden kokemusta.

jaana.m.saarikoski(at)utu.fi