Aihearkisto: Yleinen

Paras ikäero lapsille?

”Sisarusten ikäeron tulisi olla vähintään 2,5 vuotta”, sanoo Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch HS:n artikkelissa 23.1.2018. ”Liian lyhyet synnytysvälit lisäävät sekä lapsen että äidin terveysriskejä”, hän kertoo.

Jos seuraava raskaus alkaa pian edellisen jälkeen, äidin keho ei ehkä ole ehtinyt toipua riittävästi. Sillä on havaittu yhteys muun muassa ennenaikaiseen syntymään, matalaan syntymäpainoon ja lapsen pienikokoisuuteen raskausaikaan nähden.

Moni ajattelee, että kun lapsilla on mahdollisimman pieni ikäero, he leikkivät keskenään ja vanhempien taakka pienenee. ”Niin voi käydä, mutta tutkimukset kertovat, että yhtä todennäköistä on se, että pieni ikäero lisää lasten riitelyä. Sitä ei voi tietää etukäteen”, Rotkirch sanoo artikkelissa.

Rotkirch muistuttaa, että tutkimuksissa lasten pienien ikäerojen on havaittu myös nostavan vanhempien riskiä erota.

Myös Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee, että vanhemmat odottaisivat vähintään kaksi vuotta, ennen kuin he ryhtyvät yrittämään sisarusta lapselleen.

”Raja hyvän ja haasteellisen ikäeron välillä kulkee suunnilleen siinä, kun ensimmäinen lapsi on täyttänyt kaksi vuotta ja kolme kuukautta”, Rotkirch sanoo. Tosin tämä suositus koskee hänen mukaansa vain niitä vanhempia, jotka ovat terveitä ja hedelmällisiä ja voivat vaikuttaa lastensa syntymän ajankohtaan. ”Esimerkiksi raskaaksitulovaikeuksista kärsivät tai iäkkäät vanhemmat eivät voi samalla lailla tietoisesti ajoittaa lapsiaan”, Rotkirch lisää.

Artikkelissa on laskuri, jossa voit valita ikäeron, mikä on omasta mielestäsi paras. Voit verrata valintaasi Väestöliiton teettämän Perhebarometrin 2015 vastauksiin. Näet myös, millaisia riskejä valitsemasi ikäero aiheuttaa äidille ja lapselle.

Linkki alkuperäiseen artikkeliin.

Rintaruokinnan hyödyistä

THL:n blogissa on kirjoitus imetyksen huikeista hyödyistä liittyen lapsen ja äidin terveyteen, mutta mainitaan että imetyksellä on myös taloudellisia ja ekologisia hyötyjä.

Rintamaito vähentää imeväisten sairastuvuutta sekä kehittyneissä että kehittyvissä maissa ja siten myös suojaa äitiä mm. myöhemmältä rintasyövältä, munasarjasyövältä ja tyypin 2 diabetekselta. Blogin mukaan imetyksen avulla estetään vuositasolla noin 20 000 rintasyöpä kuolemaa maailmanlaajuisesti.

Blogissa kerrotaan myös imetyksen käynnistymisestä ja kiinteän ruoan aloituksesta. Lue hyödyistä lisää THL:n blogista.

TYKSin Naistenklinikalla kiinnitetään huomiota varhaiseen ihokontaktiin

TYKSissä vanhemmat saavat rauhassa tutustua uuteen perheen jäseneen heti synnytyksen jälkeen. Kun aiemmin alatiesynnytyksessä syntynyt vauva annettiin äidille saamaan ihokosketusta hetkeksi ennen vauvan mittaamista, kylvetystä ja pukemista, nyt perhettä ei eroteta, vaan vauva siirtyy vuodeosastolle vanhempansa, joko äidin tai isän ihokontaktissa ja saa olla näin vielä useiden tuntien ajan synnytysvuodeosastolla. Kun kyseessä on sektio, on nykysin mahdollista saada vauva ihokontaktiin jo leikkaussalissa, mikäli äidin ja vauvan vointi sallivat.

Tutkimusten mukaan ihokontakti on suositeltavaa, etenkin keskosten hoidossa kenguruhoidolla on todettu olevan myönteinen vaikutus.

Lue mielenkiintoinen kirjoitus TYKSin tiedotteesta.

Turun yliopistolle ja tutkimusryhmällemme rahoitusta Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö on perustettu vuonna 1998 ja säätiö jakaa apurahoja mm. lääketieteen ja terveydenhoitoalan tutkijoille. Säätiön tarkoituksena on edistää lasten ja vanhusten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia ja tutkijoista he pyrkivät tukemaan erityisesti nuoria post-doc-tutkijoita.  Vuodelle 2018 säätiö jakoi apurahoja kaiken kaikkiaan yli kahdella miljoonalla eurolla, tästä summasta Turun yliopiston tutkijat ja opiskelijat saivat yhteensä yli 300 000 euroa. Myös Raskausdiabetes ja ravinto-tutkimus sai apurahoja 20 000 euroa.

Lue lisää säätiöstä ja apurahojen saajista linkistä.

Raskaudenaikainen ravitsemus ja rasvan laatu ovat tärkeitä lapsen terveydelle ja kehitykselle

Lääketieteen lisensiaatti Ulla Hautero selvitti väitöskirjassaan (väitös 25.11.2017) äidin raskaudenaikaista n-3 rasvahappojen saantia ja ravitsemuksen vaikutusta lapsen kehittymiseen.

Hautero totesi, että ravitsemusohjauksella on mahdollista lisätä äitien n-3 rasvahappojen osuutta raskauden loppuvaiheessa. Kalan syömisellä oli selkeä yhteys äitien ja heidän lastensa seerumin n-3 rasvahappojen määrään. Hauteron tutkimuksessa havaittiin myös että D-vitamiinin määrä korreloi lapsen korkeampiin kokonaiskehityksen pisteisiin vuoden iässä.

Tutkimuksessa selvitettiin myös raskauspahoinvoinnin vaikutusta ravintotottumuksiin. Raskauspahoinvointi johti mm. lihan käytön vähentymiseen ja sen myötä alentuneeseen proteiinin saantiin. Lisäksi sakkaroosin käyttö lisääntyi ja siten myös hiilihydraattien saanti oli suurempi. Tutkimuksessa yli 70% raskaana olevista oli kärsinyt lievästä tai kohtalaisesta raskauspahoinvoinnista, mutta tällä ei ollut vaikutusta lapsen kasvuun kohdussa tai imeväisillä.

Väitöksen lehdistötiedote

Tutkimuksesta ensimmäinen väitös: Suoliston läpäisevyys on yhteydessä ravitsemukseen ja aineenvaihdunnan riskitekijöihin raskauden aikana

Tutkimusryhmämme tutkija, filosofian maisteri Kati Mokkala väitteli 10.11.2017 aiheesta    ” Suoliston läpäisevyys raskauden aikana: ruokavalion ja mikrobiston vaikutukset sekä aineenvaihdunnalliset seuraukset”. Vastaväittäjänä toimi professori Seppo Heinonen (HYKS) ja kustoksena professori Jaana Vuopio (Turun yliopisto).

Väitöstutkimuksessa todettiin että äidin ravitsemus ja suoliston mikrobisto vaikuttavat suoliston läpäisevyyteen, jolla taas on yhteys äidin tulehdustekijöihin ja aineenvaihduntaan. Tulokset tarjoavat tärkeää lisätietoa äidin ja kehittyvän lapsen terveyteen liittyvistä kysymyksistä.

Suolistolla ja sen toiminnalla on tärkeä tehtävä terveyden ylläpidossa. Suoliston seinämä päästää läpi tarvitsemamme ravintoaineet, mutta pitää suolessa olevat elimistölle haitalliset komponentit, kuten mikrobit, suoliston sisällä.

‒ Jotta tämä tasapaino säilyy, on suoliston seinämän läpäisevyyttä säädeltävä tarkasti. Mikäli suoliston läpäisevyys kasvaa ja suolistosta pääsee ”vuotamaan” pieniä suoliston mikrobien osasia elimistön puolelle, voi elimistö reagoida näihin ylimääräisiin osasiin muodostamalla tulehdusreaktion, joka pitkittyessään voi lievänäkin johtaa aineenvaihdunnallisiin häiriöihin, taustoittaa Kati Mokkala, joka tarkasteli lääketieteellisen mikrobiologian ja immunologian alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan suoliston seinämän läpäisevyyden yhteyttä äidin aineenvaihdunnan riskitekijöihin raskauden alkuvaiheessa.

Mokkala selvitti tutkimuksessaan, onko raskaana olevien ylipainoisten naisten ravinnolla ja suoliston mikrobiston koostumuksella vaikutusta suolen läpäisevyyteen. Lisäksi tutkittiin suoliston läpäisevyyden ja äidin tulehdustekijöiden ja aineenvaihdunnan riskitekijöiden välistä yhteyttä. Tässä tutkimuksessa läpäisevyyttä määritettiin verinäytteistä tarkastelemalla zonuliinipitoisuutta.

Terveellinen ruokavalio tärkeää suoliston seinämän kunnon säätelyssä

Tutkimuksessa rikkaampi suolistomikrobisto ja suurempi Faecalibacterium prausnitzii -bakteerin osuus, suurempi kuidun, monityydyttymättömien rasvahappojen ja useiden vitamiinien ja kivennäisaineiden päivittäinen saanti liittyi pienempään seerumin zonuliinipitoisuuteen eli matalampaan suoliston läpäisevyyteen. Näistä tuloksista voidaan myös päätellä, että terveellinen ruokavalio on tärkeä suoliston seinämän kunnon säätelyssä.

Tutkimuksessa selvisi myös, että seerumin zonuliinipitoisuudella oli yhteys äidin tulehdustekijöihin ja sokeriaineenvaihduntaa kuvaavien tekijöiden kanssa raskauden alkuvaiheessa. Tämä tulos osoittaa, että suoliston läpäisevyydellä saattaa olla tärkeä rooli äidin aineenvaihdunnan säätelyssä.

Tulokset edistävät raskausdiabeteksen riskeihin vaikuttamista

Mokkalan väitöstutkimus on osa Turun yliopiston biolääketieteen laitoksen raskausdiabetes ja ravinto -tutkimusta, jossa selvitetään voidaanko probiooteilla ja kalaöljyllä vaikuttaa raskaana olevan äidin ja hänen lapsensa terveyteen.

Raskausdiabeteksen esiintyvyys on kasvamassa, tällä hetkellä esiintyvyyden arvioidaan olevan noin 15 prosenttia. Raskausdiabetes ja ravinto -tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa uusia keinoja, joilla voidaan vaikuttaa raskausdiabeteksen riskiin.

‒ Tutkimukseni tunnistaa uuden mekanismin, jolla ravinto vaikuttaa ihmisen terveyteen. Erilliset havainnot ruokavalion ja mikrobiston osuudesta suoliston läpäisevyydessä voivat liittyä toisiinsa: ruokavalio voi vaikuttaa mikrobiston koostumukseen ja siten kumpikin toimia yhdessä tärkeinä läpäisevyyden säätelijänä. Suoliston läpäisevyyden osuus raskausdiabeteksen riskitekijänä on yksi tutkimuksemme kohde, ja tutkimustyö tämän osalta jatkuu, Mokkala toteaa.

Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille!

Äiti nyt ja 100 vuotta sitten

Helsingin sanomat kertoo äitiyden eroista nyt ja 100 vuotta sitten. Kun ennen synnytykseen kuoli satoja naisia vuodessa, on äitiys Suomessa turvallisempaa nyt kuin koskaan. Sata vuotta sitten synnytys saattoi kestää päiväkausia, eikä pienillä keskosilla ollut mahdollisuuksia selvitä. Nykyisin Suomessa pienten keskosten selviytyminen on maailman huippua. Myös äitikuolleisuus on maailman vähäisintä, 0-5 vuosittain.

HS:n jutussa nostetaan esiin kuitenkin nykyajan huoli, eli äitien kasvava ylipaino. THL:n tuoreen tilaston mukaan jo yli kolmannes äideistä on ylipainoisia. Ylipainon yleistyessä myös raskausdiabetes lisääntyy ja tällä hetkellä raskausdiabetes todetaan jo lähes joka viidennellä synnyttäjällä.

Lue mielenkiintoinen juttu HS:n sivuilta.

Vauvauinti

Suosiotaan kasvattanut vauvauinti on koko perheen hauska yhteinen harrastus, joka tarjoaa virikkeitä lapsen kehittyville aivoille! Vauvauinnissa lapsi ja vanhempi pääsevät leikkimään yhdessä uudessa ympäristössä, mikä kehittää sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden kehittymistä heidän välilleen. Vauvauinnin tavoitteena on tutustuttaa lapsi veteen ja esimerkiksi vähentää lapsen vesipelkoa. On huomattu, että vauvauinti myös tukee lapsen uimataidon kehittymistä myöhemmällä iällä.

Vauvoilla on syntyessään sukellusrefleksi, jonka ansiosta vauvan hengitystiet sulkeutuvat automaattisesti vauvan painautuessa veden alle. Tätä refleksiä hyödynnetään vauvauinnissa. Refleksi alkaa usein heikentyä puolen vuoden iässä pikkuhiljaa ja vuoden ikään mennessä se on yleensä hävinnyt kokonaan. Vauvauinnissa vauva oppii sulkemaan hengitystiensä tahdonalaisesti, eikä tämä taito katoa koskaan!

Ihanteellinen vauvauinnin aloittamisikä on 3-6 kuukautta. Lapsen tulee olla vähintään 3 kuukauden ikäinen, jotta hän jaksaa liikkua enemmän ja on tarpeeksi paljon valveilla vuorokauden aikana.
6 kuukauden iässä puolestaan sukellusrefleksi ei ole vielä poistunut, mikä helpottaa sukeltamisen oppimista. Lisäksi lapsen tulee painaa vähintään 5 kg, jotta hän pysyy tarpeeksi lämpimänä uintihetken ajan.

Vauvauinti kehittää motoriikkaa ja oman kehon hahmottamista; uidessa lapsen tasapaino-,
kosketus-, lihas- ja nivelaistimukset yhdistyvät näköaistimusten kanssa. Vauvauintia harrastava lapsi voikin olla motorisesti edellä ikätovereitaan. Lisäksi vauva nauttii, kun häntä heijataan, hyppäytetään ja kuljetetaan vedessä. Vauvauinti voi myös tukea erityislapsen kuntoutusta!

Vauvauinti aloitetaan hiljalleen vauvan tuntemuksia kuunnellen. Vauva saa tottua vesielementtiin rauhassa ja vanhemmat voivat harjoitella lapsen käsittelyä vedessä. Tärkeintä on keskittyä lapselle mieluisiin harjoitteisiin ja edetä lapsen taitojen mukaan. Sukellusharjoitukset aloitetaan sitten, kun lapselle sopii. Tavoitteena on pyrkiä mahdollisimman varhain sukelluksiin, joissa aloitteentekijä on lapsi itse, sillä se osoittaa, että lapsi nauttii! Sukellustilanteen välttely puolestaan kertoo, ettei sukelluskokemus ollut lapselle mukava.

Kiinnostuitko vauvauinnista? Uimahalleista saat lisätietoa vauvauinti-kursseista!

 

Lähteet:

https://www.kaksplus.fi/vauva/vauvan-kehitys/vauvauinti-kehittaa-vauvan-motoriikkaa-ja-sosiaalisia-taitoja/. 16.11.2017.

http://www.vau.fi/Meilla-on-lapsi/Kasvu-ja-kehitys/Lapsi-0-1-v/vauvauinti/. 16.11.2017.

http://www.onnenkimpale.fi/kuntoutus-allas/vesiliikunta/vauvauinti. 16.11.2017.


Suomalainen vesiliikuntainstituutti.
http://vesiliikunta.siirrot.neutech.fi/index.php?page=230. 16.11.2017

FOPP-tutkimus esillä Kansainvälisessä ravitsemuskongressissa

Kansainvälinen ravitsemuskongressi, IUNS, järjestetään kerran neljässä vuodessa ja tällä kertaa kongressi pidettiin Buenos Airesissa, Argentiinassa. Kongressissa oli mukana myös kaksi tutkimusryhmämme tutkijaa esittämässä FOPP-tutkimuksen uusimpia tuloksia.

Kongressin aiheet käsittelivät hyvin laaja-alaisesti ravitsemusta ja ravitsemuksen yhteyttä terveyteen. Mielenkiintoinen havainto oli suoliston mikrobiston ja ravitsemuksen hyvinkin laaja esilläolo- tämä on aihe, jota myös FOPP-tutkimuksessa olemme tutkineet ja aihe joka tuntuu oleva kiivaan tutkimuksen alla ympäri maailmaa.

Tutkijamme esittivät tuloksia siitä, miten ravitsemus vaikuttaa suolistomikrobiston koostumukseen raskauden alkuvaiheessa. Alustavien tutkimusten mukaan näyttää siltä, että suurempi kuidun saanti vaikuttaa suolistomikrobiston monimuotoisuuteen. Lisäksi, niillä äideillä, jotka söivät ravitsemussuositusten mukaisesti kuitua ja rasvaa, oli monimuotoisempi suolistomikrobisto verrattuna äiteihin, joiden kuidun ja rasvan saanti eivät noudattaneet suosituksia. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu suolistomikrobiston monimuotoisuudella olevan yhteys terveyteen. Tätä havaintoa tukee myös tutkimusryhmämme löydös, jossa todettiin että laajempi suolistomikrobiston monimuotoisuus vaikutti edullisesti raskaana olevien äitien tulehdustilaan alkuraskaudessa. Samansuuntainen edullinen vaikutus tulehdustilaan havaittiin suuremmalla kuidun saannilla.

Mikrobiston ja ravitsemuksen yhteyden tutkiminen on uutta ja yhteyden linkkaaminen terveyteen on paljon mielenkiintoa herättävä aihe. Aiheen tiimoilta tarvitaan vielä lisää tutkimusta, jotta havaintoja voidaan hyödyntää myös suosituksissa.

Annika ja Rasmus, 1v, Raskausdiabetes ja Ravinto-tutkimuskäynnillä

Annika ja Rasmus, 1v, saapuivat Raskausdiabetes ja Ravinto-tutkimuskäynnille kuulaana alkusyksyn päivänä. Rasmus istui rattaissa hieno autokuvioinen lakki päässään. Käynnin aikana tulikin selväksi, että nyt on kyseessä oikea automies – leikkiautot ja autokirjat olivat ehdottomasti kiinnostavinta tutkimushuoneessa!

Alun perin Annika lähti mukaan tutkimukseen kuultuaan siitä työkaverilta, joka oli jo mukana tutkimuksessa.  Raskausaikana hän kävi tutkimuskäynnillä kaksi kertaa ja nyt hänellä oli kolmas käynti lapsen kanssa. Aiemmat kerrat olivat Rasmuksen ollessa 3kk ja 6kk vanha. ”Ei tutkimuskäyntejä ole ollut liian tiheään”, Annika kertoo. ”Olen tykännyt olla mukana tutkimuksessa, ja varsinkin lapsen allergiapaketti, joka otetaan lapsen ollessa 1v ja 2v on todella hyvä”, hän lisää. Annika saa palautteen myös omasta verinäytteestään, joka otettiin laboratoriossa ennen käynnille tuloa. Palautteessa hän saa paastoverensokeri ja –insuliiniarvonsa.

Käynnillä Annika täytti kyselylomakkeita ja hänen verenpaineensa ja kehonkoostumuksensa mitattiin. Lisäksi käytiin läpi kolmen päivän ruokapäiväkirja, josta Annika saa palautteen. Sitten käynti onkin jo ohi ja Rasmus saa autolakin päähänsä ja ulkohaalarin päälle. Sitten vielä vilkutukset ”Hei, hei, nähdään vuoden päästä!”

Heidän seuraava käyntinsä on Rasmuksen täyttäessä 2 vuotta. Silloin Rasmus osallistuu myös psykologin ja fysioterapeutin tekemiin kehitystesteihin, jotka kertovat mm. hänen kielellisestä ja fyysisestä kehityksestään verrattuna muihin saman ikäisiin lapsiin.