C-DISK-projektin nimi tulee termistä ”Certify DIgital Soft sKills”, joka kuvastaa digitaalisessa transformaatiossa tarvittavien taitojen tärkeyttä. Projektin tarkoitus on tutkia ja kehittää näitä taitoja kuuden eurooppalaisen maan ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Esittelen tässä kirjoituksessa projektin taustaa, tavoitteita ja sekä jo saavutettuja että suunniteltuja tuloksia.

C-DISK-projektin taustaa: Digitaalinen transformaatio ja sen aiheuttama kysynnän ja tarjonnan epätasapaino työmarkkinoilla

Digitaalista transformaatiota kuvaillaan nykyisin kolmen osa-alueen kautta:

  • Teknologinen: uusien digitaalisten teknologioiden, kuten sosiaalisen median, mobiililaitteiden ja kehittyneiden tietojen analysointityökalujen käyttö.
  • Organisaatiostrateginen: organisaatioprosessien ja liiketoimintamallien muutos.
  • Sosiaalistaloudellinen: Vaikutuksia kaikkiin elämän osa-alueihin, erityisesti ammatilliseen koulutukseen ja työmarkkinoiden dynamiikkaan.

Tämän vuoksi digitaalisessa transformaatiossa pärjääminen vaatii yrityksiä ja työntekijöitä kehittämään osaamistaan ja tietämystään monipuolisesti; digitaalisesta tiedosta ihmisten väliseen tietoon sekä taitojen ja asenteiden kehittämiseen. Yritysten henkilöstöstrategiat eivät yleisesti ottaen ole vielä vastanneet digitaalisen transformaation haasteisiin, sillä vain noin 20 % yrityksistä on aloittanut tarvittavat kulttuurinmuutos- ja taitojen kehittämistoimet. Lisäksi 36 % yrityksistä riittävän henkilöstön ja taitojen puute digitaalisessa ympäristössä on yksi suurimmista digitaalisen strategian kehittämisen esteistä, mikä näkyy yleisemminkin työmarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan epätasapainona. Näiden taustatietojen valossa projektille on asetettu neljä päätavoitetta.

C-DISK-projektin tavoitteet

1. Tukea ammatilliseen koulutukseen ja täydennyskoulutusprosesseihin osallistuvien opiskelijoiden ja työntekijöiden digitaalisten taitojen kasvua.

2. Parantaa digitalisaation aiheuttamaa kysynnän ja tarjonnan epätasapainoa työmarkkinoilla.

3. Edistää sekä kovien että pehmeiden digitaalisten taitojen hankinnan virallista tunnustamista siirtymäprosessien ja työvoiman liikkuvuuden tukemiseksi (koulutyössä, alojen välillä, maakuntien välillä, maiden välillä).

4. Lisätä ammatillisten perus- ja täydennyskoulutuslaitosten valmiuksia suunnitella ja järjestää kursseja opiskelijoiden ja työntekijöiden digitaalisten taitojen kehittämiseksi.

C-DISK-projektin tulokset

Projekti käynnistyi keväällä 2022 ja se jatkuu syksyyn 2024 asti. Projektin asetetut tavoitteet toteutuvat seuraavina tuloksina, joista ensimmäinen on jo valmistunut.

1. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen pohjalta kehitetty malli digitaalisessa transformaatiossa tarvittavista kyvykkyyksistä. Näitä kyvykkyyksiä on yhteensä 19 ja ne voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, jotka ovat teknologinen tietämys, pehmeät taidot ja e-johtajuus. Teknologinen tietämys pitää sisällään uusien digitaalisten teknologioiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön liittyvää tietoa ja osaamista. Pehmeisiin taitoihin kuuluu muun muassa laaja valikoima ihmissuhdetaitoja, joita tarvitaan tehokkaaseen toimintaan uusissa ympäristöissä. E-johtajuus-käsitteeseen kuuluvat esimerkiksi digitaalinen kommunikaatio ja kyky johtaa ihmisiä ja organisaatioita muutostilanteissa.

2. Digitaalisten taitojen itsearviointipalvelu (itsearviointialusta), jonka tarkoituksena on arvioida malliin sisältyviä kyvykkyyksiä. Palvelu on ammatilliseen koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden ja uudelleen- ja jatkokoulutuksesta kiinnostuneiden työntekijöiden saatavilla. Ensin mainituille itsearviointi tarjoaa mahdollisuuden saada realistinen kuva omasta digiosaamisesta suhteessa digitalisoituvaan työmaailmaan. Jälkimmäisille palvelu osoittaa mahdollisen osaamisvajeen ja auttaa ammatillisen kehityksen suunnittelussa. C-DISK-projektin tuottama itsearviointipalvelu pystyy antamaan henkilökohtaista palautetta kaikista kolmesta mallin osa-alueesta: teknologisista tietämyksestä, pehmeistä taidoista ja e-johtamisesta. Tämän palautteen pohjalta saadaan selville henkilökohtainen lähtötaso, jonka pohjalle voidaan rakentaa yksilöityjä harjoituspolkuja.

3. Innovatiivinen kurssipaketti digitaalisten taitojen kehittämiseen, jossa jokainen kurssi sisältää makro- ja mikrosuunnitelmat, opetusmateriaaleja ja ohjeita opettajille. Kurssit suunnitellaan osallistujatyyppien (opiskelijat ja työntekijät) ja modulaarisen logiikan mukaisesti, jotta ne mukautuvat mahdollisimman hyvin eri käyttäjien tarpeisiin.

4. Hankittujen taitojen sertifiointipalvelu, joka on oppimistulosten ja täsmällisesti määriteltyjen mittauskriteerien perusteella suoritettava hankittujen taitojen sertifiointiprosessi. Sertifioinnissa käytetään Open Badge-järjestelmää, joka on innovatiivinen mikrokredentiaalijärjestelmän kokeilu. Sertifiointi muodostaa “lisenssin”, joka edistää työntekijöiden liikkuvuutta työmarkkinoilla ja helpottaa ammatillisesta koulutuksesta tulevien opiskelijoiden siirtymistä työmarkkinoille.

C-DISK-projektin kumppanit ja yhteystiedot

ECOLE (Italia)

UPI Zalec (Slovenia)

Turun yliopisto (Suomi)

RISEBA (Latvia)

BIC Innobridge (Bulgaria)

IDEC (Kreikka)

ASFOR (Italia)

Lisätietoa projektista

www.c-disk.eu

https://www.linkedin.com/company/c-disk-project/

https://www.facebook.com/cdisk.project

Lauri-Matti Palmunen (KTT)

Tutkijatohtori

Projektijohtaja, C-DISK

lauri-matti.palmunen@utu.fi