Projektet INNOKOMP uppdaterar verksamhetsmodellerna i slöjdundervisningen

Fyra universitet tillsammans

Ett flertal spetsprojekt finansierade av Undervisnings- ock kulturministeriet håller på att startas upp vid Åbo universitets Raumo campus. Ett av dessa är projektet INNOKOMP som fokuserar på utveckling av slöjdundervisningen. Projektet koordineras av ämneslärarutbildningen i slöjd vid Åbo Universitet, Raumo campus. Slöjdlärärutbildningarna vid Åbo Akademi i Vasa, Östra Finlands universitet och Helsingfors universitet är samarbetspartners i projektet. Projektets målsättning är att utveckla undervisningen i den grundläggande utbildningen och lärarutbildningen så att den lärandes innovationskompetens utvecklas i högre grad än vad som nu nu är fallet. Mångmaterialitet och digital modellering utgör centrala delar i projektet.

 På jakt efter pedagogiska modeller

Inom projektet INNOKOMP eftersträvar vi att utveckla pedagogiska verksamhetsmodeller som stärker jämlikhet och beaktar olika lärandetyper. Samtidigt som den grundläggande undervisningens och lärarutbildningens undervisning står i fokus skapas nya modeller för fortbildning. Avsikten är att ge yrkesverksamma lärare redskap som kan användas då läraren vill förnya sin undervisning i slöjd. En av projektets målsättningar är att utveckla lärarnas samlärarskap. Det erbjuder nya infallsvinklar för slöjdundervisningen, professionellt stöd och ett vidgat perspektiv och praxis för elevutvärderingen. Lärmiljöer, expertnätverk och externa aktörer används som stöd för lärarutbildningen och grundläggande utbildningen i skapandet och utvecklandet av en delandekultur och för att finna fenomenbaserade och läroämnesövergripande samverkansmodeller.

Projektets praktiska verksamhet grundar sig på pilotisering av innovativa verksamhetsmodeller vid universitetens partnerskolor. Lärare och elever samt lärarutbildare och lärarstuderande skapar tillsammans verksamhetsmodeller som utvecklar elevernas formgivnings- och teknologikunnande i en mångmateriell och jämlikhetsfrämjande slöjdundervisning. De nya verksamhetsmodellerna testas i skolorna under två utvecklingscykler med start våren 2018.

Slöjd har varit ett allmänbildande läroämne i de finländska skolorna sedan införandet av folkskolan år 1866. Till en början var ämnet indelat i handarbete för gossar och handarbete för flickor. När grundskolan inledde sin verksamhet år 1970 ersattes dessa begrepp med begreppen slöjd, textilslöjd och teknisk slöjd för att tona ner den tidigare starka könsindelningen mellan slöjdarterna. I lagen om grundläggande utbildning (628/1998) definierades läroämnet till slöjd, men undervisningen i läroämnet har ändå ofta fortsatt med en stark könsindelning så att majoriteten av pojkarna valt teknisk slöjd och majoriteten av flickorna i sin tur textilslöjd. Grunderna för läroplanen (LP2016) som varit i kraft sedan hösten 2016 förutsätter att slöjd undervisas som ett mångmateriellt ämne lika för alla elever oberoende av kön.