Kuukausi: maaliskuu 2014

Kulttuurihistorian opinnäytteet 2013

Vuosi 2013 oli tutkimuksellisesti poikkeuksellinen. Moni kulttuurihistorioitsija sai työnsä valmiiksi, sillä vuoden mittaan valmistui 28 pro gradu -tutkielmaa ja kuusi väitöskirjaa. Tohtoriksi väiteltiin aiheilla, jotka ulottuivat antiikin Etruriasta 1900-luvun autoiluun, ja yhtä laajalla aikajänteellä liikkuivat graduntekijät. Sara Hanhijärven pro gradu -tutkielma käsitteli sukupuolen häilyvyyttä keisariajan Roomassa ja Saara Kallion tutkielma Mikael Psellosta ja bysanttilaista historiankirjoitusta. Uuden ajan alkuun liittyvistä tutkimuksista voi mainita Laura Yli-Seppälän hienon analyysin Henrik Flemingin ja Ebba Bååtin hautamuistomerkistä, joka löytyy Mynämäen kirkosta.

Kiinnostavia teemoja nousi esiin myös 1800-luvulta. Merja Lampinen valotti työssään 1800-luvun puolivälin metsäkeskustelua, josta avautuu näköala suomalaiseen ympäristöhistoriaan. Aikalaiskeskusteluja valottavia tutkielmia valmistui myös 1900-luvun aiheista, ja tutkimuksen kohteina olivat muun muassa aseistakieltäytyminen, kaupunkiympäristön modernisaatio, katutaide, videosensuuri ja tieteellinen debatti ihmisen henkisistä ominaisuuksista. Julkinen keskustelu on paitsi neuvottelun paikka myös uusia näkemyksiä tuottava areena, joka ei vain heijasta kulttuurisia käsityksiä vaan aktiivisesti tuottaa niitä. Antti Nyqvist teki pioneeriluontoista työtä tutkielmassaan Isänmaanrakkauden rajat. Asevelvollisuus ja aseistakieltäytyminen Sana ja Miekka sekä Rauhaa Kohti -lehdissä 1924–1931. Tutkielma avaa uuden näkökulman aseistakieltäytymiseen hiljattain itsenäistyneessä Suomessa. Uudempaa julkisen sanan analyysia edusti Timo Rinta-Perälän tutkimus Videohuumetta lapsille. Videoelokuvien sensuuriin ja levitykseen liittyvät lastensuojeludiskurssit Suomessa 1986–2000. Videosensuuriin kirvoittamaa keskustelua on aiemmassakin tutkimuksessa ruodittu, mutta ei näin perusteellisesti. Rinta-Perälä seuraa sensuurinäkökohtien muutosta vuosituhannen vaihteeseen asti, ja nämä keskustelut tuovat tuoreen perspektiivin 1900-luvun lopun kulttuurihistoriaan. Tutkielmassaan Perimä, ympäristö ja sattuma. Pohdintoja ihmisen henkisten ominaisuuksien muodostumisesta Tieteessä tapahtuu -lehden kirjoituksissa vuosina 1998–1999 ja 2004–2005 Annastiina Mäkilä tarkasteli vuosituhannen vaihteen kulttuuria tieteen näkökulmasta. Tieteessä tapahtuu -lehdessä taitettiin peistä henkisten ominaisuuksien periytyvyydestä tavalla, joka kertoo olennaisesti ihmiskäsityksen kiistakysymyksistä ja maailmankuvan jännitteistä 2000-luvun kynnyksellä.

Itse asiassa, vaikka pro gradu -tutkielmia kirjoitettiin hyvin laajalta aikajänteeltä, vuoden 2013 opinnäytteissä 1900-luvun painotus oli poikkeuksellisen vahva. Vuoden sato oli erityinen myös siksi, että nykyhistoria, varsinkin 1980- ja 1990-lukujen kulttuuri, oli selkeästi esillä. Historioitsijat ovat perinteisesti suhtautuneet varauksellisesti ajallisesti liian lähellä sijaitseviin kohteisiin. On ilahduttavaa, että nuoret tutkijat tarttuvat rohkeasti myös nykyhistoriaan, jonka hahmottaminen on tulevaisuuden kannalta tärkeää.

Toinen silmiinpistävä piirre on kasvava kiinnostus henkilökohtaiseen, yksilölliseen ja biografiseen. Kulttuurihistorian tunnusmerkki on pyrkimys kontekstualisointiin ja laajoihin tulkintakehyksiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei tutkimus voisi kohdistua yksilöön ja niihin mahdollisuuksiin ja ehtoihin, joiden sisällä menneisyyden ihminen eli ja muovasi elämäänsä. Suvi Karila analysoi tutkielmassaan yhdysvaltalaisen Ernestine L. Rosenin (1810–1892) ajattelua, erityisesti hänen ateismiaan ja käsityksiään ihmisoikeuksista. Tiina Koski puolestaan nosti esiin usein unohdetun porilaissyntyisen, Turussa vaikuttaneen kirjailijan Betty Elfvingin (1837–1923), joka kirjoitti salanimellä Aura. Sukupuolihistorian näkökulmaa vuoden 2013 opinnäytteissä vahvistivat myös Pauliina Heikkilän tutkimus Elsa Enäjärvi-Haavion opintiestä ja Elina Keräsen tutkielma Salme Setälästä.

Historiakuvan kannalta merkittäviä eivät ole ainoastaan todelliset menneisyyden henkilöt: myös fiktiivisillä hahmoilla on pitkä vaikutushistoria ja kulttuurinen aura. Tästä erinomainen esimerkki on Elina Karvon tutkimus Mitä salaperäisin veikko. Sherlock Holmesin mieskuvan rakentuminen Granadan tuottamissa TV-sarjoissa 1984–1994. Granada-yhtiön Holmes-sarja oli kiinnostava historiallinen risteysasema, jossa kohtasivat viktoriaanisen ajan tulkintaperinne, Thatcherin aikakauden Iso-Britannian poliittinen ilmapiiri ja Jeremy Brettin eksentrinen tähteys.

Kaikki valmistuneet tutkielmat olivat kiintoisia, mutta tilanpuutteen vuoksi voin mainita enää vain muutaman esimerkin. Muistettu, eletty ja koettu historia on kulttuurihistorian keskeisiä tutkimuskohteita. Sitä käsittelivät muun muassa Miia Raivikon Heideken-tutkimus, jossa legendaarisen synnytyssairaalan muisto elää yhä, ja Marja Tuohimaan tutkielma, jossa palattiin Uittamon tanssilavan tunnelmiin 1950- ja 1960-luvuille.

Omaperäisistä kysymyksenasetteluista voi lopuksi mainita Mia Haittoniemen pro gradun ”Niitä saa nykyään myös keinotekoisina”. Synteettisten jalokivien merkityksen muodostuminen 1900-luvun Suomessa. Jalokivet eivät ehkä tule ensimmäisenä mieleen Suomen historian taitekohtia pohdittaessa, mutta Haittoniemi osoittaa, että synteettisten jalokivien ja niihin liitettyjen käsitysten kautta rakentuu poikkeuksellinen näkökulma modernisaation historiaan, ”synteettiseen elämäntapaan”, joka oli orastamassa myös Suomessa.

Väitöstilaisuuksia oli vuonna 2013 kuusi kappaletta, kolme keväällä ja kolme syksyllä. Keväällä tarkastettiin Harri Kiiskisen tutkimus Production and Trade of Etrurian Terra Sigillata Pottery in Roman Etruria and beyond between c. 50 BCE and c. 150 CE. Kiiskinen pohti talouden kulttuurisia ehtoja mutta samalla niitä muuttuvia ympäristötekijöitä, jotka vaikuttivat kaupankäyntiin roomalaisajan Etruriassa. Tom Linkisen Stinking Deed, Deepest Love: Same-sex sexuality in later medieval English culture kohdistui vähintään yhtä haastavaan aiheeseen, samaa sukupuolta olevien rakkauteen myöhäiskeskiajan Englannissa poikkeuksellisen monipuolisen lähdeaineiston, kuvien ja tekstien, kautta. Heli Rantalan väitöskirja Sivityksestä sivilisaatioon. Kulttuurikäsitys J. V. Snellmanin historiallisessa ajattelussa puolestaan nosti kaikkien tunteman Snellmanin historialliselta jalustaltaan kriittisen analyysin kohteeksi ja toi esiin muun muassa kiinnostavia yhteyksiä aikakauden ranskalaiseen kirjallisuuteen ja tutkimukseen.

KaarninenSyksyn 2013 väittelijöistä ensimmäinen oli Pekka Kaarninen, jonka tutkimus Tukkijätkät ja moterni. Tukkilaisuus, metsätyö ja metsäteollisuus suomalaisissa näytelmäelokuvissa analysoi – ensimmäistä kertaa Suomessa – kaikki metsätyötä käsitelleet fiktiiviset elokuvat. Marika Räsäsen väitöskirja The Restless Corpse. Thomas Aquinas’ remains as the centre of conflict and cult in late medieval southern Italy pureutui dominikaani Tuomas Akvinolaisen reliikkien kulttiin ja ennen kaikkea kiistaan pyhimyksen maallisen tomumajan omistuksesta ja sijoituspaikasta. Vuoden 2013 viimeinen väitös käsitteli autoilun varhaishistoriaa Suomessa. Teija Förstin tutkimus Vauhtikausi. Autoilun sukupuoli 1920-luvun Suomessa osoitti, miten moninaisin tavoin auto ja autoilu olivat sukupuolisuuden rakentamisen välineitä ja kohteita.

 

Kulttuurihistorian kirjoittajaksi

Kirjoittaminen on historioitsijan arvokkain työväline ja ammattitaito. Historia-aineissa onkin aina haluttu opettaa hyvää kirjoittamista. Aiemmin tämä tapahtui esseeseminaareissa, mutta jo pitkään kulttuurihistorian aineopinnoissa on ollut kirjoittamiseen keskittynyt kurssi. Siellä on harjoiteltu paitsi tieteellisen kirjoittamisen saloja, myös avattu erilaisia populaarin kirjoittamisen muotoja. Täksi kevääksi kurssia uudistettiin.  Halusimme keskittyä ennen muuta yleisempään tiedeviestintään ja tutkimuksen popularisointiin sekä tarjota uusia opiskelumuotoja lisäämällä omaehtoista työskentelyä yhdessä toistensa kanssa. Siten myös opiskelijoiden ammatilliset valmiudet voisivat kasvaa.

Helmikuun ajan aineopintojen alkuvaiheen opiskelijat kuuntelivat asiantuntijoiden luentoja tietokirjoittamisesta, tutkijahaastattelusta, tiedeviestinnästä, verkkokirjoittamisesta ja audiodokumenttien tekemisestä. Sen jälkeen on ollut oman työnteon aika! Opiskelijat jakaantuivat kolmeen työpajaan ja valitsivat keskuudestaan ryhmän vetäjän. Kurssin vastuuopettaja on jatkuvasti yhteydessä opiskelijoiden kanssa ja on tarpeen mukaan läsnä työpajakokoontumisissa. Moodle tarjoaa hyvin foorumin käydä ideoista ja aluilla olevista töistä keskustelua.

Uutta kurssissa on siis itsenäinen työpajatyöskentely, jossa opiskelijat saavat hyvin omaehtoisesti valita miten ja koska tapaavat ja miten työnsä rytmittävät. Heillä on vapautta ja vastuuta, ja se tuntuu toimivan hyvin!

Uutta on myös kurssin temaattisuus. Jokainen työpaja tekee erilaisia töitään (haastatteluita, tiedeartikkeleita, blogeja, kirja-arvioita, radio-ohjelmia) valmiiden teemojen mukaan. Ensimmäinen työpaja keskittyy Outoon Eurooppaan, ajallisesti 1500-1700-luvuilla tapahtuneeseen kulttuuriseen vaihtoon ja ennen muuta Euroopan ulkopuolisten näkemyksiin Euroopasta ja eurooppalaisista. Toinen työpaja tarttuu ajankohtaiseen Ensimmäisen maailmansodan historiaan kulttuurihistorian näkökulmasta. Kolmannen ryhmän teemana on 1930-luvun Suomi, teema, joka näkyy kulttuurihistorian opetuksessa tänä vuonna muutenkin esimerkiksi Espanjan sisällissotaa käsittelevässä huhtikuisessa seminaarissa ja syksyn laajassa Studia Generalia –sarjassa yhteistyössä Kaupunginkirjaston kanssa.

Tärkeää on, että kaikki opiskelijoiden työt julkaistaan. Tulette näkemään näitä töitä kevään mittaan täällä kulttuurihistorian blogissa – muita julkaisupaikkoja ovat esimerkiksi oppiaineen kotisivut, Agricola-historiaverkko, Kritiikki-lehti ja mahdolliset muut foorumit, joita vielä keksimme. Kaikki huipentuu seminaariin, missä työpajat esittelevät tuloksiaan. Se tarjoaa mahdollisuuden palautekeskusteluun kurssista ja sen kehittämisestä tulevaisuudessa.

Tervetuloa seuraamaan kulttuurihistorian kirjoittajia!

 

Pyhien, viisaiden, reliikkien Köln

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kölniläinen kaupunkikirjahylly 

Kölnissä pyhyys ja viisaus lyövät harvinaisella tavalla kättä: kaupungista ovat löytäneet viimeisen lepopaikkansa kristityn maailman luultavasti kuuluisimmat pyhät viisaat miehet Caspar, Melchior ja Balthasar. Kölnissä sijaitsee myös yksi Saksan suurimmista, vanhimmista  ja arvostetuimmista yliopistoista (Universität zu Köln, perustettu 1388), jonka kasvattien joukossa on useita nobelisteja ja eri maiden presidenttejä. Määrällisessä runsaudessa, monipuolisessa oppineisuudessa ja saavuttamassaan kunnioituksessa keskiajan viisaat lyövät kuitenkin helposti laudalta modernit virkaveljet tai –siskot. Kölniläisen pyhän oppineisuuden, viisauden ja sivistyksen kulmakiviä ovat kolmen tietäjän lisäksi ennen kaikkea Albert Suuri, Duns Scotus ja pyhä Ursula 11000 seuraajansa kanssa.

Kolmen viisaan miehen vierailu; maalaus 1440-50, Alte Pinakothek, München

Kolmen viisaan miehen vierailu; maalaus 1440-50, Alte Pinakothek, München

Raamatun mainitsemat itämään tietäjät, jotka kävivät tervehtimässä Jeesus-lasta, saivat myöhemmissä keskiaikaisissa pyhimyslegendoissa nimet Caspar, Melchior ja Balthasar, ja heidän todetaan olleen myös kuninkaita. Legendojen mukaan keisarinna Helena toi kolmen tietäjän ruumiit eli pyhäinjäänteet pyhältä maalta Konstantinopoliin ja Konstantinus Suuri lahjoitti ne Milanoon vuonna 334. Fredrik Barbarossan puolestaan kerrotaan varastaneen ruumiit ja antaneen ne Kölnin arkkipiispalle vuonna 1164. Tästä alkoi Kölnin suuri suosio kristittyjen pyhiinvaelluspaikkana. Pyhäinjäänteiden suojaksi ja niiden kunniaksi aloitettiin uuden tuomiokirkon rakentaminen vuonna 1248. Mahtava rakennus valmistui vasta 1880.

Albert Kölnin yliopiston päärakennuksen edessä; http://en.wikipedia.org/wiki/File:Albertus_Magnus-Denkmal.jpg

Albert Kölnin yliopiston päärakennuksen edessä; http://en.wikipedia.org/wiki/File:Albertus_Magnus-Denkmal.jpg

Kölnin yliopisto ja kaupunkilaiset nimeävät tavallisesti Albert Suuren (Albertus Magnus), 1200-luvulla eläneen dominikaaniveljen, kaupungin verrattoman intellektuaalisen elämän esi-isäksi. Albert opetti useissa aikakauden kuuluisimmissa opinahjoissa, mutta Kölnin dominikaanien koulussa, studium generalessa, hän teki merkittävimmän elämäntyönsä.  Albert harrasti omalle ajalleen epätyypillisen laajasti luonnontieteitä ja jälkipolvet ovat toisinaan leimanneet hänet taikuriksi ja hänen kirjoituksensa kerettiläisiksi. Albert kuoli 1280 ja hänen reliikkejään säilytetään Pyhän Adreaksen kirkossa Kölnissä.

Tuomaasta kertovaa hartauskirjallisuutta, Diözesanbibliothek Köln

Tuomaasta kertovaa hartauskirjallisuutta, Diözesanbibliothek Köln

Albertin kuuluisin oppilas Pariisissa ja Kölnissä oli Tuomas Akvinolainen (1224/5–1274). Tuomaan jälkimaine kaupungissa oli myös syy omaan opintomatkaani ja kirjastovierailuun Kölniin. Keskiaikaiset pyhimyslegendat kertovat, että Tuomas oli pohjoisessa opiskelijatovereittensa vieroksuma ”mykkä härkä”, isokokoinen ja vaitelias muiden nuorten miesten joukossa. Vaitonaisuudesta huolimatta Tuomaan älykkyys ei jäänyt opettajalta huomaamatta ja Albertista tulikin Tuomaan kuoleman jälkeen yksi hänen oppiensa vankin puolustaja. Muista tässä kirjoituksessa mainituista pyhimyksistä ja heidän pyhäinjäänteistään poiketen Tuomaan ruumis ei lepää Kölnissä mutta hänen läsnäolostaan kaupungissa on muistona hänen omakätisiä kirjoituksiaan, nekin monille reliikkejä.

Johannes Duns Scotus (1265/6–1308) ei häviä filosofina ja teologina Albertille tai Tuomaalle. Hänen yliopistouransa ohjautui Oxfordin ja Pariisin kautta Kölniin, kun hänet nimitettiin 1307/8 Kölnin fransiskaanien studium generalen opettajaksi. Josef Höntgesbergin vuonna 1958 toteuttaman hautasarkofagin riimittely osoittaa meille, kuinka tärkeä Duns Scotuksen muisto ja pyhäinjäänteet ovat edelleen kölniläisille: ”Skotlanti synnytti minut – Englanti piti minua yllä – Ranska koulutti minut – Köln pitää minut (Scotia me genuit – Anglia me suscepit – Gallia me docuit – Colonia me tenet)”.

Keskiaikaisten legendojen mukaan 300-luvulla Brittein saarilla elänyt kristityn kuninkaan tytär Ursula oli luvattu puolisoksi Armorican kuvernöörille, joka oli pakana. Ursula ilmoitti, että ennen kuin hän suostuisi naimisiin, hän tekisi laajan pyhiinvaelluksen Euroopassa. Pyhiinvaelluksen mainitaan kestäneen kolme vuotta ja mukaansa Ursula sai 11000 hovineitoa. Matka päättyi Kölniin, missä hunnit legendojen mukaan tappoivat koko valtavan naisjoukon vuoden 383 tietämillä. Ursulan ja hänen kumppaneittensa eräänlaisesta opintomatkasta ennen naimisiinmenoa tuli huomattavan suosittu tarina sydänkeskiajalla. Angela Merici perusti vuonna 1535 Ursuliittajärjestön, jonka tehtävänä oli nuorten tyttöjen koulutuksen mahdollistaminen.

Kölnissä Pyhän Ursulan kirkko kohoaa perimätiedon mukaisella murhapaikalla ja pitää yllä häkellyttävällä tavalla marttyyreiksi julistettujen neitsyiden muistoa.

Kölnissä Pyhän Ursulan kirkko kohoaa perimätiedon mukaisella murhapaikalla ja pitää yllä häkellyttävällä tavalla marttyyreiksi julistettujen neitsyiden muistoa.

Katolisen kirkon virallisesta pyhimyskalenterista Ursulan ja 11000 neitsyen juhlapäivä poistettiin vuonna 1970 legendatiedon epämääräisyyden vuoksi. Kölnissä Ursulaa juhlitaan edelleen yhtenä kaupungin suojeluspyhimyksistä vuosittain 21. lokakuuta.

Pyhät ja oppineet sekä heidän materiaalinen läsnäolonsa reliikeissä on tärkeä osa kölniläistä identiteettiä ja historiaa. Pyhyys ja oppineisuuden maine houkuttavat Kölniin vierailulle edelleen massoittain pyhiinvaeltajia, matkaajia ja yliopistoväkeä.

Tarttuvat sanat ja kulttuurinen epidemia

Lauantaina 1. maaliskuuta 2014 MTV:n Putous-sarjan viides tuotantokausi päättyi. Tammikuusta lähtien Suomessa on riehunut influenssan ohella huumorin epidemia. Putouksen sketsihahmojen lentävät lauseet ovat tarttuneet niin nuoriin kuin vanhoihin. On hämmentävää, miten herkästi median toistamat sanat tarttuvat sekä tv-ruudusta katsojiin että katsojien kesken. Kansaa kaatuu nopeammin kuin influenssassa, sillä infektio leviää suoran kontaktin lisäksi sosiaalisen median kautta. Taudin kantajat levittävät tartuntaa niihinkin, jotka eivät ole Putousta katsoneet. Sotshin olympialaisissa selostajat määrittivät urheilua ”osimoilleen näin”, ja päiväkoti-ikäiset pohtivat, miten ”yhteiskunta pyörii”. Aikaisempien keväiden epidemioista tiedämme, että taudin huippu on jo ohitettu.

hymyhuuletEpäilemättä Putous tarjoaa raaka-ainetta tulevaisuuden historiantutkijoille. Sen huumoria on syytä yrittää ymmärtää ja selittää, mutta tämä ei riitä. Kulttuuria pitää katsoa myös tahattomasti leviävien tartuntojen ja odottamattomien vaikutusten virtana. Miltä tv-huumorin historia näyttäisi, jos tulkitsemmekin sitä epidemiana? Vuosina 1984–85 MTV:n Älywapaa palokunta -viihdeohjelma levitti ”Onks’ Viljoo näkyny?” -puheenpartta ja vuosina 1987–88 Yleisradion Hymyhuulet-sarja laski liikkeelle ”lievän mopon” ja ”jyrkän styrangin” kaltaisia viruksia. Näihin taudinaiheuttajiin törmää toisinaan vieläkin.

Putouksen tietoiset hokemat elävät tässä ja nyt, toiston kautta. Kielen ihmeellisyys on siinä, että se kantaa myös pitkän aikavälin historiallisia kerrostumia. Samaan aikaan kun sanat, joita käytämme, elävät hädin tuskin sen hetken, jonka ne kaikuvat, kieli sisältää kerrostumia satojen ja tuhansien vuosien takaa. Kielessä ja kulttuurissa hidas ja nopea muutos ovat läsnä yhtä aikaa. Kulttuurihistorioitsija Peter Burke on 1970-luvulta lähtien painottanut kielen ja puheen historiallista tutkimusta. Miten eri aikakausina on puhuttu, millaisia kanavia on käytetty, miten tilanteet ovat vaikuttaneet puhumisen tapaan ja muotoihin? Toisaalta, historiantutkijat ovat aina pohtineet kielen merkityksiä ja niiden muutoksia, mutta usein kielellisyys on näkynyt käytettyjen lähteiden tasolla, sillä menneisyyden puhetilanteisiin on ollut vaikeampi päästä käsiksi.

Haasteellista on lähihistoria, jonka ajankohtaiset kytkökset ovat unohtuneet. Millaista oli se puhe, jota käytimme kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten? Kiinnostavan näkökulman kadonneeseen puheeseen tarjoaa Mitä missä milloin -kirjasarjan Vuoden sanat -palsta, joka avaa näköalan lähihistorian muotisanoihin. Vuoden sanat eivät ehkä ole niin voimakkaasti ja infektiivisesti levinneitä kuin Putouksen hokemat, ja siksi niiden ajoittaminen voi olla vaikea. Vuoden 1982 sanoja olivat holhousvaltio, kuutamourakointi, köyhyysloukku, lattiataso, piraattiäänite ja uutisankkuri. Vuonna 1983 kansaa puhuttivat puolestaan rautarouva, rypälepommi, teleneuvottelu ja veridoping. Paljon on myös ilmaisuja, joiden konteksti on kadonnut muistista. Sanalistoissa on sellaisia aikalaisia puhuttaneita ilmiöitä kuin avokummi, hömelöinti, keskustelukone, laatupiiri, lumikinkku, paimentolaistyyli, piiskaraha ja rasvamatka.

Hiljattain Yleisradio järjesti kilpailun, jossa valittiin vuoden 2013 sana. Voittajaksi nousi pöhinä, sinänsä vanha sana, jonka juuret ovat vuosisatojen takana, ja kakkos- ja kolmossijat menivät natsitortulle ja kestävyysvajeelle.

Mutta millaisia sanoja kulttuurihistorian blogissa pöhisee? Tässä lopuksi pilvi viime kuukausien sanoista:

kh blogi sanapilvi