Tutkimus

Tutkimusartikkelit:

Grönman, S. & Lindfors, E. (käsikirjoitus). Developing the Learning Process Model in Craft, Design and Technology Education. International Journal of Technology and Design Education. 

Grönman, S., & Lindfors, E. (2021). The Process Models of Design Thinking: A Literature Review and Consideration from the Perspective of Craft, Design and Technology Education. Techne series A, 28(2), 110118. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4352/3864 

Grönman, S. Lindfors, E. & Ruokonen, I. (käsikirjoitus). Teacher-child interaction and child’s learning goal orientation in open-ended learning task – How to support various learners. Topics in Early Childhood Special Education. 

Grönman, S. Lindfors, E. & Rönkkö, M.-L. (2022). Esiopetusikäisen lapsen tavoiteorientaatio ja ohjausvuorovaikutuksen tarve käsityön oppimisprosessissa. Journal of Early Childhood Education Research, 11(1), 151178. https://journal.fi/jecer/article/view/114012

Karila, K. & Leikkola, S. (arvioitavana). Varhaiskasvatuksen opettajat käsityö- ja teknologiakasvatuksen osaamista ja työkäytäntöjä kehittämässä. Journal of Early Childhood Education Research.

Kiviranta, L., Lindfors, E. & Rönkkö, M.-L. (arvioitavana). Considerations on outdoor technology education in early childhood. Early Childhood Research Quaterly.

Kiviranta, L., Lindfors, E., Tanhuanpää, S. & Yliverronen, V. (käsikirjoitus). Käsityö- ja teknologiaoppimisen kehittämistarpeet varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen. 

Korhonen, T., Kangas, K. & Salonen, L. (arvioitavana). Invention pedagogy – Finnish approach to maker education. Routledge.

Korkeaniemi, A., Lindfors, E. & Tanhuanpää, S. (käsikirjoitus). Dimensions of Instructional Support in Teacher-Child Interaction in Teaching Young Learners of Programming and Robotics. PATT39.

Korkeaniemi, A., Lindfors, E. & Tanhuanpää, S. (Käsikirjoitus). Teacher-child interaction in teaching of programming and robotics to young learners.

Korkeaniemi, A., Lindfors, E. & Kiviranta, L. (tulossa). MAP-tutkimus.

Lindfors, E. (tulossa). Finnish innovations in developing knowledge-based and technology enhanced society through education. 10th Annual Education Conference, titled ‘Education and Jobs of the Future: Developing Qualified Human Capital to Secure the UAE’s Progress’ The Emirates Center for Strategic Studies and Research (ECSSR).

Lindfors, E., Rönkkö, M.-L., Kiviranta, L., Yliverronen, V., Tanhuanpää S. & Grönman, S. (2021). Outdoor Learning in Early Childhood Education: A Narrative Review. Techne Series A, 28(2), 156–165. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4353/3859

Porko-Hudd, M., Pöllänen, S. & Lindfors, E. (2018). Common and holistic crafts education in Finland. Techne Series A, 25(3), 26–38. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3025/2943 

Rönkkö, M.-L., Yliverronen, V. & Kangas, K. (2021). Investigative activity in pre-primary technology education – The Power Creatures project. Design and Technology Education: an International Journal, 26(1), 29–44. https://ojs.lboro.ac.uk/DATE/article/view/2885

Seitamaa-Hakkarainen, P., Riikonen, S., Sormunen, K., Aurava, R., Mehto, V., Bosch, N., Aljabaly, M. & Kangas, K. (käsikirjoitus). Systematic review of maker education.

Ukkonen-Mikkola, T. & Varpanen, J. (2020). Integrated initial and continuing training as a way of developing the professional agency of teachers and student teachers. Teaching and Teacher Education, 96. https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103189

Varpanen, J. (2021). Escaping the dark side of technology via subject-ness: Sustainable technology education and holistic craft. Techne Series A, 28(2), 25–30.  https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4285

Varpanen, J., Laherto, A., Hilppö, J. & Ukkonen-Mikkola, T. (arvioitavana). Orientations of professional agency and the role of technology in teachers’ images of the future. Educational Sciences. 

Yliverronen, V., Kangas, K., & Rönkkö, M.-L. (2021). Investigative activities as a basis for integrating pre-primary craft, technology education. Techne Series A, 28(2), 173–180. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4317

Yliverronen, V., Rönkkö, M.-L., Kangas, K. (2021). Learning everyday technologies through playful experimenting and cooperative making in pre-primary education. FormAkademisk, 14(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4198 

 

Toimitetut teokset:

Korhonen, T. & Kangas, K. (toim.). (2020). Keksimisen pedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. https://www.ps-kustannus.fi/Tiina-Korhonen/Keksimisen-pedagogiikka.html

 

Luvut toimitetuissa teoksissa:

Kangas, K., Sormunen, K. & Korhonen, T. (painossa). Creative learning with technologies in young students’ STEAM education. Teoksessa S. Papadakis & M. Kalogiannakis (toim.), STEM, Robotics, Mobile Apps in Early Childhood and Primary Education –Technology to promote teaching and learning. Springer. 

Laurell, J., Seitamaa, A., Sormunen, K., Seitamaa-Hakkarainen, P., Korhonen, T. & Hakkarainen, K. (2021). A socio-cultural approach to growth-mindset pedagogy. Teoksessa E. Kuusisto, M. Ubani, P. Nokelainen, & A. Toom (toim.), Good teachers for tomorrow’s schools (s. 296–312). Sense. https://brill.com/view/title/60323?language=en

Silander, P., Riikonen, S., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Hakkarainen K. (painossa). Learning computational thinking in phenomenon-based co-creation projects – Perspectives from Finland. Teoksessa S.C. Kong & H. Abelson (toim.), Computational Thinking Education in K-12: Artificial Intelligence Literacy and Physical Computing. MIT Press.

 

Pro gradu -tutkielmat:

Abendstein, L. (2021). Tutkitaan arjen teknologiaa. Teknologiakasvatuksen opetusmateriaalin kehittäminen varhaiskasvatuksen opettajille. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/131757 

Arikka, W. & Laiho, A. (2019). TEKNOLOGIAOPETTAJA TAHTOO JA TAITAA: Kyselytutkimus opettajaopiskelijoiden sekä 5-8 vuotiaiden lasten opettajien teknologiakompetenssista. Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto, Käsityökasvatus. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202002276781 

Holopainen, A.-M. (2021). Luova teknologiakasvatus ensimmäisellä luokalla -Tämä toimii! oppimiskokonaisuus ja sen teknologiaulottuvuudet. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käsityötiede. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/334976

Jeskanen, J. (2022). Majanrakennuksen ohjausoppaan tuottaminen varhaiskasvatukseen ja sen käytettävyyden arviointi VTRT-mallin pilotointina. Pro gradu -tutkielma, Turun Yliopisto, Käsityökasvatus. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022060242158

Karlsson, S. & Salla, S.-M. (2021). liikuteltavan käsityöaseman käytettävyys esi- ja alkuopetuksen kontekstissa. Pro gradu -tutkielma, Turun Yliopisto, Käsityökasvatus. https://www.utupub.fi/handle/10024/151703

Krouvi, J. (2021). Opettajien kokemuksia Maker-salkun käytöstä ja keksimisen pedagogiikasta. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käsityötiede. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/330601 

Leppäniemi, P. & Koivukangas, K. (tulossa) Ohjausvuorovaikutus esiopetuksen käsityö- ja teknologiaopetuksessa. Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto, Käsityökasvatus.

Pärssinen, I. (tulossa). Tekijyyden mielenlaatu varhaiskasvatuksen tiede- ja teknologiaprojektissa. Pro gradututkielma, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käsityötiede.

Töhönen, M. & Viljaranta, S. (2020). 5–7-vuotiaiden lasten hienomotoristen taitojen taso Suomessa ja Intiassa. Pro gradu  -tutkielma, Turun yliopisto, Käsityökasvatus. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202003238838

 

Blogikirjoitukset:

Karila, K. & Leikkola, S. (2021). Oppimista koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla [blogikirjoitus]. https://blogit.utu.fi/innoplay/artikkeli-oppimista-koulutuksen-ja-tyoelaman-rajapinnoilla/

Karlsson, S. & Salla, M.-M. (2021). Tällainen on toimiva käsityökärry [blogikirjoitus]. https://blogit.utu.fi/innoplay/artikkeli-tallainen-on-toimiva-kasityokarry/

Varpanen, J., Leikkola, S. & Karila, K. (2020). Teknologiakasvatus varhaiskasvatuksessa – tuttua ja tuntematonta [blogikirjoitus]. https://tutkittuavarhaiskasvatuksesta.com/2020/09/25/teknologiakasvatus-varhaiskasvatuksessa-tuttua-ja-tuntematonta/

Viljaranta, S. & Töhönen, M. (2020). Pysyykö sakset ja kynä kädessä? Viisi-seitsemänvuotiaiden lasten hienomotoristen taitojen tasosta Suomessa ja Intiassa [blogikirjoitus]. https://blogit.utu.fi/innoplay/pysyyko-sakset-ja-kyna-kadessa-viisi-seitsemanvuotiaiden-lasten-hienomotoristen-taitojen-tasosta-suomessa-ja-intiassa/

 

Konferenssiabstraktit:

Kangas, K. (2019). Young students’ learning through making with digital and traditional technologies [konferenssiabstrakti]. https://blogit.utu.fi/innoplay/young-students-learning-through-making-with-digital-and-traditional-technologies/