Tavoitteet

Tavoitteena uudistaa käsityön opetuksen käytänteitä

INNOKOMP-hankkeessa kehittellään erilaiset oppijat huomioivia, tasa-arvoa edistäviä käsityön opetusta ja oppimista uudistavia pedagogisia toimintamalleja sekä perusopetukseen että opettajankoulutukseen. Samalla syntyy uudenlainen täydennyskoulutusmalli, joka tukee perusopetuksen opettajaa opetuksen uudistamisessa koulun tasolla käytännössä.

Yhtenä hankkeen tavoitteena on kehittää opettajien yhteisopettajuutta. Se tarjoaa käsityönopetukseen uusia näkökulmia, ammatillista tukea ja oppilasarviointiin aikaisempaa laajemman näkökulman ja käytännön. Samalla hyödynnetään ympärillä olevia oppimisympäristöjä, asiantuntijaverkostoja ja koulun ulkopuolisia toimijoita opettajankoulutuksen ja perusopetuksen tukena osallistavan toimintakulttuurin rakentamisessa ja ilmiölähtöisten, oppiainerajat rikkovien yhteistyömuotojen löytämisessä.

INNOKOMP-hankkeen käytännön toteutus perustuu uudenlaisten toimintamallien pilotointiin yliopistojen kumppanuuskouluissa. Koulujen oppilaat ja opettajat sekä opettajankouluttajat ja opettajaopiskelijat rakentavat yhdessä oppilaiden design- ja teknologiaosaamista kehittäviä toimintamalleja monimateriaaliseen ja tasa-arvoa edistävään käsityön opetukseen. Kouluissa testataan uusia toimintamalleja kahtena kehittämiskierroksena keväästä 2018 alkaen.