Luonnonympäristö

Taajama-alueen elinympäristöt ovat lähes kauttaaltaaan kulttuurivaikutteisia, sillä erilaiset
viljelys- ja peltoalueet hallitsevat yleismaisemaa. Peltoja puolestaan rikkovat pienet metsäsaarekkeet sekä asutusalueet ja yksittäiset pihapiirit.
Oman vivahteensa luo kuitenkin Kokemäenjoki rantametsineen, joista osa on reheviä lehtoja.
Joki ei ole luonnontilainen, sillä muun muassa Lammaisissa on vesivoimala suurine patoineen.
Säännöstely vaikuttaa Kokemäenjoen ekologiaan jatkuvasti ja voimakkaan virtauksen
vaikutuksesta rannat ovat lähes poikkeuksetta erittäin jyrkkiä ja eroosion muovaamia. Joen
laiteille on aikoinaan syntynyt myös kolveita, jotka ovat jyrkkäseinäisiä ”kanjoneita”. Alueella
on myös merkittävä vanha jokiuoma, Aronoja, joka on umpeutumassa nopeaa tahtia. Myös
Tattaranjoki on merkittävä vesistölinja (Ahlman 2010: 4).

Lisätietoa Nakkilan taajama-alueen luonnosta:
Nakkilan taajamaosan yleiskaavan luontoselvitys 2010