Saksan kieli, Turun yliopisto

Monat: Oktober 2021

Juhlaluento 2021/Die Festvorlesung 2021 15.09.2021

Auf Deutsch siehe unten!

15. syyskuuta saksan kielen oppiaine juhlisti uuden lukuvuoden alkua oppiaineen toisella juhlaluennolla. Juhlaluennon tarkoituksena on tehdä saksan kieltä ja saksankielistä kulttuuria näkyväksi ja jakaa iloa saksan kieltä ja saksankielistä kulttuuria kohtaan opiskelijoiden ja muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa. Tämä uusi perinne lanseerattiin vuonna 2020 Turun yliopiston juhlavuoden kunniaksi.

Saksan kielen taitajien moninaiset urat

Kaksikielisessä tilaisuudessa kuultiin kolme mielenkiintoista esitelmää, joista kaksi oli suomeksi ja yksi saksaksi. Ensimmäisessä esityksessä Opetus- ja kulttuuriministeriössä työskentelevä opetusneuvos FT Marjo Vesalainen kertoi ajankohtaisista kielikoulutuspolitiikan kysymyksistä. Vesalainen on alun perin germanisti. Hän valmistui maisteriksi Vaasan yliopistosta ja väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistossa (2001). Tällä hallituskaudella kielet herättävät paljon keskustelua ja kielikoulutuspolitiikassa on monia uusia tavoitteita. Erityisesti vähemmistökieliin liittyvät näkökulmat ovat keskiössä. Lisäksi mm. maahanmuuttajien kielitaidon parantaminen, toisen kotimaisen kielen oppimisen vahvistaminen, lukion uusi opetussuunnitelma ja lukiolaisten kieliprofiilit sekä korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma ovat esillä tällä hallituskaudella.

Toisena vieraana juhlaluennolla kuultiin FM Birgit Griese-Saarista, joka työskentelee omassa yrityksessään kulttuurienvälistä asiantuntijatyötä tekevien kouluttajana. Esityksessään Griese-Saarinen kertoi työstään, johon kuuluu kulttuurienvälisten ongelmatilanteiden ratkominen ja kulttuurienväliseen yhteistyöhön valmentaminen erityisesti Suomen ja DACH-maiden välillä (Saksa, Itävalta, Sveitsi). Työssään Griese-Saarinen kertoi huomanneensa, että monesti kuvitellaan suomalaisten ja saksalaisten olevan varsin samalaisia. Taustat ja kulttuurierot usein unohtuvat, ja tämä voi johtaa työelämässä väärinkäsityksiin ja konflikteihinkin, ellei ole tietoinen kulttuurienvälisistä eroavaisuuksista. Koulutus valmistaa kohtaamisiin ja antaa eväitä kohdata ja ymmärtää eroja. Griese-Saarisen pääasiallisia asiakkaita ovat yritykset. 

Kolmannessa esityksessä kääntäjäyrittäjä FM Senni Mattila kertoi työstään perustamassaan yrityksessä kielipalvelu Metapherissa. Mattila on Turun yliopiston alumni (2018). Hän perusti Metapherin jo opintojensa aikana sivutoimiseksi yritykseksi, mutta valmistumisensa jälkeen kääntäjäyrittämisestä tulikin hänelle päätoiminen työ. Mattilan työkielinä käännöksissä ovat saksa-suomi-saksa sekä englanti-saksa, ja erikoisaloinaan Mattila mainitsi mm. ohjelmistotekstit IT-alalta, laitteiden käyttöoppaat lääketieteen alalta ja verkkosivustot sekä tuote-esittelyt markkinoinnin puolelta. Mattilalla on suoria asiakkaita, mutta hän toimii myös alihankkijana muille käännöstoimistoille. Vinkkeinä yrittäjiksi haluaville Mattila kannusti panostamaan jo opinnoissa yrittäjyysosaamiseen ja lisäksi verkostoitumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Saksan kielen opiskelijoiden vaikutelmia

Järjestyksessä toinen juhlaluento tarjosi erityisesti opiskelijoille arvokasta tietoa työllistymisestä sekä saksankielisestä kulttuurista. Saksan kielen taito ja saksankielisen kulttuurin tuntemus voivat uran varrella johdatella moniin erilaisiin työtehtäviin, ja niitä kannattaa hyödyntää valttikortteina aina tilaisuuden tullen. Saksan kielen osaajia tarvitaan edelleen työelämässä, sillä työelämä ei ole muuttumassa ihan heti pelkästään englanninkieliseksi. Tämä pätee niin opettajiin, kääntäjiin kuin kieliasiantuntijoihinkin.

Auf Deutsch!

Am 15. September fand die zweite Festvorlesung des Fachs Deutsche Sprache statt. Mit der Festvorlesung versucht man, die deutsche Sprache und deutschsprachige Kultur bekannt zu machen, und auch die Freude an der deutschen Sprache und deutschsprachigen Kultur mit den Deutschstudenten und anderen Interessierten zu teilen. Diese neue Tradition wurde im Jahr 2020 lanciert, um das Festjahr der Universität Turku zu feiern.

Die vielfältigen Karrieren der Experten der deutschen Sprache

In der zweisprachigen Veranstaltung wurden drei interessante Präsentationen gehalten, von denen zwei auf Finnisch und eine auf Deutsch waren. In der ersten Präsentation hat die Unterrichtsraterin FT Marjo Vesalainen, opetusneuvos im Bildungs- und Kulturministerium, über aktuelle Themen in der Sprachbildungspolitik berichtet. Frau Vesalainen ist ursprünglich Germanistin. Sie hat ihre Masterarbeit an der Universität Vaasa geschrieben und danach an der Universität Helsinki ihre Doktorarbeit (2001).. Sie berichtete, dass die Sprachen und Sprachenausbildungspolitik in dieser Regierungsperiode viele neue Ziele haben. Besonders die Minderheitensprachen und alles, was mit ihnen zu tun hat, liegen im Fokus. Darüber hinaus werden die Verbesserung der Sprachkenntnisse von Zuwanderern, die Stärkung des Lernens der zweiten Amtssprache Schwedisch, der neue Lehrplan und die neuen Sprachprofile von Schülern der gymnasialen Oberstufe sowie der Plan für die Erreichbarkeit der Hochschulausbildung in dieser Regierungsperiode auf dem Plan stehen

Der zweite Gast in der Vorlesung war FM Birgit Griese-Saarinen, die als interkulturelle Online-Trainerin arbeitet. In ihrer Präsentation hat Griese-Saarinen über ihre Arbeit erzählt, zu der die Lösung interkultureller Problemsituationen und das Training für interkulturelle Zusammenarbeit besonders zwischen Finnland und DACH-Ländern (Deutschland, Österreich, die Schweiz) gehören. Griese-Saarinen hat in ihrer Arbeit bemerkt, dass man oft denkt, dass Finnen und Deutsche ziemlich ähnlich sind. Man vergisst Hintergründe und Kulturunterschiede, und das kann im Arbeitsleben Missverständnisse und sogar Konflikte zur Folge haben, wenn man sich nicht bewusst über interkulturelle Unterschiede ist. Das Training bereitet auf interkulturelle Begegnungen vor und bietet Mittel, um Unterschiede zu erkennen und zu verstehen. Firmen sind hauptsächliche Kunden von Grise-Saarinen.

In der dritten Präsentation hat die Übersetzungsunternehmerin FM Senni Mattila über ihre Arbeit in ihrer eigenen Firma Sprachservice Metapher berichtet. Mattila ist auch Alumna der Universität Turku (2018). Sie hat Metapher schon während ihrem Studium als nebenberufliches Unternehmen gegründet, aber nach ihrer Graduierung ist das Übersetzungsunternehmertum ihre hauptsächliche Arbeit geworden. Die Sprachen, mit denen Mattila arbeitet, sind Deutsch-Finnisch-Deutsch und Englisch-Deutsch, und als ihre Spezialfächer hat Mattila Softwaretexte im Bereich IT, Bedienungshandbücher für Geräte im Bereich Medizin sowie Webseiten und Produktpräsentationen im Bereich Marketing erwähnt. Mattila hat direkte Kunden, aber sie ist auch im Auftrag anderer Übersetzungsbüros tätig. Als Tipp für diejenigen, die Unternehmer werden wollen, hat Mattila sie ermutigt, bereits im Studium in unternehmerische Fähigkeiten zu investieren und sich auch so früh wie möglich zu vernetzen.

Eindrücke aus dem Blickwinkel der Deutschstudenten

Die zweite Festvorlesung hat vor allem den Studierenden wertvolle Information über deutschsprachige Kultur und Arbeitsmöglichkeiten geliefert. Die Deutschkenntnisse und Kenntnisse der deutschsprachigen Kultur können während dem Arbeitsleben zu vielen verschiedenen Arbeiten führen, und man sollte sie auch bei jeder Gelegenheit nutzen. Deutschkenntnisse sind im Arbeitsleben immer noch erforderlich, da das Arbeitsleben nicht sofort nur englischsprachig wird. Dies gilt sowohl für Lehrer und Übersetzer als auch für Sprachexperten.

Tuutorien kuulumiset

Kyselimme oppiaineen tuutoreilta heidän kuulumisiaan tutorointiin liittyen nyt, kun uudet opiskelijat on tutustutettu yliopistoon ja opiskeluun. Tuutorit Anssi, Nuppu ja Tua vastasivat seuraaviin kysymyksiin: Mitä tutorointiin kuuluu ja mitä siitä jäi mieleen? Millaista ohjelmaa uusille opiskelijoille järjestettiin? Miten uudet opiskelijat tutustutettiin kampusalueeseen, kun sisäänpääsy yliopiston tiloihin oli rajallinen? Miten tutorointi onnistui? Vaikeuttivatko koronarajoitukset tutorointia? Mitä opit tutoroinnista?

Alta voit lukea tuutorien vastaukset kysymyksiin.

Anssi:

– Tutorointiin kuuluu uusien opiskelijoiden tutustuttaminen yliopistomaailmaan, ryhmäyttäminen ja opintojen käynnistäminen. Mieleen jäi mukavat iltamat ja muut ohjelmanumerot.

– Pilteille järjestimme tutustumisleikkejä, yhteistä ruokailua, opetustuokiota yliopiston tietojärjestelmistä, kampuskierrosta (+YTHS), piknikkiä ja vapaamuotoista iltaohjelmaa. Lisäksi veimme piltit muun muassa Study in Turku -messuille ja TYY:n kierrokselle. Orientaatioviikon aikoihin oli myös Humanitaan pilttipiknik, Germanican hallituksen esittäytyminen, Germanican pilttibooli ja sitten myöhemmin vielä itse Pienten kielten kastajaiset. Lisäksi autoimme hoitamaan esimerkiksi opiskelijakortin tai bussikortin hommaamisessa.

– Tiloissa pienen ryhmän vuoksi pystyimme käymään kaikki samanaikaisesti. Ajallisesti kuitenkin emme viettäneet sisällä paljoakaan aikaa, vaan suurin osa ohjelmasta järjestettiin (sateesta riippumatta) ulkona. Pääsimme kuitenkin näkemään tärkeimmät rakennukset ja systeemit (kuten Exam-tenttiakvaariot) sisältäkin päin. Sisällä pidimme kaikki maskia ja huolehdimme perushygieniasta.

– Omasta mielestäni, olosuhteisiin nähden, tutorointi onnistui hyvin. Oli hienoa nähdä, kuinka uusi joukko ihmisiä ryhmäytyy ja saa kiinni yliopistomaailmasta.

– Koronarajoituksista johtuen sisätiloissa ei saanut järjestää toimintaa, joten vietimme suurimman osan ohjelmasta ulkona. Tähän oli aina säävaraus, sillä juuri orientaatioviikon aikana satoi paljon.

– Olen oppinut, kuinka tärkeää on yhteinen ja erilainen ohjelma, kun uudet opiskelijat ryhmäytyvät. Pitää myöskin osata lukea ryhmää sen verran, minkälainen ohjelma sopii ja ei sovi. Olen itsekin oppinut enemmän yliopiston tietojärjestelmistä ja systeemeistä, kun niistä on pitänyt kertoa muille.

Nuppu:

– Tutoroinnin tavoitteena on auttaa uusia opiskelijoita pääsemään mahdollisimman hyvin sisään yliopistomaailmaan. Tuutorit ovat uusien opiskelijoiden apuna kaikessa ja vastaavat olennaisiin kysymyksiin. Tutoroinnin myötä opiskelijat toivottavasti tutustuvat toisiinsa ja saavat mukavan ja sujuvan alun yliopisto-opinnoille.

– Ohjelmaan, jonka järjestimme pilteille, kuului paljon tutustumista ja vapaamuotoista ajanviettoa, lukujärjestysten tekemistä ja eri järjestelmiin tutustumista, yliopisto- ja kaupunkikierrokset, Germanican hallitusesittäytyminen ja Study in Turku -messut.

– Koronarajoituksista huolimatta pääsimme onneksi käymään monissa yliopiston tiloissa pikaisesti sisällä, kun esittelimme niitä pilteille.

– Tutorointi onnistui tosi hyvin, koska piltit olivat ihanan aktiivisia ja lähtivät mukaan meidän järjestämiin juttuihin! Saimme pilteiltä hyvää palautetta tutoroinnista.

– Koronarajoitukset vaikeuttivat tutorointia aika paljon. Emme voineet olla sisätiloissa ja sää oli monena päivänä tosi huono, joten ulkona oli vähän ikävää olla. Olisi ollut helpompaa toteuttaa tutorointia ilman koronarajoituksia, mutta selvisimme kuitenkin hyvin tässäkin tilanteessa!

– Tuutorina toimiessa saa hyvää kokemusta ryhmän ohjaamisesta ja erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta. Kuitenkin tutorointi oli ennen kaikkea erittäin hauskaa ja nautin itse joka hetkestä! Tutorointi oli myös hyvin palkitsevaa.

Tua:

– Tutorointiin kuuluu mm. tutustuttaa uudet opiskelijat yliopiston maailmaan, kampusalueeseen, sekä toisiin samaan aikaan aloittaneisiin oppiaineen opiskelijoihin. Mieleen jäi mahtava porukka, jotka uuden edessä uteliaina ottivat osaa orientaatioviikkojen ohjelmaan.

– Pilteille järjestettiin erilaisia illanistujaisia, mm. pilttipiknik ja pilttibooli, kaupunkikierros, kampuskierros ja ainejärjestön hallituksen esittäytyminen.

– Kiersimme pilttien kanssa kampusalueen ja kävimme rakennukset läpi. Sisätiloissa sai käydä, mutta turhaa oleskelua ja toisia ryhmiä tuli välttää.

– Tutorointi onnistui mielestäni hyvin, uudet piltit oppivat tuntemaan toisensa, ja muutaman kanssa keskusteltuani on palaute ollut positiivista ja yhteisistä tekemisistä ja tapahtumista on pidetty.

– Koronarajoituksien vuoksi yliopiston sisätiloissa ei saanut oleskella ja tästä syystä kaikki tapaamiset järjestettiin ulkona. Siksi olikin lähes irvokasta, kuinka kesän hellejaksojen jälkeen orientaatiojakson aikana satoi vettä lähes päivittäin ja lämpötila oli hädin tuskin +10 asteen paremmalla puolella. Asenne ratkaisee -mentaliteetilla emme välittäneet säästä ja piltitkin osallistuivat valtavan suurella joukolla. Siitä heille iso sydän ja kiitos! <3

– Olen oppinut organisointia sekä uusien, jo aikuisten, ihmisten tutustuttamista / ryhmäyttämistä toisiinsa. (Aikaisempaa kokemusta minulla on lähinnä lasten parissa toimimisesta.)

Kuva: Anssi Arola

Surftipp: Y-Kollektiv

Die jungen Journalistinnen und Journalisten des Y-Kollektiv machen spannende Dokumentationen über das Leben und die Welt. Sie sagen selbst auf YouTube über sich, dass ihre Dokumentationen nicht immer objektiv, aber immer ehrlich sind. In jedem Fall sind sie sehr spannend anzusehen. Hier findest du sie auf YouTube:

Surftipp der Woche: fluter

Dieses Magazin erscheint als Heft alle drei Monate. Wenn man in Deutschland wohnt, kann man es kostenlos bei der Bundeszentrale für politische Bildung abonnieren. In jeder Ausgabe geht es um ein Thema aus Gesellschaft oder Politik.

Wenn man in Finnland wohnt, geht das zwar nicht, aber online kann man die Artikel trotzdem lesen. Hier geht es direkt zur Internetseite von “fluter” und hier findest du den “fluter” auf Instagram. Außerdem kann man auf dem YouTube-Kanal des Magazins spannende Videos zu ganz unterschiedlichen Themen finden.

Filmtipp: Berlin Alexanderplatz

Der Herbst kommt, die Tage werden kürzer und es wird Zeit, es sich wieder mal ein bisschen gemütlich zu machen. Hier kommt ein Filmtipp für das Wochenende oder die unterrichtsfreie Woche: Das Drama Berlin Alexanderplatz orientiert sich an dem gleichnamigen Roman von Alfred Döblin, der schon 1929 erschien und ein großer Erfolg war.

Im Gegensatz zum Roman spielt die Handlung dieses Films aber in der Gegenwart. Im Mittelpunkt steht Francis, ein illegaler Einwanderer aus Guinea-Bissau, de versucht, sich in Berlin ein Leben aufzubauen. Der Film erzählt die Lebens- und Liebesgeschichte von Francis weit weg von seiner Heimat. Aber was ist eigentlich Heimat?

Der Film ist unter anderem auf Netflix und YouTube zu sehen.

Oppiaineen kevätseminaari 2021/Das Frühlingsseminar 2021 21.04.2021

Auf Deutsch siehe unten!

Kevätseminaari alkoi professori Leena Kolehmaisen alkusanoilla. Leena kiitti Germanicaa, Doris Wagneria ja Minna Maijalaa tilaisuudesta, ja kiitokset annettiin myös niin opiskelijoille, Germanicalle, some-harjoittelijoille kuin henkilökunnallekin siitä, että olemme jaksaneet tämän vaikean pandemiatilanteen läpi.

Seuraavaksi oli vuorossa kandi- ja gradupalkintojen jako, joka on ollut kevätseminaarin ohjelmassa viime vuodesta lähtien: Doris pääsi valitsemaan kandipalkinnon saaja, valinta ei ollut kuitenkaan helppo, koska tänä vuonna oli todella monia hyviä kandiaiheita, mutta valinta tehtiin lopulta itsenäisyyden ja motivaation perusteella. Kandipalkinnon sai Sanni Linnasaari kandillaan ” Standarddeutsch vs. Kölsch: Eine sprachliche Analyse der Kriminalromane Tod im Pilgerdom und Dud em Piljerdom”. Sanni kirjoitti kielellisen analyysin kahden, eri murteilla kirjoitetun, rikosromaanin pohjalta, jossa hän vertaili standardisaksan ja Kölsch-murteen (Kölnin kaupungin ympäristössä puhuttu murre) substantiivisia eroja.

Gradupalkinnon valitsivat Leena, Minna ja Kalle. Päätös oli myöskin vaikea, koska graduissa oli todella hyviä aiheita, mutta palkituksi valittiin Henna Kortelainen gradulla ” Deutsch-Finnisches Codeswitching im Forum Deutsche in Finnland: strukturelle und funktionale Aspekte”. Gradun tavoitteena oli selvittää esim. millaisia rakenteellisia muotoja saksan kielestä suomeen siirtyvät koodinvaihdot ottavat ja liittyvätkö suomalaiset koodinvaihdot tiettyihin aiheisiin.

Kevätseminaarin lopussa järjestettiin työelämäpaneelikeskustelu. Aatu Hussa ja Oona Turkki isännöivät paneelikeskustelua ja panelisteina olivat Saana Nieminen ja Janne Airaksinen. Työelämäpaneelikeskustelussa haluttiin kuulla minkälaisia eväitä Saanan ja Jannen saivat opinnoista työelämään. Paneelikeskustelussa haluttiin erityisesti pitää mielessä nuoremmat opiskelijat, joilla ei välttämättä ole vielä kokemusta oman alan töistä tai työelämästä. Saana on opiskellut 4,5 vuotta ja Janne on jo valmistunut. Molemmilla panelisteilla on Turun yliopistossa ollut pääaineena saksan kieli ja maisterilinjana kieliasiantuntijuuden linja. He ovat molemmat myös lukeneet sivuaineena liiketoimintaosaamista. Saanalla ja Jannella on myös kokemusta Saksassa työskentelystä: Janne on tehnyt harjoittelun Suomi-Saksa Instituutissa Berliinissä ja Saana on ollut työharjoittelussa Business Finlandilla Münchenissä ja työskennellyt Lappi-Hunajan myyjänä joulumarkkinoilla Saksassa.

Työelämää varten panelisteille on jäänyt opiskelusta käteen esim. tiedonkeruu ja raportointi, kielitaito ja kulttuurituntemus, sekä mahdollisuudet lähteä Saksaan. Saana painotti, että tällaisilla generalisti aloilla ei ole yhtä polkua yhteen työhön vaan polku ja työ voi olla melkein millainen vain ja Jannekin kertoi, että kaikki kokemus työelämästä on täysin relevanttia. Molemmat olivat samaa mieltä, että kokemusten kautta oppii parhaiten ja oppiminen jatkuu työelämässä, opintojen jälkeen ei ole täysin valmis kaikkeen. Mieleenpainuvin asia opinnoissa on Saanalla ollut vaihto Bonniin ja Jannella Germanica ry ja opiskelijatapahtumat.

Paneelikeskustelun lopuksi jaettiin myös vinkkejä opiskelijoille. Saana antoi kolme vinkkiä:

1. Opettele elämään epävarmuuden kanssa – kaikkea ei voi tietää / suunnitella etukäteen.

2. Tee asioita, jotka pelottavat, koska niiden kokemusten kautta oppii itsestään.

3. Arvosta itseäsi ja osaamistasi.

Janne kannusti opiskelijoita ja antoi vinkiksi: ”Luota prosessiin – vaikka nyt olisi epävarma olo tai ahdistaisi työllistyminen, kyllä kaikki järjestyy lopulta ja jokaiselle on se oma paikka”.

Kiitos myös someharjoittelijoiden puolesta mukavasta kevätseminaarista!

Auf Deutsch:

­­­Das Frühlingsseminar begann mit Grußworten von Professorin Leena Kolehmainen. Leena bedankte sich bei Germanica, Doris Wagner und Minna Maijala für die Veranstaltung und dankte auch den Studenten, Germanica, den Somepraktikantinnen und den Mitarbeitern/innen für ihr Durchhaltevermögen in dieser schwierigen Pandemiesituation.

Als nächstes fand die Preisverleihung für die Bachelorarbeits- und Masterarbetspreis statt, die seit letztem Jahr zum Programm des Frühjahrsseminars gehört: Doris hatte die Aufgabe, den Bachelor-Preisträger auszuwählen, was nicht leicht war, da es in diesem Jahr so viele gute Bachelorarbeit-Themen gab, aber am Ende fiel die Wahl auf Selbständigkeit und Motivation. Der Kandidatenpreis ging an Sanni Linnasaari für ihre Arbeit ” Standarddeutsch vs. Kölsch: Eine sprachliche Analyse der Kriminalromane Tod im Pilgerdom und Dud em Piljerdom”. Sanni schrieb eine sprachliche Analyse von zwei Kriminalromanen, die in verschiedenen Dialekten geschrieben wurden, und verglich die substantivische Unterschiede zwischen Standarddeutsch und Kölsch.

Masterarbeitspreis wurde von Leena, Minna und Kalle gewählt. Die Entscheidung fiel auch schwer, da die Arbeiten wirklich gute Themen hatten, aber der Gewinner war Henna Kortelainen mit ihrer Arbeit “Deutsch-Finnisches Codeswitching im Forum Deutsche in Finnland: strukturelle und funktionale Aspekte”. Ziel der Arbeit war es, u.a. herauszufinden, welche strukturellen Formen Codeswitching vom Deutschen ins Finnische annimmt und ob finnisches Codeswitching mit bestimmten Themen zusammenhängt.

Am Ende des Frühlingsseminars fand eine Podiumsdiskussion zum Arbeitsleben statt. Aatu Hussa und Oona Turkki moderierten die Podiumsdiskussion, die Diskussionsteilnehmer waren Saana Nieminen und Janne Airaksinen. Ziel der Podiumsdiskussion war es, herauszufinden, was Saana und Janne aus ihrem Studium für Arbeitsleben gelernt haben. Die Podiumsdiskussion richtete sich vor allem an jüngere Studenten, die vielleicht noch keine Erfahrung im eigenen Fachgebiet oder im Berufsleben haben. Saana studiert seit 4,5 Jahren und Janne hat ihr Studium bereits abgeschlossen. Beide Diskussionsteilnehmer haben Deutsch als Hauptfach an der Universität Turku studiert und haben „Sprachexpert“ (KIAS) als Masterstudiengang gehabt. Außerdem haben sie beide im Nebenfach Betriebswirtschaftslehre studiert. Saana und Janne haben auch Erfahrung mit der Arbeit in Deutschland: Janne hat ein Praktikum am Finnisch-Deutschen Institut in Berlin gemacht und Saana hat ein Praktikum bei Business Finland in München gemacht und als Verkäuferin der Arktischer-Honig auf dem Weihnachtsmarkt in Deutschland gearbeitet. Die Podiumsteilnehmer haben durch ihr Studium viel gelernt, z. B. Datenerfassung und Berichterstattung, Sprach- und Kulturkenntnisse und die Möglichkeit, nach Deutschland zu gehen. Saana betonte, dass es in solchen generalistischen Bereichen nicht nur einen einzigen Weg zu einem Job gibt, sondern dass der Weg und der Job fast was für immer sein können, und Janne sagte, dass alle Arbeitserfahrungen voll relevant sind. Beide waren sich einig, dass man am besten durch Erfahrung lernt und dass das Lernen im Arbeitsleben weitergeht, man ist nach dem Studium nicht auf alles vollständig vorbereitet. Der erinnerungswürdigste Teil des Studiums war für Saana der Austausch in Bonn und für Janne der Germanica und die Studentenveranstaltungen.

Am Ende der Podiumsdiskussion wurden auch Tipps für Studenten gegeben. Saana gab drei Tipps:

1. Lerne mit der Ungewissheit zu leben – nicht alles kann im Voraus bekannt / geplant werden.

2. Mache Dinge, die dir Angst machen, weil du durch diese Erfahrungen etwas über dich selbst lernst.

3. Schätze dich und deine Fähigkeiten.

Janne ermutigte die Studenten und gab einen Tipp: “Vertraue dem Prozess – auch wenn du dich jetzt unsicher oder ängstlich fühlst, einen Job zu finden, am Ende wird alles klappen und es gibt einen Platz für jeden”.

Vielen Dank auch im Namen der Somepraktikantinnen für ein tolles Frühjahrsseminar!

HUOM! Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran 27.04.2021 oppiaineen Facebook-tilillä. Kirjoitus lisättiin blogiin 05.10.2021.

Surftipp: BrandNewBundestag

Die überparteiliche Initiative Brand New Bundestag hat es sich zur Aufgabe gemacht, neue Politiker*innen ins Parlament zu bringen und den Bundestag diverser und jünger zu machen.

Hier kannst du mehr über die Initiative und die “brand new” Mitglieder des Bundestages erfahren. Oder du lernst die Initiative und ihre Kandidat*innen mit der folgenden Doku etwas näher kennen: