Auf Deutsch siehe unten!

15. syyskuuta saksan kielen oppiaine juhlisti uuden lukuvuoden alkua oppiaineen toisella juhlaluennolla. Juhlaluennon tarkoituksena on tehdä saksan kieltä ja saksankielistä kulttuuria näkyväksi ja jakaa iloa saksan kieltä ja saksankielistä kulttuuria kohtaan opiskelijoiden ja muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa. Tämä uusi perinne lanseerattiin vuonna 2020 Turun yliopiston juhlavuoden kunniaksi.

Saksan kielen taitajien moninaiset urat

Kaksikielisessä tilaisuudessa kuultiin kolme mielenkiintoista esitelmää, joista kaksi oli suomeksi ja yksi saksaksi. Ensimmäisessä esityksessä Opetus- ja kulttuuriministeriössä työskentelevä opetusneuvos FT Marjo Vesalainen kertoi ajankohtaisista kielikoulutuspolitiikan kysymyksistä. Vesalainen on alun perin germanisti. Hän valmistui maisteriksi Vaasan yliopistosta ja väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistossa (2001). Tällä hallituskaudella kielet herättävät paljon keskustelua ja kielikoulutuspolitiikassa on monia uusia tavoitteita. Erityisesti vähemmistökieliin liittyvät näkökulmat ovat keskiössä. Lisäksi mm. maahanmuuttajien kielitaidon parantaminen, toisen kotimaisen kielen oppimisen vahvistaminen, lukion uusi opetussuunnitelma ja lukiolaisten kieliprofiilit sekä korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma ovat esillä tällä hallituskaudella.

Toisena vieraana juhlaluennolla kuultiin FM Birgit Griese-Saarista, joka työskentelee omassa yrityksessään kulttuurienvälistä asiantuntijatyötä tekevien kouluttajana. Esityksessään Griese-Saarinen kertoi työstään, johon kuuluu kulttuurienvälisten ongelmatilanteiden ratkominen ja kulttuurienväliseen yhteistyöhön valmentaminen erityisesti Suomen ja DACH-maiden välillä (Saksa, Itävalta, Sveitsi). Työssään Griese-Saarinen kertoi huomanneensa, että monesti kuvitellaan suomalaisten ja saksalaisten olevan varsin samalaisia. Taustat ja kulttuurierot usein unohtuvat, ja tämä voi johtaa työelämässä väärinkäsityksiin ja konflikteihinkin, ellei ole tietoinen kulttuurienvälisistä eroavaisuuksista. Koulutus valmistaa kohtaamisiin ja antaa eväitä kohdata ja ymmärtää eroja. Griese-Saarisen pääasiallisia asiakkaita ovat yritykset. 

Kolmannessa esityksessä kääntäjäyrittäjä FM Senni Mattila kertoi työstään perustamassaan yrityksessä kielipalvelu Metapherissa. Mattila on Turun yliopiston alumni (2018). Hän perusti Metapherin jo opintojensa aikana sivutoimiseksi yritykseksi, mutta valmistumisensa jälkeen kääntäjäyrittämisestä tulikin hänelle päätoiminen työ. Mattilan työkielinä käännöksissä ovat saksa-suomi-saksa sekä englanti-saksa, ja erikoisaloinaan Mattila mainitsi mm. ohjelmistotekstit IT-alalta, laitteiden käyttöoppaat lääketieteen alalta ja verkkosivustot sekä tuote-esittelyt markkinoinnin puolelta. Mattilalla on suoria asiakkaita, mutta hän toimii myös alihankkijana muille käännöstoimistoille. Vinkkeinä yrittäjiksi haluaville Mattila kannusti panostamaan jo opinnoissa yrittäjyysosaamiseen ja lisäksi verkostoitumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Saksan kielen opiskelijoiden vaikutelmia

Järjestyksessä toinen juhlaluento tarjosi erityisesti opiskelijoille arvokasta tietoa työllistymisestä sekä saksankielisestä kulttuurista. Saksan kielen taito ja saksankielisen kulttuurin tuntemus voivat uran varrella johdatella moniin erilaisiin työtehtäviin, ja niitä kannattaa hyödyntää valttikortteina aina tilaisuuden tullen. Saksan kielen osaajia tarvitaan edelleen työelämässä, sillä työelämä ei ole muuttumassa ihan heti pelkästään englanninkieliseksi. Tämä pätee niin opettajiin, kääntäjiin kuin kieliasiantuntijoihinkin.

Auf Deutsch!

Am 15. September fand die zweite Festvorlesung des Fachs Deutsche Sprache statt. Mit der Festvorlesung versucht man, die deutsche Sprache und deutschsprachige Kultur bekannt zu machen, und auch die Freude an der deutschen Sprache und deutschsprachigen Kultur mit den Deutschstudenten und anderen Interessierten zu teilen. Diese neue Tradition wurde im Jahr 2020 lanciert, um das Festjahr der Universität Turku zu feiern.

Die vielfältigen Karrieren der Experten der deutschen Sprache

In der zweisprachigen Veranstaltung wurden drei interessante Präsentationen gehalten, von denen zwei auf Finnisch und eine auf Deutsch waren. In der ersten Präsentation hat die Unterrichtsraterin FT Marjo Vesalainen, opetusneuvos im Bildungs- und Kulturministerium, über aktuelle Themen in der Sprachbildungspolitik berichtet. Frau Vesalainen ist ursprünglich Germanistin. Sie hat ihre Masterarbeit an der Universität Vaasa geschrieben und danach an der Universität Helsinki ihre Doktorarbeit (2001).. Sie berichtete, dass die Sprachen und Sprachenausbildungspolitik in dieser Regierungsperiode viele neue Ziele haben. Besonders die Minderheitensprachen und alles, was mit ihnen zu tun hat, liegen im Fokus. Darüber hinaus werden die Verbesserung der Sprachkenntnisse von Zuwanderern, die Stärkung des Lernens der zweiten Amtssprache Schwedisch, der neue Lehrplan und die neuen Sprachprofile von Schülern der gymnasialen Oberstufe sowie der Plan für die Erreichbarkeit der Hochschulausbildung in dieser Regierungsperiode auf dem Plan stehen

Der zweite Gast in der Vorlesung war FM Birgit Griese-Saarinen, die als interkulturelle Online-Trainerin arbeitet. In ihrer Präsentation hat Griese-Saarinen über ihre Arbeit erzählt, zu der die Lösung interkultureller Problemsituationen und das Training für interkulturelle Zusammenarbeit besonders zwischen Finnland und DACH-Ländern (Deutschland, Österreich, die Schweiz) gehören. Griese-Saarinen hat in ihrer Arbeit bemerkt, dass man oft denkt, dass Finnen und Deutsche ziemlich ähnlich sind. Man vergisst Hintergründe und Kulturunterschiede, und das kann im Arbeitsleben Missverständnisse und sogar Konflikte zur Folge haben, wenn man sich nicht bewusst über interkulturelle Unterschiede ist. Das Training bereitet auf interkulturelle Begegnungen vor und bietet Mittel, um Unterschiede zu erkennen und zu verstehen. Firmen sind hauptsächliche Kunden von Grise-Saarinen.

In der dritten Präsentation hat die Übersetzungsunternehmerin FM Senni Mattila über ihre Arbeit in ihrer eigenen Firma Sprachservice Metapher berichtet. Mattila ist auch Alumna der Universität Turku (2018). Sie hat Metapher schon während ihrem Studium als nebenberufliches Unternehmen gegründet, aber nach ihrer Graduierung ist das Übersetzungsunternehmertum ihre hauptsächliche Arbeit geworden. Die Sprachen, mit denen Mattila arbeitet, sind Deutsch-Finnisch-Deutsch und Englisch-Deutsch, und als ihre Spezialfächer hat Mattila Softwaretexte im Bereich IT, Bedienungshandbücher für Geräte im Bereich Medizin sowie Webseiten und Produktpräsentationen im Bereich Marketing erwähnt. Mattila hat direkte Kunden, aber sie ist auch im Auftrag anderer Übersetzungsbüros tätig. Als Tipp für diejenigen, die Unternehmer werden wollen, hat Mattila sie ermutigt, bereits im Studium in unternehmerische Fähigkeiten zu investieren und sich auch so früh wie möglich zu vernetzen.

Eindrücke aus dem Blickwinkel der Deutschstudenten

Die zweite Festvorlesung hat vor allem den Studierenden wertvolle Information über deutschsprachige Kultur und Arbeitsmöglichkeiten geliefert. Die Deutschkenntnisse und Kenntnisse der deutschsprachigen Kultur können während dem Arbeitsleben zu vielen verschiedenen Arbeiten führen, und man sollte sie auch bei jeder Gelegenheit nutzen. Deutschkenntnisse sind im Arbeitsleben immer noch erforderlich, da das Arbeitsleben nicht sofort nur englischsprachig wird. Dies gilt sowohl für Lehrer und Übersetzer als auch für Sprachexperten.