Auf Deutsch siehe unten!

Kevätseminaari alkoi professori Leena Kolehmaisen alkusanoilla. Leena kiitti Germanicaa, Doris Wagneria ja Minna Maijalaa tilaisuudesta, ja kiitokset annettiin myös niin opiskelijoille, Germanicalle, some-harjoittelijoille kuin henkilökunnallekin siitä, että olemme jaksaneet tämän vaikean pandemiatilanteen läpi.

Seuraavaksi oli vuorossa kandi- ja gradupalkintojen jako, joka on ollut kevätseminaarin ohjelmassa viime vuodesta lähtien: Doris pääsi valitsemaan kandipalkinnon saaja, valinta ei ollut kuitenkaan helppo, koska tänä vuonna oli todella monia hyviä kandiaiheita, mutta valinta tehtiin lopulta itsenäisyyden ja motivaation perusteella. Kandipalkinnon sai Sanni Linnasaari kandillaan ” Standarddeutsch vs. Kölsch: Eine sprachliche Analyse der Kriminalromane Tod im Pilgerdom und Dud em Piljerdom”. Sanni kirjoitti kielellisen analyysin kahden, eri murteilla kirjoitetun, rikosromaanin pohjalta, jossa hän vertaili standardisaksan ja Kölsch-murteen (Kölnin kaupungin ympäristössä puhuttu murre) substantiivisia eroja.

Gradupalkinnon valitsivat Leena, Minna ja Kalle. Päätös oli myöskin vaikea, koska graduissa oli todella hyviä aiheita, mutta palkituksi valittiin Henna Kortelainen gradulla ” Deutsch-Finnisches Codeswitching im Forum Deutsche in Finnland: strukturelle und funktionale Aspekte”. Gradun tavoitteena oli selvittää esim. millaisia rakenteellisia muotoja saksan kielestä suomeen siirtyvät koodinvaihdot ottavat ja liittyvätkö suomalaiset koodinvaihdot tiettyihin aiheisiin.

Kevätseminaarin lopussa järjestettiin työelämäpaneelikeskustelu. Aatu Hussa ja Oona Turkki isännöivät paneelikeskustelua ja panelisteina olivat Saana Nieminen ja Janne Airaksinen. Työelämäpaneelikeskustelussa haluttiin kuulla minkälaisia eväitä Saanan ja Jannen saivat opinnoista työelämään. Paneelikeskustelussa haluttiin erityisesti pitää mielessä nuoremmat opiskelijat, joilla ei välttämättä ole vielä kokemusta oman alan töistä tai työelämästä. Saana on opiskellut 4,5 vuotta ja Janne on jo valmistunut. Molemmilla panelisteilla on Turun yliopistossa ollut pääaineena saksan kieli ja maisterilinjana kieliasiantuntijuuden linja. He ovat molemmat myös lukeneet sivuaineena liiketoimintaosaamista. Saanalla ja Jannella on myös kokemusta Saksassa työskentelystä: Janne on tehnyt harjoittelun Suomi-Saksa Instituutissa Berliinissä ja Saana on ollut työharjoittelussa Business Finlandilla Münchenissä ja työskennellyt Lappi-Hunajan myyjänä joulumarkkinoilla Saksassa.

Työelämää varten panelisteille on jäänyt opiskelusta käteen esim. tiedonkeruu ja raportointi, kielitaito ja kulttuurituntemus, sekä mahdollisuudet lähteä Saksaan. Saana painotti, että tällaisilla generalisti aloilla ei ole yhtä polkua yhteen työhön vaan polku ja työ voi olla melkein millainen vain ja Jannekin kertoi, että kaikki kokemus työelämästä on täysin relevanttia. Molemmat olivat samaa mieltä, että kokemusten kautta oppii parhaiten ja oppiminen jatkuu työelämässä, opintojen jälkeen ei ole täysin valmis kaikkeen. Mieleenpainuvin asia opinnoissa on Saanalla ollut vaihto Bonniin ja Jannella Germanica ry ja opiskelijatapahtumat.

Paneelikeskustelun lopuksi jaettiin myös vinkkejä opiskelijoille. Saana antoi kolme vinkkiä:

1. Opettele elämään epävarmuuden kanssa – kaikkea ei voi tietää / suunnitella etukäteen.

2. Tee asioita, jotka pelottavat, koska niiden kokemusten kautta oppii itsestään.

3. Arvosta itseäsi ja osaamistasi.

Janne kannusti opiskelijoita ja antoi vinkiksi: ”Luota prosessiin – vaikka nyt olisi epävarma olo tai ahdistaisi työllistyminen, kyllä kaikki järjestyy lopulta ja jokaiselle on se oma paikka”.

Kiitos myös someharjoittelijoiden puolesta mukavasta kevätseminaarista!

Auf Deutsch:

­­­Das Frühlingsseminar begann mit Grußworten von Professorin Leena Kolehmainen. Leena bedankte sich bei Germanica, Doris Wagner und Minna Maijala für die Veranstaltung und dankte auch den Studenten, Germanica, den Somepraktikantinnen und den Mitarbeitern/innen für ihr Durchhaltevermögen in dieser schwierigen Pandemiesituation.

Als nächstes fand die Preisverleihung für die Bachelorarbeits- und Masterarbetspreis statt, die seit letztem Jahr zum Programm des Frühjahrsseminars gehört: Doris hatte die Aufgabe, den Bachelor-Preisträger auszuwählen, was nicht leicht war, da es in diesem Jahr so viele gute Bachelorarbeit-Themen gab, aber am Ende fiel die Wahl auf Selbständigkeit und Motivation. Der Kandidatenpreis ging an Sanni Linnasaari für ihre Arbeit ” Standarddeutsch vs. Kölsch: Eine sprachliche Analyse der Kriminalromane Tod im Pilgerdom und Dud em Piljerdom”. Sanni schrieb eine sprachliche Analyse von zwei Kriminalromanen, die in verschiedenen Dialekten geschrieben wurden, und verglich die substantivische Unterschiede zwischen Standarddeutsch und Kölsch.

Masterarbeitspreis wurde von Leena, Minna und Kalle gewählt. Die Entscheidung fiel auch schwer, da die Arbeiten wirklich gute Themen hatten, aber der Gewinner war Henna Kortelainen mit ihrer Arbeit “Deutsch-Finnisches Codeswitching im Forum Deutsche in Finnland: strukturelle und funktionale Aspekte”. Ziel der Arbeit war es, u.a. herauszufinden, welche strukturellen Formen Codeswitching vom Deutschen ins Finnische annimmt und ob finnisches Codeswitching mit bestimmten Themen zusammenhängt.

Am Ende des Frühlingsseminars fand eine Podiumsdiskussion zum Arbeitsleben statt. Aatu Hussa und Oona Turkki moderierten die Podiumsdiskussion, die Diskussionsteilnehmer waren Saana Nieminen und Janne Airaksinen. Ziel der Podiumsdiskussion war es, herauszufinden, was Saana und Janne aus ihrem Studium für Arbeitsleben gelernt haben. Die Podiumsdiskussion richtete sich vor allem an jüngere Studenten, die vielleicht noch keine Erfahrung im eigenen Fachgebiet oder im Berufsleben haben. Saana studiert seit 4,5 Jahren und Janne hat ihr Studium bereits abgeschlossen. Beide Diskussionsteilnehmer haben Deutsch als Hauptfach an der Universität Turku studiert und haben „Sprachexpert“ (KIAS) als Masterstudiengang gehabt. Außerdem haben sie beide im Nebenfach Betriebswirtschaftslehre studiert. Saana und Janne haben auch Erfahrung mit der Arbeit in Deutschland: Janne hat ein Praktikum am Finnisch-Deutschen Institut in Berlin gemacht und Saana hat ein Praktikum bei Business Finland in München gemacht und als Verkäuferin der Arktischer-Honig auf dem Weihnachtsmarkt in Deutschland gearbeitet. Die Podiumsteilnehmer haben durch ihr Studium viel gelernt, z. B. Datenerfassung und Berichterstattung, Sprach- und Kulturkenntnisse und die Möglichkeit, nach Deutschland zu gehen. Saana betonte, dass es in solchen generalistischen Bereichen nicht nur einen einzigen Weg zu einem Job gibt, sondern dass der Weg und der Job fast was für immer sein können, und Janne sagte, dass alle Arbeitserfahrungen voll relevant sind. Beide waren sich einig, dass man am besten durch Erfahrung lernt und dass das Lernen im Arbeitsleben weitergeht, man ist nach dem Studium nicht auf alles vollständig vorbereitet. Der erinnerungswürdigste Teil des Studiums war für Saana der Austausch in Bonn und für Janne der Germanica und die Studentenveranstaltungen.

Am Ende der Podiumsdiskussion wurden auch Tipps für Studenten gegeben. Saana gab drei Tipps:

1. Lerne mit der Ungewissheit zu leben – nicht alles kann im Voraus bekannt / geplant werden.

2. Mache Dinge, die dir Angst machen, weil du durch diese Erfahrungen etwas über dich selbst lernst.

3. Schätze dich und deine Fähigkeiten.

Janne ermutigte die Studenten und gab einen Tipp: “Vertraue dem Prozess – auch wenn du dich jetzt unsicher oder ängstlich fühlst, einen Job zu finden, am Ende wird alles klappen und es gibt einen Platz für jeden”.

Vielen Dank auch im Namen der Somepraktikantinnen für ein tolles Frühjahrsseminar!

HUOM! Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran 27.04.2021 oppiaineen Facebook-tilillä. Kirjoitus lisättiin blogiin 05.10.2021.