Hel slöjdprocess

Samlärarskap i slöjd ses som ett samarbete mellan slöjdlärare där de tillsammans planerar, förverkligar och utvärderar undervisning i ett mångmateriellt slöjdämne. Samlärarskap möjliggör bland annat lärarnas ömsesidiga lärande, utnyttjande av varandras styrkor när arbetsuppgifter fördelas, differentiering, utbyte av idéer och mångsidigare uppgifter samt möjlighet att stöda varandra i undervisningen. Samlärarskap möjliggör nya infallsvinklar och mera rättvisa metoder för utvärdering. När lärare med olika slöjdinriktningar (teknisk slöjd och textilslöjd) undervisar tillsammans kan det ses som en fördel för eleven, samtidigt som det ger lärarna möjlighet att utveckla sig i sitt undervisningsarbete tillsammans. Oberoende av inom vilket teknikområde en produkt förverkligas finns det många gemensamma nämnare för olika teknikområden gällande exempelvis estetik, användarorientering och teknologikunnande. Dessutom kan samarbete mellan olika läroämnen och lärarkategorier erbjuda eleverna överraskande elevcentrerade projekt.

 

Du kan sätta denna affisch på klassens vägg: Hel slöjdprocess


Artiklar:

Artikel: Dokumentation i slöjdpraktiker: Redskap för att fånga slöjdprocessen och synliggöra lärandet