Kärkihankkeen tavoitteet ja toteutus

Turun yliopiston kärkihankkeen tavoitteena

  • on kehittäjäyhteisöiden toimintamallin pilotointi, arviointi ja kehittäminen
  • opetuksen pedagogis-digitaalisten asiakaslähtöisten tukipalveluiden rakentaminen opetuksen tuen ja it-palveluiden yhteistyönä
  • opetusteknologian hyödyntämistä tukevan materiaalin kokoaminen
  • uusista kokeiluista, opitusta ja esimerkeistä tiedottaminen

Kärkihankkeen ansiosta Turun yliopiston pedagoginen ja tekninen tuki opettajille konkretisoituu toimintatavoiksi, palveluiksi ja menetelmiksi, jotka auttavat opettajia ja yhteisöjä silloin kun apua arjessa tarvitaan ja tukee uusiin kokeiluihin ryhtymistä.

Opettajan työ sisältää nykyään opetusta ja ohjausta joustavissa oppimisympäristöissä, joissa yhdistellään luokkahuonetyöskentelyä ja verkossa oppimista.  Mikäli ammatillisen kehittymisen vaatimuksiin ei saada ohjausta se aiheuttaa stressiä ja vaikuttaa opettajien jaksamiseen ja hyvinvointiin. Kun opettajan pystyvyysuskomukset ovat vahvoja työhön motivoidutaan ja työssä jaksetaan uusien haasteiden edessä. Kykyuskomukset ovat myös kollektiivisia ominaisuuksia; myönteinen käsitys yhteisön pystyvyydestä on yhteydessä myönteiseen käsitykseen henkilökohtaisesta pystyvyydestä. Yhteisön pystyvyys myös haastaa yksittäisen opettajan asettamaan tavoitteet korkealle ja ponnistelemaan niiden saavuttamiseksi.

Kehittäjäyhteisöt (communities of development) & opetuksen tuen palvelut

Työelämässä oppiminen tapahtuu työtä tekemällä, yhteisellä ongelmanratkaisulla ja ottamalla mallia taitavampien työskentelystä. Muodollinen kurssitus ja oppimateriaalit ovat osa työssäoppimisen resursseja, mutta ne saavat vähiten mainintoja kun työntekijöiltä on tutkimuksissa kysytty työssä oppimista tukevia asioita (mm. Stephen  Billett 2001). Billett ehdottaa tilalle arjen pedagogiikkaa (practice pedagogies), jossa olennaista on yksilöiden osallistuminen uusia haasteita sisältävään yhteistyöhön kokeneempien kollegoiden kanssa tavalla, jossa jaetaan kokemuksellista hiljaista tietoa.

Kehittäjäyhteisöissä opettajien opetusteknologian käyttöä tuetaan ajatuksella, että opettajien työhyvinvointia ja yliopiston digitalisoitumista kehitetään samanaikaisesti. Tehokas keino tässä on opettajien välinen yhteistyö ja opettajajohtoinen itseohjautuva työn kehittäminen. Mm. Opena-hankkeessa opettajien itseohjautuva kehittämistyö tuotti seuraavia hyötyjä: 1) osaamisen karttuminen ja käytön lisääntyminen, 2) rohkaistuminen, 3) apua ja ratkaisuja ongelmiin, 4) kollegoiden lähentyminen, 5) kuormituksen jakaantuminen sekä 6) innostus ja vaihtelu.

Hankkeen aikana toteutetaan kolme pilottia, joista ensimmäisenä käynnistyy case-pohjainen sote-koulutus osana Turun yliopiston monitieteisen Sote-akatemian ja Terveyskampus Turun toimintaa.  Tavoitteena on monitieteisen koulutuksen rikastaminen ja parantaminen esimerkiksi viiden kuukauden ajanjaksolla. Kaksi muuta pilottia valitaan keväällä 2018.

Kehittäjäyhteisöiden avulla haetaan opettajia tukevia työssäoppimisen muotoja. Tavoitteena on Turun yliopiston opettajien arjen pedagogiikan rakentaminen yhteisöllisyyttä hyödyntäen. Arjen pedagogiikka sisältää ehdotuksia työskentelytavoista ja tavoitteellisen oppimisen organisointia osaksi opettajan työtä. Tämä on jatkumoa yliopistopedagogiikan opinnoille tai sille rinnasteinen osaamisen kehittämisen polku. Arjen pedagogiikka sisältää ajatuksen opettajien hyvinvoinnin edistämisestä eli tietojen ja taitojen lisäksi tuetaan opettajan identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Koetun aikapulan sisälle voivat piiloutua kokemukset riittämättömyydestä kun rivistö erilaista opetusteknologiaa ja digitalisaatio –diskurssi kilpailevat opettajan hyviksi kokemien käytäntöjen kanssa.

Kehittäjäryhmien toiminnan systematisointia varten kokeillaan kokoonpanoltaan, kestoltaan ja toiminnoiltaan erilaisia kehittäjäryhmiä. Arviointitiedon perusteella kehittäjäryhmien toimintaa viedään parhaiten opettajien osaamista ja hyvinvointia tukevaan suuntaan. Kehittäjäryhmien toiminnasta ja lopputuotteista viestitään aktiivisesti Turun yliopistossa eli hyviä käytänteitä skaalataan laajemmalle ja rohkaistaan uusien kehittäjäryhmien syntymistä.

Hankesuunnitelma