Vilma Helkearo & Jenna Ylönen

Johdanto

Vuosi 1848 on merkittävä vuosi Euroopan historiassa. Ihmiset ympäri Eurooppaa nousivat vastustamaan hallintoa vallankumouksin, ja saivat aikaan todellisia muutoksia. Jo 1800-luvun alussa asemaansa vahvistanut sanomalehdistö kukoisti ja levitti tietoa vallankumouksellisista liikkeistä ympäri Euroopan. Samalla Suomi tasapainoili Venäjän keisarikunnan vallan alla, ja suomalainen lehdistö etsi identiteettiään. Maailma oli murroksessa, jota lehdistö toiminnallaan siivitti.

Tässä artikkelissa tarkastelemme vuoden 1848 poliittista liikehdintää lehdistön näkökulmasta, ja keskitymme erityisesti tiedonkulkuun, Ranskan helmikuun vallankumoukseen sekä tapahtumiin Suomen näkökulmasta. Ensisijaisena lähteenä artikkelissa toimii kulttuurihistorioitsijoiden Heli Rantalan ja Heidi Hakkaraisen julkaisu The Travelling of News in 1848: The February Revolution, European News Flows, and the Finnish Press (2022)Kyseinen artikkeli on julkaistu osana kulttuurihistorian Viraalinen kulttuuri 1800-luvun alun Euroopassa -tutkimushanketta. Rantala ja Hakkarainen käsittelevät tekstissään vuoden 1848 poliittista liikehdintää ja siihen liittyvien uutisten leviämistä ympäri Eurooppaa alati kasvavan lehdistön avulla, jota käsittelemme myös tekstissämme. Artikkelissamme avaamme Suomen lehdistön asemaa Venäjän ja Ruotsin välissä ja sitä, kuinka uutiset Euroopan tapahtumista levisivät Suomeen.

Millais, J. E. (1848) Attack on a Barricade in Paris. Paris Île-De-France France, 1848. [Place of Publication Not Identified: Publisher Not Identified] [Photograph] Retrieved from the Library of Congress, https://www.loc.gov/item/2021669862/.

Eurooppalainen lehdistökulttuuri muutoksessa

Sanomalehdet olivat eräitä tärkeimpiä tiedon välittämisen muotoja 1800-luvulla. Niiden avulla informaation levittäminen oli mahdollista aiempaa laajemmalle ja kansainvälisemmälle yleisölle, luoden osaltaan maailmasta pienemmän oloisen. Tiedot vuoden 1848 tapahtumista toiselta puolelta Eurooppaa saapuivat viikoissa Suomeenkin. Kun lennätin saavutti 1800-luvun puolivälin jälkeen armeijaa laajemman käyttötarkoituksen, mahdollisti se entistä nopeamman uutisten liikkumisen.

1800-luvun eurooppalaista lehdistöä ja lehdistökulttuuria leimasivat kehitys ja muutokset. Erityisesti vuoden 1848 tapahtumat siivittivät lehdistöä uuteen suuntaan, mutta ennen kyseisiä tapahtumia teknologia oli vasta kehittymässä. Erityisesti vuonna 1789 puhjenneella Ranskan suurella vallankumouksella oli vaikutusta 1800-luvun lehdistön muovautumiseen. Se vaikutti niihin tietoverkostoihin ja tapoihin toimia, jotka Euroopan maat jakoivat, ja jotka mahdollistivat suhteellisen nopean uutisoinnin vuoden 1848 tapahtumista. Myös lukutaidon nousu sekä suhde uudenlaiseen lukemiseen kiinnittyvät lehdistön korostuneeseen rooliin koskien vuoden 1848 tapahtumien uutisointia.

Eurooppalaisella lehdistöllä voidaan nähdä olleen ylikansallisia konventioita ja rakenteita, joita noudatettiin omien kansallisten tapojen lisäksi. Nämä yhteiset eurooppalaiset rakenteet mahdollistivat tiedon leviämisen ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Esimerkiksi tiedon saannin suhteen oltiin paljolti riippuvaisia muista lehdistä, joita hyödynnettiin lähteinä. Tekstien kierrätys on yksi vuosisadalle tyypillinen tapa toimia ja jakaa tapahtumia. Myös postijärjestelmällä oli suuri rooli 1800-luvun lehdistössä, koska sen avulla kuljetettiin lehdistölle tietoa antavia kirjeitä. 

Vuoden 1848 tapahtumat edesauttoivat uudenlaisen lehdistökulttuurin muotoutumisessa sekä vaikuttivat 1800-luvun loppupuolen mediaan nostaen tiedon arvostusta sekä uutisten kierrätystä. Jo 1840-luku oli merkittävä lehdistön kehitykselle uuden painotekniikan kehittämisen sekä uusien informaatioverkkojen myötä, joiden avulla lehdistö kasvoi valtavasti ja uutiset levisivät yli uusien rajojen. Lähteet koskien tietoverkkojen luonnetta ovat fragmentaarisia, mikä tekee informaation liikkumisen tutkimisesta hankalampaa. Tiedetään kuitenkin, että kaikista ylikansallisista tavoista huolimatta uutisten liikkumiseen ja tiedon saatavuuteen vaikutti maantieteellinen sijainti. Tieto liikkui eri reittejä pitkin eri tahtia.

Sensuurin merkitys 1800-luvun lehdistökulttuurissa on oleellinen, ja vuoden 1848 tapahtumilla oli vaikutuksia sen käyttöön. Vaikutukset liittyvät poliittisten ideoiden ja aiheiden kirjoituksiin, joita haluttiin levittää tai päinvastoin rajoittaa. Vuosi 1848 vaikutti sensuurin vähentämiseen osassa maita ja alueita, joissa se oli ollut aiemmin hyvinkin tiukkaa, kuten Wienissä. Sensuurin vähenemiseen vaikutti myös nousevan porvariston vaatimus sanan- ja lehdistönvapaudesta. Toisaalta Venäjällä ja näin ollen myös Suomessa vuoden 1848 tapahtumat aiheuttivat päinvastaisen reaktion ja esimerkiksi suomalaista lehdistöä rajoitettiin sekä tarkkailtiin entistä enemmän vallankumouksellisten aatteiden leviämisen pelossa.

Vallankumouksien vuosi

Vuotta 1848 ei kutsuta turhaan Euroopan hulluksi vuodeksi. Euroopassa kuohui poliittisesti, ja vallankumousten ja kapinoiden aalto pyyhki yli mantereen. Taustalla vaikuttavia tekijöitä oli monia, ja ne linkittyivät toisiinsa: huonot sadot olivat ajaneet ihmisiä nälkään ja köyhyyteen, talouden ongelmat kurittivat Eurooppaa, ja uudet poliittiset ideat saivat yhä suurempaa kannatusta. Porvariston määrä oli noussut, ja kaupunkiväestön asema oli kurja. Vaikeudet johtivat tyytymättömyyteen kansan keskuudessa, ja uudet aatteet — liberalismi, nationalismi ja sosialismi — houkuttelivat lupauksilla paremmasta tulevaisuudesta. Kyseessä ei ollut yksi yhtenäinen vallankumousaalto, vaan ennemminkin alueellisten vallankumousten sarja, jossa jokainen oli erilainen ja omien alueellisten tekijöiden määrittämä. 1800-luvun alkupuolella vahvistuneella medialla oli osansa vallankumousten ruokkimisessa: tieto muiden maiden tapahtumista levisi nopeasti ja edesauttoi vallankumouksellisen toiminnan leviämistä. Juuri tapahtumien samanaikaisuus ja nopea eteneminen linkittyvät ajatukseen hullusta vuodesta.

Ranskan helmikuun vallankumous oli yksi vuoden 1848 suurimmista mullistuksista. Se ei ollut vuoden vallankumouksista ensimmäinen, mutta sen rooli vallankumouksellisten liikkeiden leviämisessä Euroopassa oli merkittävä. Helmikuun vallankumous johti Ranskassa monarkiasta luopumiseen ja tasavaltaan siirtymiseen. Kehitys oli nopeaa: alle viikossa katujen kansannousut saivat kuninkaan luopumaan kruunusta ja johtivat toisen tasavallan perustamiseen. Tieto vallankumouksesta levisi nopeasti halki Euroopan, jossa tapahtumia seurattiin mielenkiinnolla. 

Muita merkittäviä vallankumouksia vuonna 1848 tapahtui Italian niemimaan valtioissa, Saksan pikkuvaltioissa sekä Habsburgien valtakunnassa. Vallankumouksellista toimintaa oli lukuisissa kaupungeissa, mutta suurimpia toiminnan keskuksia olivat Pariisi, Wien, Praha ja Berliini. Kaikissa maissa vallankumouksia ei ollut ollenkaan: muun muassa Venäjällä ja Englannissa tapahtumia seurattiin vain sivusta. Kansannousujen menestys ja aikaansaadut muutokset vaihtelivat maittain, mutta suurimmassa osassa Eurooppaa vallankumoukselliset saivat aikaan uudistuksia.

Tieto vallankumouksista levisi halki Euroopan. Ranskan helmikuun vallankumouksen tapahtumista uutisoitiin laajasti, samoin muista vuoden tapahtumista. Tieto levisi nopeasti: esimerkiksi Englannissa uutisoitiin Ranskan tapahtumista vain päiviä niiden jälkeen. Juuri lehdistön mukana levinneet tiedot Ranskan tapahtumista edesauttoivat vallankumousaallon leviämistä Euroopan saksankielisiin osiin. Vuoden 1848 tapahtumat eivät olleet pelkästään lehdistön aiheuttamia, mutta sanomalehtien roolia vallankumousten leviämisessä on turha kiistää.

N. Currier. (1848) Burning of the throne:Paris 25th FebruaryLe Trôné: brulé Pàris 25 février. , 1848. [New York: N. Currier] [Photograph] Retrieved from the Library of Congress, https://www.loc.gov/item/90714140/.

Suomi ja suomalainen lehdistö vuonna 1848

Suomen asemaa on halki historian määritellyt maantieteellinen sijainti. Venäjä idässä ja Ruotsi lännessä ovat muokanneet Suomen historiaa, ja yhä tänäkin päivänä esimerkiksi sijainti Venäjän kyljessä vaikuttaa Suomeen. Vuonna 1848 Suomen suurruhtinaskunta oli autonominen osa Venäjän keisarikuntaa. Perintönä vuosisatojen yhteisestä historiasta Suomella oli kuitenkin myös tiivis suhde länsinaapuri Ruotsiin, ja ruotsin kielen asema oli vahva. Suomen asemaa 1800-luvulla leimasikin tasapainottelu Venäjän ja Ruotsin välillä. Suomea ja Suomen lehdistöä vuonna 1848 ei voidakaan tarkastella ilman ymmärrystä tasapainottelusta kahden valtion ja identiteetin välillä. 

Sanomalehtien julkaisutoiminta alkoi Suomessa 1700-luvun jälkipuoliskolla. Lehdistössä tapahtui kehitystä 1830- ja 1840-luvuilla, mutta vielä vuonna 1848 suomalaista sanomalehdistöä voidaan kuvailla varsin vaatimattomaksi, sillä lehtiä oli vain 11. Suomalaisen lehdistön tärkeä ominaispiirre on kaksikielisyys: vuoden 1848 yhdestätoista lehdestä kahdeksan oli ruotsinkielisiä ja kolme suomenkielisiä. Sen sijaan venäjänkielisiä sanomalehtiä ei Suomessa julkaistu. Kieli vaikutti lehdistöön: esimerkiksi vuoden 1848 tapauksessa mielenkiintoisen sävyn uutisoinnille toi termin ”vallankumous” puuttuminen suomen kielestä. Sen sijaan puhuttiin esimerkiksi kapinasta ja metelistä. Kaksikielisyys ja kielten kehitys määrittelivät lehdistöä, ja heijastelivat suomalaisen yhteiskunnan kehitystä.

Tiedonkulkua Suomeen haittasi 1800-luvulla Suomen maantieteellinen sijainti. Syrjäisyys ja heikot kulkuyhteydet tarkoittivat, että tieto muun Euroopan tapahtumista saavutti Suomen aina vasta jälkikäteen. Sanomalehtien pääasiallisia tietolähteitä olivat muiden maiden sanomalehdet, jotka saapuivat Suomeen viiveellä. Näin tapahtui myös vuoden 1848 vallankumousten yhteydessä: helmikuun vallankumouksesta uutisoitiin Suomessa vasta viikkoja tapahtumien jälkeen. Tieto saavutti Suomen perinteisesti kahta reittiä pitkin. Ruotsalaiset sanomalehdet olivat keskeinen tietolähde, samoin Ruotsin kautta saapuvat lehdet Keski-Euroopasta. Nämä muodostivat läntisen reitin tiedolle. Itäinen reitti kulki Venäjän ja etenkin Pietarin kautta, jossa julkaistut lehdet kulkeutuivat Suomeen suomalaisen lehdistön käytettäviksi. 

Venäjällä ei koettu vallankumousta vuonna 1848. Myös Suomessa tilanne säilyi rauhallisena, vaikka tiedot Keski-Euroopan tapahtumista levisivätkin lehdistön ansiosta. Se ei ollut sattumaa, vaan Venäjä pyrki aktiivisesti estämään vallankumouksellisen liikehdinnän leviämisen Keski-Euroopasta tai muista pohjoismaista. Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välinen raja suljettiin, ja suomalaista lehdistöä haluttiin pitää silmällä. Vaikutukset eivät olleet pelkästään välittömiä, vaan sensuuri kiristyi entisestään tulevina vuosina. Suomalainen lehdistö huomioi jännitteet, ja uutisoinnissa suosittiin neutraaleja ilmaisuja ja näkökulmia. Toisaalta lähteinä käytettiin yhä ruotsalaisia ja eurooppalaisia lehtiä siitä huolimatta, että niiden käyttö kiellettiin sensuroimattomina. Suomi ja suomalainen lehdistö olivat Venäjän valvovien silmien alla, mutta siitä huolimatta lehdistömme onnistui pitämään kiinni omasta asemastaan.

Lopuksi

Tässä artikkelissa olemme käsitelleet Eurooppaa vuonna 1848 ravistelleita tapahtumia ja niiden suhdetta 1800-luvun alun sanomalehdistön nousuun. Olemme tuoneet esiin lehdistön ja vallankumousaallon yleispiirteet ja tarkastelleet suomalaista yhteiskuntaa ja lehdistöä vuoden 1848 kontekstissa. 

Eurooppalainen lehdistökulttuuri oli murroksessa 1800-luvulla, ja vuoden 1848 tapahtumat muokkasivat ja kehittivät sitä entisestään. Vuonna 1848 Euroopassa koettiin useita vallankumouksia, joissa tyytymättömät kansalaiset nousivat hallintoa vastaan. Sanomalehdet levittivät tietoa tapahtumista, ja edesauttoivat vallankumousten leviämistä. Suomessa ei vallankumouksellista toimintaa nähty. Tieto maan tapahtumista saapui Suomeen Ruotsin ja Venäjän kautta, mutta uutisointi oli varovaista. Suomen asema osana Venäjää muokkasi suomalaista lehdistöä ja yhteiskuntaa, ja aktiiviset toimet pitivät tilanteen Suomessa rauhallisena. Vuoden 1848 tapahtumat ovat oiva esimerkki eurooppalaisen lehdistön voimasta, vallankumouksellisten aatteiden leviämisestä sekä siitä, millaisessa murroksessa Eurooppa 1800-luvun puolivälissä oli. 

Vilma Helkearo ja Jenna Ylönen ovat toisen vuoden historian opiskelijoita. Teksti on toteutettu osana Turun yliopiston Historian kirjoittaminen -kurssia keväällä 2024.

———

Kirjallisuusluettelo

Hakkarainen, Heidi: Mediavallankumous. Vuosien 1848–1849 vallankumous ja sanomalehdistö. Niin & näin 2/2018, 96-103.

Hakkarainen, Heidi & Rantala Heli: The Travelling of News in 1848: The February Revolution, European News Flows, and the Finnish Press. Journal of European Periodical Studies, 7.1 (Summer 2022), 13–28.

Hyde, Jenni & Rospocher, Massimo & Raymond, Joad & Ryan, Yann & Salmi, Hannu & Schäfer-Griebel, Alexandra: Communicating the News in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press 2023.

Marjanen, Jani & Vaara, Ville & Kanner, Antti & Roivainen, Hege & Mäkelä, Eetu & Lahti, Leo & Tolonen Mikko: A National Public Sphere? Analyzing the Language, Location, and Form of Newspapers in Finland, 1771–1917. Journal of European Periodical Studies, 4.1 (Summer 2019), 55–78.