Forskningsartikel: Teknologiakasvatuksen haasteet ja mahdollisuudet automaatioteknologian oppimisympäristössä

Tutkimuksessa analysoidaan opettajaopiskelijoiden (N=30) portfolioita (N=11) koskien 5.-6-luokan oppilaille toteutettuja teknologiakasvatuksen työpajoja. Tutkimuskysymys on: Mitä mahdollisuuksia ja haasteita käsityön aineenopettajaopiskelijat näkevät teknologiakasvatuksen toteuttamisessa perusopetuksessa. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin saadut tulokset painottavat opettajan oman teknologian osaamisen tärkeyttä opettajan järjestäessä oppilaille mielekkäitä teknologian oppimisen mahdollisuuksia. Toiminnallinen ja ilmiölähtöinen oppiminen konkreetissa oppimisympäristössä innostaa oppilaita sukupuolesta riippumatta teknologisten ratkaisujen toteuttamisessa. Tuloksia voidaan hyödyntää perusopetuksen opetussuunnitelman, oppilaille tasa-arvoisesti teknologiaa esille tuovien oppimistilanteiden kehittämisenpohjana sekä opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Nyckelord: Teknologiakasvatus, opettajankoulutus, ohjelmointi, automaatioteknologia, perusopetus, käsityö, työpajat

Ladda ner pdf:
Teknologiakasvatuksen haasteet ja mahdollisuudet automaatioteknologian oppimisympäristössä

Se även Innotek på Facebook

 

Lindfors, E. & Pirttimaa, M. (2018). Teknologiakasvatuksen haasteet ja mahdollisuudet automaatioteknologian oppimisympäristössä. Ainedidaktiikka 2(1), 2–18. Verkkojulkaisu: http://journal.fi/ainedidaktiikka Research article in refereed scientific journal.

DOI: 10.23988/ad.60823

Denna artikel är inte ett resultat av projektet Innokomp. Artikeln presenteras eftersom dess innehåll tangerar projektets ämnesområden.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *