Kokonainen käsityö

Kokonaisella käsityöllä tarkoitetaan prosessia, jossa oppilas suorittaa itse tai ryhmässä kaikki prosessin neljä vaihetta: ideoinnin, suunnittelun, valmistamisen sekä arvioinnin. Kokonainen käsityöprosessi on syklinen prosessi, jossa voidaan palata tarvittaessa myös prosessin aiempiin vaiheisiin. Jos jokin näistä neljästä vaiheesta jää puuttumaan, kyseessä on ositettu käsityö.

Käsityöprosessin hallinta lähtee liikkeelle ideasta tai ongelmasta, johon oppilas etsii ratkaisun itse. Ideoinnin lähteenä voivat toimia esimerkiksi tarinat, kokemukset, rakennettu tai luonnonympäristö. Suunnitteluvaiheessa idea tehdään näkyväksi suunnitelmassa, jossa kuvataan tuotteen toiminnallisia ja esteettisiä ominaisuuksia. Valmistusvaiheessa suunnitelman pohjalta lähdetään valmistamaan käsityötuotetta. Tässä vaiheessa tekijä käyttää hyväkseen aiemmin hankkimiaan ja harjaannuttamiaan taitojaan ja tietojaan. Hän tarkentaa tekemäänsä teknistä ja visuaalista suunnitelmaa käsityöteknologioiden määritellessä tuotteen ominaisuuksia. Hän tekee valmistuksen aikana päätöksiä sekä reflektoi niitä eri vaiheissa.  Arviointivaiheessa tekijä tarkastelee läpikäytyä prosessia ja tekemiään valintoja esimerkiksi käytettävyyden, toimivuuden, teknisen toteutuksen, esteettisyyden ja taloudellisuuden näkökulmista. Hän reflektoi läpikäymäänsä prosessia. Dokumentointi on osa jokaista kokonaisen käsityöprosessin vaihetta. Siinä oppimisprosessi ja tuotteen valmistuksen vaiheet tehdään näkyväksi. Dokumentointi helpottaa myös arviointien tekemistä, sillä tällöin arvioinnin voi perustaa aineistoon, jota on kerätty koko prosessin ajan.


Tämän julisteen voi laittaa vaikka luokan seinälle. Lataa se tästä: kokonainen-käsityö


Kurssilla Innovatiivinen tuottamisprosessi käsityön oppimisessa pohdittiin onnistuneen käsityöprosessin vaatimuksia. Juliste on kahden opiskelijan (Peltomaa & Turkki) näkemys onnistuneen käsityöprosessin kulusta. Pääset tarkastelemaan julistetta paremmin lataamalla sen tästä: onnistunut_prosessi


Olennaisena osana kokonaiseen käsityöprosessiin kuuluu arviointi. Innokomp -hankkeessa on tehty juliste ja täydennettävä vihko oppilaille käsityöprosessin itsearvioinnin tueksi.

Voit ladata julisteen tästä: Oppilaan itsearviointi käsityöprosessissa_juliste

Arviointivihon lataaminen: Oppilaan itsearviointi käsityöprosessissa_vihko

 


Artikkelit

Artikkeli: Dokumentation i slöjdpraktiker: Redskap för att fånga slöjdprocessen och synliggöra lärandet