Asklepios: kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus

Asklepios: kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus

Sote-akatemia julkaisee Monialaiset opinnot -sarjassa tietoa Turun yliopiston monitieteisistä opintokokonaisuuksista. Sarjan kolmannessa osassa esittelyssä on Asklepios: kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus.

Minkälaisia asiasisältöjä ja teemoja opinnot käsittelevät?

Asklepios on monitieteinen opintokokonaisuus, jossa käsitellään kulttuurin ja terveyden yhteen kietoutumista useista näkökulmista. Kulttuuria käsitteenä käytetään viittaamaan sekä laajasti ihmisten keskenään jakamiin kulttuureihin että kulttuuriin taiteena. Kursseilla tarkastellaan, miten jaettu kulttuuri vaikuttaa yksilöiden käsityksiin tiedosta ja tieteestä sekä terveydestä ja sairaudesta ja opitaan ymmärtämään erilaisia käsityksiä kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin vuorovaikutuksesta. Taidetta tarkastellaan perehtymällä terveyden ja sairauden representaatioihin taiteessa ja tutustumalla taiteen antamiin mahdollisuuksiin tukea lääketieteen ja terveystieteiden ammattilaisia.

Opintokokonaisuudessa tutustutaan suuntauksiin, kuten humanistinen lääketiede ja kulttuurinen terveys- ja mielenterveystutkimus sekä teorioiden käytännöllisempään soveltamiseen, kuten kerronnallinen lääketiede. Kursseilla mm. perehdytään terveyttä koskevan etnografisen tutkimuksen perusteisiin, tutustutaan kielen ja kommunikaation merkitykseen tiedonmuodostuksessa, taustoitetaan maahanmuuttajien hyvinvointia ja asemaa terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttäjinä, tarkastellaan terveyttä ja hyvinvointia yhdistämällä ekologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia näkökulmia sekä käsitellään terveyttä digitalisoituvassa ja medioituneessa ympäristössä.

Opintokokonaisuuden käytyään opiskelija osaa tarkastella kriittisesti terveyttä koskevaa tietoa, toimia monitieteisissä ryhmissä ja tuottaa kulttuuria ja terveyttä koskevaa tietoa eri tavoin ja erilaisille kohderyhmille.

Miten monialaisuus on toteutettu opinnoissa?

Opintokokonaisuus on rakennettu lähtökohtaisesti palvelemaan monialaista opetusta. Jo johdantokurssista lähtien opiskelijoita kannustetaan tarkastelemaan oman tieteenalansa käsityksiä suhteessa muihin kursseilla esiteltyihin tieteenaloihin. Asklepios-ohjelmaan valitaan vuosittain yhteensä 30 opiskelijaa humanistisesta, kasvatustieteellisestä, lääketieteellisestä ja yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta eli opiskelijoita on lähes kaikista Turun yliopiston tiedekunnista. Tieteenalojen yli tapahtuva opiskelijoiden välinen vuorovaikutus onkin osa opintoja läpi kokonaisuuden sekä yhteisinä keskusteluina että muun muassa toisten töiden opponointina. Opettajina on monialaisuuteen tottuneita tutkijoita humanistisista tieteistä, yhteiskuntatieteistä ja hoitotieteistä. Opintoja koordinoi Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö, joka on jo lähtökohtaisesti toiminnassaan monialainen yksikkö.

Miten työelämä on huomioitu opinnoissa?

Asklepios-opintokokonaisuus esittelee työkaluja sairauden ja terveyden käsittelyyn kulttuurinen näkökulma huomioiden. Kursseilla tutustutaan mm. terveyteen liittyviin digitaalisiin sovelluksiin ja tulkkaukseen liittyviin haasteisiin. Samalla hahmottamalla ilmiöitä osana laajempia kokonaisuuksia teorioiden ja käsitteiden kautta opiskelija oppii tunnistamaan ilmiöiden vaikutuksen omassa työssään joko jo opintojen aikana tai siirtyessään työelämään valmistumisen jälkeen.

Opintokokonaisuutta suorittaneista erityisesti Avoimen yliopiston opiskelijat ovat olleet usein jo itse työelämässä ja palaute on ollut positiivista. Opiskelijat ovat kokeneet saaneensa tietotaitoa sekä haastaviin tilanteisiin että ylipäätään työssä kohdattavien yksilöiden ja ilmiöiden ymmärtämiseen (esim. ilmastokäyttäytyminen, maahanmuuttajataustaisuus). Opintokokonaisuudessa ei opeteta terapeuttisia menetelmiä, mutta esimerkiksi tutkimukset taiteen merkityksestä yksilön tervehtymisprosessille on koettu tärkeänä oppina. Sairauteen ja terveyteen liittyvän kokemuksen viestimisestä opitaan mm. digitaalisen tarinan tekemisen muodossa.

Monialaisuus näkyy myös työelämää koskevissa taidoissa opiskelijoiden oppiessa kommunikoimaan eri tieteenalojen ihmisten kanssa ja saadessaan tietoa kommunikaation mahdollisista sudenkuopista.

Asklepios-opintokokonaisuus tukee myös opiskelijoiden pääaineopintoja. Kurssien aikana opiskelija harjaantuu ilmaisemaan itseään tieteellisesti, argumentoimaan perustellusti ja käymään keskustelua tutkimuskirjallisuuden ja muun aineiston kanssa. Läpi opintokokonaisuuden opiskelijat saavat palautetta työstään sekä kurssien opettajilta että muilta opiskelijoilta. Opiskelija voi hyödyntää opintokokonaisuudesta saamiaan oppeja ja tutkimuskirjallisuutta kirjoittaessaan oman oppiaineensa opinnäytteitä. Osa opiskelijoista on kertonut työstäneensä kandidaatin tai pro gradu -tutkielman aihetta läpi opintokokonaisuuden – muutama jopa löytänyt sieltä aiheen tutkielmalleen.

Kenelle opinnot sopivat?

Opintokokonaisuus sopii kaikille kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksistä kiinnostuneille opiskelijoille, ja se tukee erityisesti niitä opiskelijoita, jotka tekevät opinnäytetyötä edellä mainituista aihepiireistä. Opinnoissa on mahdollista kehittää erilaisia tutkimukseen perustuvan kirjoittamisen ja muun ilmaisun taitoja sekä kykyä monitieteiseen ajatteluun ja tieteenalarajat ylittävään vuorovaikutukseen.

Työelämän osalta kokonaisuus soveltuu erityisesti aloille, joissa työskennellään yhdessä asiakkaan kanssa. Sosiaali- ja terveydenhoitosektoreilla työskentelevien lisäksi kokonaisuuden oppeja voi hyödyntää mm. opetusalalla.

Opintokokonaisuudesta voi rakentaa itselleen 17–25 opintopisteen sivuaineen. Haku syksyllä alkaviin opintoihin alkaa elokuun alussa ja ohjelmaan haetaan sähköisellä hakulomakkeella, jolle kirjoitetaan vapaamuotoinen motivaatiokirje.

Asklepios-opintokokonaisuuden opinto-oikeutta voi hakea kaikkien suomalaisten yliopistojen opiskelijat JOO-opintojen kautta. Tällöin JOO-opinto-oikeus annetaan ehdollisena, sillä kaikki hakevat kokonaisuuteen elokuussa hakulomakkeella.

Kokonaisuuden voi suorittaa myös Avoimessa yliopistossa. Opiskelija suorittaa kaikki samat opintojaksot kuin tutkintopuolellakin, mutta suppeassa laajuudessa saaden kokonaisuudesta 17 opintopistettä.

Kokonaisuuden sijaan opiskelija voi suorittaa Asklepios-opinnoista myös yksittäisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaan. Näin suoritettaville opintojaksoille ilmoittaudutaan erikseen Nettiopsussa.

Minkälaista palautetta olette saaneet opiskelijoilta monialaisesta opiskelusta ja monialaisista opinnoista?

Opintokokonaisuuden sisältöä koskeva palaute on ollut vuodesta toiseen kiittävää. Kysyntää kokonaisuuden tarjoamalle tiedolle on sekä opinnäytteisiin liittyvän tutkimuksen että työelämän osalta. Opettajat tekevät jatkuvasti työtä kurssien pedagogiikan osalta ja esim. teknisiin ongelmiin tartutaan ripeästi. Opiskelijat ovatkin pitäneet kokonaisuutta toimivana ja itseään hyödyttävänä.

Opintokokonaisuuden yksi ehdottomasti paras puoli on sen monitieteisyys niin kurssisisällöissä, opettajissa että opiskelijoiden osalta. Osa opiskelijoista onkin haikaillut sen perään, että voisi opiskella monitieteisesti pidemmällekin.

Miksi kannattaa valita juuri nämä opinnot sivuaineeksi?

Asklepios-opintokokonaisuus kannattaa valita sivuaineeksi, jos on minkäänlaista kiinnostusta terveyden ja sairauden kulttuurisiin kytkentöihin. Kursseilla esitellään laajalti erilaista ajantasaista tutkimustietoa, jota opiskelija voi hyödyntää omiin tarpeisiinsa. Kokonaisuus tarjoaa ihmisestä holistisen näkemyksen, jossa yhdistyvät materiaalinen todellisuus, yksityinen kokemus ja jaetut merkitykset. Kokonaisuuden tarkoitus on sama kuin alan tutkimuskenttienkin: Lisätä ymmärrystä ja laventaa kuvaa ihmisyydestä.

Terveyttä ja sairautta koskevan kriittisen ajattelun kehittymisen lisäksi opiskelijat oppivat ja syventävät sekä opiskelutaitojaan että työelämätaitojaan.

Annastiina Mäkilä

Annastiina Mäkilä

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön koordinaattori, FM
Turun yliopisto

Asklepios-ohjelman sivu yliopiston sivuilla:  https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/asklepios

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön sivut:  https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/kulttuurin-ja-terveyden-tutkimusyksikko

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön sähköpostilistalle voi liittyä:  https://lists.utu.fi/mailman/listinfo/kultterv-info

Seuraa meitä: Facebooktwitterrssyoutubeinstagram
Jaa julkaisu: Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *