Artikel: Dokumentation i slöjdpraktiker – Redskap för att fånga slöjdprocessen och synliggöra lärandet

Mia Porko-Hudd & Barbro Sjöberg

Nyckelord

multilitteracitet, reflektion, utvärdering, portfolio, dagbok, blogg, mikroblogg

Abstrakt

De gällande läroplansgrundernas betoning på multilitteracitet inom den grundläggande utbildningen framträder i slöjdämnet genom ökat fokus på dokumentation av den multimodala verksamheten. Detta föranleder ett nytänkande och en utveckling av den dokumentationstradition som historiskt funnits inom ämnet. Via en diskussion om multilitteracitet, samt dokumentation och reflektion på ett allmänt plan, styrs föreliggande studie in på en deskriptiv diskussion kring dokumentationssätt som används inom olika utbildningsnivåer och inom arbetslivet, samt hur dessa kan anpassas till undervisning i slöjd i grundläggande utbildning. Studien är upplagd som en traditionell litteraturöversikt. De dokumentationssätt som beskrivs och definieras är både analoga och digitala bestående av portfolio, skissbok, dagbok, blogg och mikroblogg. Den deskriptiva diskussionen visar på de presenterade dokumentationssättens särdrag och funktioner under lärandeprocessens olika faser.

 

Porko-Hudd, M., & Sjöberg, B. (2021). Dokumentation i slöjdpraktiker: Redskap för att fånga slöjdprocessen och synliggöra lärandet . Ainedidaktiikka5(2), 68–87. https://doi.org/10.23988/ad.90778

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *