Tutkimusartikkeli: Itsearviointi perusopetuksen käsityöoppiaineessa – oppilaiden käsityksiä

Artikkelissa tutkitaan vuosien 2004 ja 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden mukaisesti opetusta saaneiden kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten
oppilaiden (N=508) käsityksiä itsearvioinnin merkityksistä ja toteutumisesta käsityöoppiaineessa.

Itsearvioinnin tehtävänä on kehittää oppilaan oppimista. Itsearviointi on oleellinen osa kokonaista käsityöprosessia sen kaikissa vaiheissa. Itsearviointi on
oppilaan omaa työtä ennakoivaa toimintaa, jota voidaan tarkastella näyttöön
perustuvan, vahvistavan, reflektiivisen sekä pragmaattisen itsearvioinnin osaalueiden avulla.

Aineisto kerättiin keskisuuren kaupungin perusopetusta järjestävissä kouluissa
2017. Summamuuttujatarkasteluun perustuvassa analyysissa ilmeni, että oppilasryhmien välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevää eroa. Negatiivisimmin itsearviointiin suhtautuivat kaikissa itsearvioinnin osa-alueissa yhdeksäsluokkalaiset, jotka eivät opiskelleet valinnaisessa käsityö-oppiaineessa. Tottuminen itsearviointiin lisäsi selvästi oppilaiden positiivista suhtautumista ja itsearvioinnin
oppimista edistävän vaikutuksen havaitsemista. Sanalliset vastaukset tukivat
analyysin tulosta.

Avainsanat: Itsearviointi, perusopetus, opetussuunnitelma, käsityö, käsityöprosessi

Lue koko artikkeli: http://hdl.handle.net/10138/298542

Saarnilahti, S., Lindfors, E. & Iiskala, T. (2019). Itsearviointi perusopetuksen käsityöoppiaineessa – oppilaiden käsityksiä [Self-assesment in craft, design and technology education of basic education]. In M. Rautiainen & M. Tarnanen (eds.) Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. [From research to classrooms]. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 15 [Publications of the Finnish Research Association for Subject Didactics. Publications in Subject Didactics 15], 445–463.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *